Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Żychlin

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie
- brak danych - 1833-1931
Žihlinskoe Gminnoe Upravlenie 1833 - 1926
1837 - 1915
1927 - 1931
Akta Wójta Gminy Żychlin tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
rosyjski
indeks geograficzny No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes 225 j.a.
indeks osobowy No - brak danych -
spis roboczy Yes 15 j.a.
1833-1869 Wójt Gminy Żychlin, Urząd Gminy w Żychlinie (Zihlinskoe Gminnoe Upravlenije- 1857-1915, okupacja niemiecka 1915; Zarząd Gminy Żychlin do 1939 roku.
Urzędy gmin powstały na podstawie dekretu królewskiego z 23 lutego 1809 roku o tymczasowej organizacji dla gmin, a następnie na mocy postanowienia Namistnika KP z 3 lutego 1816 roku i 30 maja 1818 r. Obszar gminy łączył się z obszarem dworskim, a funkcja wójta gminy połączona była z władzą pana feudalnego. Reforma samorządu wiejskiego nastąpiła w 1864 roku na podstawie ukazu carskiego z 2 marca 1864 roku. W 1867 roku nastąpił nowy podział terytorialny. Nowy podział nie pokrywał się z podziałem dominalnym. W 1918 roku Naczelnik Państwa wydał 27 listopada dekret o utworzeniu rad gminnych na obszarze byłego Królestwa Polskiego. Kolejne zmiany przynosi ustawa z 23 marca 1933 roku o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego, która miała na celu ujednolicenie administracji samorządowej. Organem Uchwałodawczym i kontrolującym była Rada Gminy Żychlin, a organem wykonawczym Zarząd Gminy Żychlin. Na mocy dekretu z 11 września 1944 r. o organizacji i działalności rad narodowych w styczniu 1945 roku powołano Gminną Radę Narodową w Żychlinie. Kolejny akt prawny to dekret PKWN z 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego i obwieszczenie Prezydenta KRN z 14 stycznia 1946 r. Zmian w organizacji samorządu wiejskiego dokonała uchwała Rady Państwa z 20 marca 1950 roku o powołaniu jednolitej władzy państwowej wszystkich szczebli. Znosiła ona zarządy gminne, których funkcje przejęły prezydia. Gminne rady narodowe istniały do 1954 r., do wejścia a w życie ustawy z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. z 1954 r. Nr 43, poz. 191).
I. Akta wójta gminy Żychlin 1833-1869 sygn.od 1 do - 22 - akta ubezpieczeń budynków dworskich i fabrycznych cukrowni w 64-1907; Dobrzelinie, sprawy dozoru kościelnego, cyrkularze w sprawie uroczystości dworskich, polowań, wystawy 86, 86, 18, 86, 18, 18, 18, 18 rolniczej, uwłaszczenia, dziennik korespondencyjny, księgi ludności, akta wójta z okresu powstania styczniowego;
II. Urząd Gminny w Żychlinie 1857-1915 sygn. od 23 do 209 i od 213 do 230- protokoły zebrań wiejskich, formularze statystyczne, księgi ludności stałej i niestałej, sprawy żołnierzy dymisjonowanych i urlopowanych, kwaterunek wojsk i pobór rekruta, szacunki ubezpieczeniowe budynków, podatki powinności, sprawy szkół, przytułków i szpitali, zbiór tabel likwidacyjnych 1864-1907, plan Żychlina z 1886 r;
III. okupacja niemiecka 1915 do sygn. od 210 do 211- rozkład składki miesięcznej na szpital, aprowizacja;
IV. Zarząd Gminy Żychlin 1923-1926 sygn. 212 - księgi protokołów posiedzeń Rady Gminy Żychlin; zbiór tabel likwidacyjnych 1864-1907; akta wójta z okresu powstania styczniowego, księga ludności stałej, plan Żychlina z 1886 r.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
51/21/0/1/1 Akta Wójta Gminy Żychlin tyczące się wydawania atestów ubóstwa 1833-1854 0
51/21/0/1/2 Akta Wójta Gminy Żychlin tyczące się gorzelni i szynków 1844-1873 0
51/21/0/1/3 Akta Wójta Gminy Żychlin tyczące się ubezpieczonych budowli wsi Kaczkowizna 1838-1870 0
51/21/0/1/4 Akta Wójta Gminy Żychlin tyczące się ubezpieczonych budowli wsi Gaj 1846-1869 0
51/21/0/1/5 Akta Wójta Gminy Żychlin tyczące się wykazów ubezpieczeń wsi Gajew i Grzybów 1846-1868 0
51/21/0/1/6 Akta Wójta Gminy Żychlin tyczące się ubezpieczonych budowli wsi Szczytów 1846-1869 0
51/21/0/1/7 Akta Wójta Gminy Żychlin tyczące się budowli wsi Żychlin 1846-1865 0
51/21/0/1/8 Akta Wójta Gminy Żychlin tyczące się ubezpieczonych budowli osady fabrycznej Walentynów w Budzyniu 1855-1868 0
51/21/0/1/9 Akta Wójta Gminy Żychlin tyczące się ubezpieczonych budowli osady fabrycznej Dobrzelin 1851-1868 0
51/21/0/1/10 Akta Wójta Gminy Żychlin tyczące się dróg i mostów 1857-1872 0
51/21/0/1/11 Akta Wójta Gminy Żychlin tyczące się dozoru kościelnego 1859-1873 0
51/21/0/1/12 Akta Wójta Gminy Żychlin tyczące się uroczystości dworskich 1860-1873 0
51/21/0/1/13 Akta Wójta Gminy Żychlin tyczące się polowania 1860-1873 0
51/21/0/1/14 Akta Wójta Gminy Żychlin tyczące się wystawy rolniczej i przemysłowej 1860-1873 0
51/21/0/1/15 Akta Wójta Gminy Żychlin tyczące się urządzenia włościan 1860-1873 0
1 2 3 4 ... 5 6 7 8 9 ... 12 13 14 15

Amount of archival material

240

225

0

3.29

3.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.