Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Kutnie

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie
- brak danych - 1917-1941
- brak danych - 1917 - 1917
1918 - 1939
1940 - 1941
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
indeks rzeczowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes 396 j.a.
indeks geograficzny No - brak danych -
spis roboczy Yes 79 j.a.
indeks osobowy No - brak danych -
Starostwo Powiatowe w Kutnie powołane zostało na podstawie zarządzenia wykonawczego Rady Ministrów z dn. 28.VIII. 1919 r. o tymczasowej organizacji powiatowych władz administracji na obszarze b. zaboru rosyjskiego. Na czele starostw stali starostowie, a w okresie 1918-1919r. Komisarze mianowani przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Starostowie służbowo podlegali wojewodzie na swoim obszarze byli przedstawicielami rządu i szefami administracji ogólnej.
Jako przedstawiciel rządu starosta miał prawo i obowiązek:
1. Uzgadniania działalności całej administracji rządowej na obszarze starostwa w myśl zasadniczej linii działalności rządu;
2. Zwoływania zebrań w celu stałego uzgadniania działalności wszystkich działów administracji rządowej między sobą i z zasadniczą linia działalności rządu;
3.Ogólnego nadzoru nad sprawami osobowymi funkcjonariuszy państwowych ze stanowiska wymogów bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego;
4.Uzgadniania działalności administracji cywilnej i interesów gospodarczych starostwa z potrzebami obrony państwa
5. Żądanie wyjaśnień od naczelników władz i urzędów rządowych oraz zakładów państwowych, położonych na obszarze starostwa
6. Uczestniczenia osobiście na posiedzeniach we wszystkich działach administracji rządowej niezespolonych zespolonych administracja ogólną;
7.W zakresie spraw wojskowych starostwa:
a) czuwał nad należytym uwzględnieniem interesów obrony państwa przez wszystkie działy administracji;
b) inicjował i kierował współdziałaniem czynników społecznych w akcji przygotowywania obrony państwa;
c) czuwał w porozumieniu z właściwymi władzami wojskowymi nad należytym uwzględnieniem przez dowództwo i zarządy wojskowe interesów gospodarczych starostwa i jego mieszkańców.
Dla uśmierzania rozruchów starosta mógł wezwać wojsko.
Na wypadek mobilizacji lub ogłoszenia stany wyjątkowego starosta obejmował naczelne kierownictwo całej administracji rządowej na obszarze starostwa z wyjątkiem administracji wojskowej oraz administracji wymiaru sprawiedliwości, kolejnictwa, oraz poczt i telegrafów.
Jako szef administracji ogólnej starosta był:
1.Służbowym zwierzchnikiem odnośnych urzędów i organów,
2.Organem zarządzającym, orzekającym i stawiającym wnioski,
3.Przewodniczącym wszystkich organów kolegialnych/ rad, komisji itp. / powołanych przez obowiązujące przepisy do współdziałania w powyższych działach administracji rządowej.
Starosta powiatowy załatwiał sprawy należące do jego kompetencji, przy pomocy starostwa oraz przy pomocy innych podległych mu na obszarze powiatu władz, urzędów i organów.
Starostwo jako takie nie występowało na zewnątrz samodzielnie, lecz tylko w imieniu starosty. Pisma wychodzące ze starostwa były podpisywane osobiście przez starostę względnie urzędnika pełniącego funkcje starosty i miały nagłówek „Starosta” z oznaczeniem powiatu w formie przymiotnikowej.
Wszystkie inne pisma miały nagłówek „Starostwo” z oznaczeniem powiatu w formie przymiotnikowej.
Organizację Starostw ustalały zarządzenia, przepisy lub rozporządzenia wojewody warszawskiego i załączone do tych ostatnich rzeczowe podziały akt. Podczas porządkowania akt znaleziono rzeczowy podział akt z 1930 r., natomiast nie zdołano odszukać żadnych wcześniejszych materiałów organizacyjnych.
Na podstawie niewielkiej ilości akt z 1918 r. i z 1919 r. nie można badać struktury organizacyjnej starostw w tym okresie czasu. Dopiero od 1920 do 1927 r. teczki z aktami są zaopatrzone we znaki kancelaryjne, które są konsekwentnie stosowane. Na podstawie tych znaków, zachowanych na teczkach z aktami, można stwierdzić, ze od 1920 do 1921 r. istniały następujące działy w Starostach, które dzieliły się na poddziały Dział I – Bezpieczeństwa publicznego, Dział II – Budżetowo - gospodarczy, Dział III – Wojskowy, Dział IV – Administracyjno - Karny, Dział V – Wyznaniowy, Dział VI – Kultury i Sztuki, Dział VII – Samorządowy, Dział VIII – Sanitarny, Dział IX – Rolny, Dział X – Weterynaryjny, Dział XI – Aprowizacyjny, Dział XII – Przemysłowy, Dział XIII – Praca i Opieka Społeczna, Dział XIV – Roboty publiczne
Zasadniczo we wszystkich starostach do 1927 r. nazwa i kolejność działów były jednakowe za wyjątkiem Starostwa skierniewickiego, w którym dział wojskowy był VI, a nie III.
Nazwa poddziału pokrywała się z tytułem teczki. Układ poddziałów w poszczególnych działach w różnych starostach był różny.
Na podstawie rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 19 I 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej zaszły zmiany organizacyjne w starostach. Istniejące w latach 1920 – 1927 działy od 1928 r. otrzymują nazwy referatów.
Wykonaniem zasad, ustalonych w rozporządzeniu Prezydenta RP z 1928 r. było rozporządzenie Min. Spraw Wewnętrznych z 30 VI 1930 r. w sprawie wewnętrznej organizacji starostw i trybu ich urzędowania oraz uchwała Rady Ministrów z dnia 24 VIII 1931 r. o przepisach kancelaryjnych administracji publicznej. Rozporządzenie MSW z 30 VI 1930 r. zawierało upoważnienia dla wojewodów do wydania statutów organizacyjnych dla starostw wraz ze szczegółowymi podziałami czynności i regulaminów, dotyczących wewnętrznej organizacji starostw oraz trybu ich urzędowania.
Statuty organizacyjne starostw ustalały szczegółowy podział czynności komórek organizacyjnych, w których połączono kategorie spraw jednorodnych. Poza tym statuty ustalały sposób urzędowania oraz zakres czynności i odpowiedzialności urzędników. Regulamin natomiast zawierał zarządzenia w zakresie obowiązków urzędników, porządku i koordynacji pracy, prowadzenia korespondencji i referendarskiego opracowania spraw nadzoru i aprobaty przełożonych.
W dniu 27 XII 1930 r. Urząd Wojewódzki Warszawski na skutek zarządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o wewnętrznej organizacji starostw przesłał starostom rzeczowy podział akt w starostwach z poleceniem zastosowania go z dniem 1 stycznia 1931 r. Wykaz akt z 1930 r. bardzo mało różni się od poprzedniego stosowanego / w 1928 r.
W związku z zespoleniem urzędów ziemskich ziemskich władzami administracji ogólnej z dn. 27 X 1933 r. ukazało się zarządzenie wojewody warszawskiego z dnia 18 XI 1934 r. w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 30 stycznia 1931 r. o wewnętrznej organizacji i trybie urządzenia starostw województwa warszawskiego. Od 1934 r. zwiększyły się kompetencje referatu rolnictwa, który od 1934 r. nosił nazwę „Referatu Rolnictwa i Reform Rolnych”. Również zwiększyły się kompetencje referatu weterynaryjnego, którego nazwa nie uległa zmianie
I. Urząd Powiatowy na Obwód Kutnowsko-Gostyński 1918-1920, sygn. od 1do 23, okólniki i zarządzenia, instrukcja biurowa, wykaz strat wojennych, sprawozdania tygodniowe, informacje o więzieniach i aresztowaniach, listy gończe, sprawy personalne, finansowe i straży ogniowych.
II. Dział I Bezpieczeństwa Publicznego, 1918-1929, sygn. od 24 do 172, okólniki dotyczące spraw obywatelstwa/poświadczenia i utrata/,sprawy cudzoziemców,wysiedlenia,stowarzyszenia i związki,wiece,aresztowania polityczne,sprawozdania sytuacyjne,wybory do Sejmu i Senatu,sprawy policji powiatowej.
III. Dział III Wojskowy, 1918-1920, sygn. Od 173 do 175, Komenda Wojska Polskiego, Polska Organizacja Wojskowa.
IV. Dział IV Administracyjno-Karny, 1921-1927, sygn. od 176 do 179, Rejestry spraw karnych i osadów.
V. Dział V Wyznaniowy, 1927-1928, sygn. od 180 do 190, zmiana wyznań,sprawy kościoła narodowego i wyznania mojżeszowego,akty metrykalne.
VI. Dział VII Sanitarny, 1917-1925, sygn. od 191 do 215, rozporządzenia sanitarno-porządkowe,akta lekarza powiatowego,szpitalne,rejestracja chorób zakaźnych,szczepienia,świadectwa lekarskie,komisje sanitarne,sprawy higieny.
VII. Dział IX Rolny, 1918-1927, sygn.216-223, wywłaszczenia pod budowę kolei,statystyka rolna,sprawy leśne.
VIII. Dział X Weterynaryjny, 1918-1927, sygn. od 224 do 252, okresowe wykazy chorób zakaźnych,walka z epidemiami,transport.
IX. Dział XI Aprowizacyjny, 1918-1919, sygn. od 253 do 254, aprowizacje, sprawy piekarni
X. Dział XIII Praca i Opieka Społeczna, 1918-1927, sygn. od 255 do 261, inwalidzi i jeńcy wojenni, opieka nad jeńcami, dziećmi i starcami, zapomogi
XI. Dział XIV Roboty Publiczne, 1918-1927, sygn. od 262 do 267, drogi kołowe i koleje- odbudowa, regulacja osiedli
XII. Referat Ogólno-Organizacyjny, 1928-1930, sygn. od 268 do 272, sprawy ogólno-administracyjne, wybory do Sejmu i Senatu
XIII.Referat Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, 1928-1930, sygn. od 273 do 289, stowarzyszenia i związki, ewidencja, nadzór, wysiedlenia cudzoziemców, paszporty, dowody osobiste
XIV.Referat Administracyjno-Prawny, 1928-1930, sygn. od 290 do 330, sprawy obywatelstwa, konsularne, metrykalne, reemigracja,sprawy wyznaniowe, cmentarne, uprawnienia i spółki wodne, statystyka rolna, klęski żywiołowe, majątki państwowe, działki szkolne, zakłady przemysłowe i rzemieślnicze, cechy i związki rzemieślnicze
XV. Referat sanitarny, 1927-1928, sygn. od 331 do 336, sprawozdania lekarza powiatowego
XVI. Referat Weterynaryjny, 1928-1929, sygn. od 337 do 349, rejestracja lekarzy weterynarii i służby pomocniczej, statystyka i sprawozdania
XVII. Dzienniki korespondencyjne, 1918-1927, sygn. od 350 do 467
XVIII. Dokumentacja dotycząca majątków ziemskich i urządzenia lasów 1919-1939, sygn. od 468 do 475
- brak danych -

Amount of archival material

475

396

0

11.16

9.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.