Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Kutnowski Zarząd Powiatowy

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie
- brak danych - 1869-1917
Kutnovskoe Uezdnoe Upravlenie 1869 - 1869
1878 - 1878
1880 - 1880
1882 - 1883
1886 - 1889
1896 - 1899
1901 - 1901
1908 - 1917
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 48 j.a.
W latach sześćdziesiątych XIX wieku przystąpiono w Rosji do przeprowadzenia szeregu reform. Reformy te przypadły na okres, gdy w Królestwie Polskim po upadku powstania styczniowego, carat przyspieszył proces ograniczania i likwidacji odrębnych urzędów prawno-ustrojowych. Rozbudowano aparat administracyjny w celu sprawniejszego opanowania kraju. W roku 1866 powiększono ilość guberni z pięciu do dziesięciu, a mianowicie utworzono gubernię: warszawską, kaliską, piotrkowską, radomską, lubelską, siedlecką, płocką, łomżyńska i suwalską, oraz kielecką.
Zarząd guberni stanowili: gubernator, wicegubernator i tzw. rząd gubernialny. Gubernator był zwierzchnikiem guberni, przedstawicielem władzy rządowej na jej terenie, sprawującym ogólny nadzór nad całym aparatem państwowym w guberni. Część swych kompetencji wykonywał osobiście, a część we współdziałaniu z podległym mu kolegium, czyli tzw. rządem gubernialnym, złożonym z kierowników podporządkowanych mu działów administracji.
Gubernie dzieliły się na powiaty. Na mocy postanowienia Komitetu Urządzającego z dnia 5/17 stycznia 1867 roku, liczbę powiatów zwiększono do 85, a w tym powiat kutnowski w skład, którego wchodziły miasta: Kutno, Dąbrowice, Krośniewice i Żychlin, oraz następujące gminy wiejskie" Rdutów, Dąbrowice, Wroczyny, Błonie, Miksztal, Kutno i Sójki, Krzyżanówek, Wojszyce, Oporów, Żychlin, Plecka-Dąbrowa.
Na mocy ukazu z dnia 19/31 grudnia 1866 roku, weszła w życie w dniu 1/13 stycznia 1867 roku ustawa o " Zarządzie Gubernialnym i Powiatowym w Królestwie Polskim".
Według 4 artykułu tej ustawy zarząd powiatem powierzono "pod bezpośrednim zwierzchnictwem Gubernatora, Naczelnikowi powiatu i zostającemu przy nim Urzędowi powiatowemu. Urząd powiatowy składa się pod prezydencją Naczelnika powiatu z dwóch jego pomocników, lekarza powiatu i budowniczego/lub inżyniera powiatowego".
Naczelnik powiatu czuwał nad należytym załatwianiem interesów, tak w Zarządzie Powiatowym, jak i w zostających pod jego władzą urzędach/art. 88 nad ścisłym wykonywaniem praw, zapewnieniem porządku, bezpieczeństwa, nietykalności własności/art. 89.
Wymienieni w artykule 4 zastępcy naczelnika powiatu byli: jeden do wykonywania czynności administracyjnych, drugi do czynności policyjnych.
Kolegium, czyli tzw. urzędowi powiatowemu, podlegały następujące sprawy: przyjmowanie od cudzoziemców przysięgi na wierność poddaństwa, zażalenia osób prywatnych na nieprawną działalność urzędników, zatwierdzanie kosztorysów na budowy i remonty w miastach, udzielanie pozwoleń na wydawanie materiałów budowlanych, decyzje w sprawie rozbiórki zdewastowanych budynków, wymierzanie kar administracyjnych, pociąganie do odpowiedzialności prawnej winnych przekroczenia przepisów policji: lekarsko-weterynaryjnej, ogniowej i ogólnej.
Przy urzędzie powiatowym powołano Biuro, składające się z referatów i innych osób według etatów.
Organizacja Biura Urzędu Powiatowego na podstawie ustawy z dnia 1/13 stycznia 1867 roku wyglądała następująco:
składało się ono z trzech oddziałów, a mianowicie:
I. Oddział Ogólny, którym kierował sekretarz Urzędu Powiatowego,
II. Oddział Ekonomiczno-Administracyjny na czele z pomocnikiem naczelnika powiatu do spraw administracyjnych,
III. Oddział Wojskowo-Policyjny pod kierownictwem pomocnika naczelnika powiatu do spraw policyjnych.
Do kompetencji Oddziału Ogólnego należało załatwianie spraw dotyczących ogólnego zarządu, a mianowicie: ogłaszanie praw, odwoływanie, zwalnianie i pociąganie do odpowiedzialności urzędników, wydawanie decyzji w sprawach zmiany granic powiatów, przygotowywanie sprawozdań rocznych i opracowań statystycznych, oraz załatwianie wszelkich spraw związanych z zarządem gminnym.
W zakres czynności Oddziału Ekonomiczno-Administracyjnego wchodziły sprawy dotyczące administracji i gospodarki powiatu, a więc: przemysł, handel, rzemiosło, zarząd miejski i wymiar kar z tytułu administracji lasami miejskimi oraz sprawy ubezpieczeniowe i skarbowe.
Kompetencji Oddziału Wojskowo-Policyjnego podlegały następujące sprawy: dostarczanie wojsku podwód i kwater, udzielanie pomocy materialnej dymisjonowanym wojskowym i ich rodzinom, prowadzenie ksiąg ludności, zarząd więzieniami i aresztami, sprawy lekarsko-policyjne, celne i graniczne.
19/31 grudnia 1866 roku ogłoszono ukaz o " Straży Ziemskiej w Królestwie Polskim" w celu utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz dla sprawnego wykonywania rozporządzeń policyjnych w miastach i powiatach powołano oddzielne komendy policyjne pod nazwą "Straży Ziemskiej", której zwierzchnikiem w powiecie był naczelnik powiatu. Każdy powiat pod względem policyjnym dzielił się na ucząstki. W każdym znajdowała się komenda, składająca się z jednego starszego i kilku młodszych strażników.
Ukazem z dnia 29VI/11VII 1867 roku o poborze do wojska utworzono przy urzędach gubernialnych i powiatowych komisje konskrypcyjne. W skład Komisji Konskrypcyjnej powołanej przy Urzędzie Powiatowym wchodzili: naczelnik powiatu, członkowie stali: pomocnik naczelnika ds. policyjnych, lekarz powiatowy lub inna osoba wyznaczona przez gubernatora, oraz członkowie czasowi: w wiejskich okręgach konskrypcyjnych jeden z wójtów gmin i jeden z osiadłych obywateli miasta/1 chrześcijanin i 1 starozakonny/, również wyznaczonych przez naczelnika powiatu. Ponadto do każdej komisji konskrypcyjnej wchodził na prawach członka jeden z miejscowych komisarzy do spraw włościańskich.
Wykaz spisowych sporządzono w 2 egzemplarzach, z których jeden po zatwierdzeniu przez komisję konskrypcyjną wysyłano do Rządu Gubernialnego. Pierwszy spis poborowych przeprowadzono w okresie 2/14X-4/6XI 1867 r. następne w dniach 30IX/2X-2/14XI 1868 r./na mocy ukazu z dnia 26VI/97 1868 r./i w okresie 1II-1III 1871 rok/ ukaz z dn. 1XII 1870 r./.
Komisje konskrypcyjne, czyli gubernialne i powiatowe urzędy rekruckie zostały zlikwidowane ukazem Rządzącego Senatu z dnia10 czerwca 1874 roku. Kompetencje dotychczas działających komicji konskrypcyjnych przejęły nowoutworzone gubernialne, obwodowe i powiatowe urzędy/na szczeblu powiatowym komisje/do spraw powinności wojskowej.
W roku 1904 wybuchła wojna rosyjsko-japońska. Wojna ta ujawniła słabości caratu, który w walce z imperializmem japońskim poniósł szereg klęsk. W wyniku wojny nastąpiło ożywienie polityczne w Królestwie Polskim. Jesienią 1905 roku walki rewolucyjne w państwie rosyjskim osiągnęły szczytowe nasilenie.
30 października 1905 roku pod presją strajku powszechnego wydany został przez cara manifest, który zapowiadał przeprowadzenie Rosji w państwo konstytucyjne, gwarantował swobody obywatelskie. Władzę ustawodawczą i pewną kontrolę nad rządem sprawować miała Duma Państwowa, wybrana na podstawie, zbliżonego do powszechnego prawa wyborczego, realizowanego systemem kurialnym.
Do głosowania uprawnieni zostali członkowie 5 kurii: 1/duchowieństwa prawosławnego, 2/ziemstw, 3/ korporacji szlacheckich, 4/akademii z uniwersytetami, 5/komitetów handlu, przemysłu i giełd. Ilość członków rady państwa z nominacji nie mogła przekroczyć liczby członków z wyboru.
Według ustaw zasadniczych z maja 1906 roku, utwierdzających ścisły związek Królestwa z Cesarstwem, także gubernie polskie zostały powołane do wzięcia udziału w parlamencie rosyjskim. Prawo wyborcze zostało w Królestwie Polskim skonstruowane nieco inaczej niż w Cesarstwie, a to ze względu na brak samorządu, który istniał już w tym czasie na ziemiach rosyjskich. Pierwotnie Królestwo wysyłało 36 posłów w stosunku do 524 z całego państwa. Ukaz z 1907 roku zmniejszył tę reprezentację do 12 mandatów na 478 członków dumy, przy czym 2 mandaty otrzymała mniejszość rosyjska w Warszawie i na Podlasiu.
Ordynacja wyborcza przewidywała głosowanie tajne, równocześnie przyjęła ona zasadę dwu, trój, a nawet czterostopniowości wyboró. Wyborców Królestwa podzielono na kurie: wielkiej i średniej własności ziemskiej, miejska, wiejską i robotniczą.
I. Kuria własności ziemskiej-udział w zjazdach prawyborczych przyznano osobiście właścicielamom i dożywotnikom ziemskim, posiadającym więcej niż 100 dziesięcin ziemi oraz administratorom i dzierżawcom dóbr, którzy mieli pisemny akt umowy dzierżawnej lub plenipotencji, posiadaczom terenów górniczych oraz właścicielom innych majątków nieruchomości wynosiła powyżej 15 tys.rbs.
II. Kuria miejska - miasta z wyjątkiem Warszawy i Łodzi.Zebrania prawyborców miały odbywać się w miastach powiatowych lub innych wyznaczonych przez komisję powiatową.Prawo wyborcze przyznano właścicielom nieruchomości o ile płacili podatek państwowy lub miejski, przedsiębiorcom handlowo-przemysłowym posiadającym świadectwo handlowe oraz osobom mającym własne mieszkanie.
III. Kuria włościańska/wiejska/-wybory trzystopniowe. Zebrania gminne wybierały pełnomocników, po dwóch od zebrania, a ci dopiero na zebraniu powiatu pod przewodnictwem sędziego pokoju, wyborców.
Nowela z 24 grudnia 1905 roku dodała w Warszawie i Łodzi i guberniach warszawskiej i piotrkowskiej, kurię IV-robotniczą. Wybory były dwustopniowe, przyznane prawo głosu robotnikom w przedsiębiorstwach fabryczno-przemysłowych, górniczych,metarulgicznych i warsztatach kolejowych, o ile przedsiębiorstwo zatrudniało więcej niż 50 robotników.
Na terenie powiatu w celu przeprowadzenia wyborów powołano Powiatowe Komisje do Spraw Wyborów do Dumy.
I. Dział ogólny 1882-1915r., sygn. 1-4, Statystyki, zarządzenia okólniki.
II. Oddział administracyjno-ekonomiczny 1869-1915, sygn.5-19
Referat Miejski sprawa pożaru w Cukrowni Konstancja, sprawy remontów, mieszkaniowe, mobilizacja
Referat Finansowy 1911-1915 sygn.20-27 sprawozdania finansowe, sprawy wypłat i delegacji pracowników
III. Oddział Wojskowo-Policyjny 1908-1917 sygn. 28-48 paszporty, sprawy transportu więźniów, sprawy finansowe wydziału
akta przekazane z AP m.st.Warszawy Oddział w Łowiczu, zespół opracowany w 1979 r., przez mgr Bożennę Gałecką
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
51/22/0/1/1 [Opisy statystyczne fabryk powiatu kutnowskiego] 1882-1883 0
51/22/0/1/2 Formulârnye spiski o službe činovnikov Kutnovskogo Uèzdnago Upravleniâ 1914-1917 0
51/22/0/1/3 [Sprawy różne: okólniki, zarządzenia, zawiadomienia dotyczące remontów w mieście Kutnie, kosztorys i plan przebudowy mostków na rynsztokach miejskich] 1913-1915 0
51/22/0/1/4 Raznoradnaâ perepiska po obŝemu dèloproizvodstvu [Korespondencja w sprawach pomocy rodzinom ofiar wojny, obwieszczenia loterii na cele pomocy, okólniki, zarządzenia, telegramy] 1914-1915 124
51/22/0/2.1/5 Dèlo o sgorèvšem v Saharnom Zavodè "Konstanciâ" 9 oktabrâ 1869 goda dvižimom imuŝestvè zastrahovannom′′ postoânno L′vom′′ Epštejnom′′ [protokoły, zestawienie strat, zeznania świadków] 1869 0
51/22/0/2.1/6 Kvitancionnaâ kniga dlâ sbora podèmnoj podati iz goroda Kutna za 1878 god na summu 2892 rub. 58 kop.] 1878 0
51/22/0/2.1/7 Kvatirnaâ kontrol′ [Księga meldunkowa] 1880 0
51/22/0/2.1/8 Kvatirnaâ kontrol′ [Księga meldunkowa] 1886 0
51/22/0/2.1/9 Kvatirnaâ kontrol′ [Księga meldunkowa] 1886 0
51/22/0/2.1/10 Kvatirnaâ kontrol′ [Księga meldunkowa] 1887 0
51/22/0/2.1/11 Plan der. Vzgurže, gminy Sojki, Kutnovskago Uèzda 1889 0
51/22/0/2.1/12 [Kwity wniesionych opłat] 1896 0
51/22/0/2.1/13 [Sprawozdania rzymsko-katolickiej parafii Kaszewy] 1897-1899, 1901, 1912-1914 0
51/22/0/2.1/14 Otčetnyè dokumenty po remontu zdaniâ Kutnovskago Uèzdnogo Upravleniâ 1910-1916 0
51/22/0/2.1/15 [Świadectwa zgonu] 1912 0
1 2 3 4

Amount of archival material

48

48

0

0.70

0.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.