Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Kutnie

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie
- brak danych - [1944] 1945-1951
- brak danych - 1944 - 1944
1945 - 1951
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes 180 j.a
indeks osobowy No - brak danych -
spis roboczy No 2 j.a
Starostwa powiatowe powołano na podstawie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 21 sierpnia 1944 o trybie powołania władz administracji ogólnej I i II stopnia. Starostwa działały podobnie jak w latach 1918-1939 jako organy administracji państwowej w terenie. Zasięg terytorialny Starostwa Powiatowego w Kutnie obejmował teren powiatu kutnowskiego, a więc miasta Kutno, Krośniewice i Żychlin oraz gminy: Błonie z siedz. w Ostrowach, Dąbrowice, Dobrzelin, Krośniewice, Krzyżanów, Kutno, Łanięta, Oporów, Plecka Dąbrowa, Rdutów z siedz. w Czerwonce, Sójki z siedz. w Strzelcach, Żychlin.
Starosta powiatowy pod względem służbowym podlegał bezpośrednio wojewodzie łódzkiemu. Na obszarze powiatu był przedstawicielem rządu oraz szefem administracji ogólnej. Do zakresu działalności starosty należały wszystkie sprawy administracji państwowej na terenie powiatu kutnowskiego, jeżeli na mocy obowiązujących przepisów nie były zastrzeżone właściwości innych organów.
Działalność Starostwa Powiatowego w Kutnie normowało zarządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 14 kwietnia 1946 r. o ustaleniu Tymczasowego Statutu Organizacyjnego dla starostw powiatowych województwa łódzkiego. Zarządzenie wprowadzało podział urzędu zgodnie z wykonywanymi przez starostwa zadaniami na 14 referatów: Ogólno-Organizacyjny, Budżetowo-Gospodarczy, Społeczno-Polityczny, Administracyjny, Adminstracyjno-Karny, Wojskowy, Zdrowia, Weterynaryjny, Opieki Społecznej, Aprowizacji i Handlu, Przemysłowy, Kultury i Sztuki, Budowlany i Odbudowy, Pomiarów. Ponadto w strukturze starostwa kutnowskiego działał Referat Rolnictwa i Reform Rolnych
Funkcję starostów kutnowskich pełnili kolejno: Jan Tomczak, Ludwik Kwaśniewski i Stanisław Gałka.
W 1950 roku na mocy ustawy o jednolitym systemie administracji państwowej starostwa zostały zlikwidowane (Dz. U. Nr 14, poz. 130), a dla całego kraju wprowadzono jednolity system władzy administracji państwowej.
I.Referat ogólno-organizacyjny, 1945-1949, sygn. od 1 do 55, zarządzenia, statuty, statystyka i zestawienia, protokoły kontroli i zarządzenia pokontrolne,kwestionariusze szkód wojennych miasta Kutna i gmin powiatu,sprawy przesiedleńcze.
II.Referat społeczno-polityczny, 1945-1950, sygn. od 56 do 74, sprawozdania starosty o sytuacji społeczno-politycznej, sprawozdania o działalności stowarzyszeń i związków, sprawozdania z uroczystości, sprawy łowieckie, pozwolenia na broń, statystyka pożarów i wypadków.
III.Referat administracyjny, 1945-1950, sygn. od 75 do 129, sprawy USC, sprawy konsularne, wykazy spółek wodnych, wykazy ludności niemieckiej, sprawy repatriacji Niemców, wnioski pozbawienia obywatelstwa polskiego, sprawy volksdeutschów.
IV.Referat karno-administracyjny, 1945, sygn. od 130 do 131, wokanda spraw rehabilitacyjnych obywateli polskich pochodzenia niemieckiego.
V.Referat weterynaryjny, 1945-1948, sygn. od 132 do 137. sprawozdania z działalności lecznicy i przebiegu walki z zarazą stadniczą, zestawienia rocznego badania zwierząt.
VI.Referat zdrowia i opieki społecznej, 1945-1950. sygn.od 138 do 145, sprawozdania z działalności PUR, wykazy repatriantów, jeńców wojennych, sprawozdania z działalności PCK i Powiatowej Komisji ds. darów UNRA, sprawy finansowe ośrodków zdrowia
VII.Referat przemysłu i handlu, 1945-1949, sygn. od 146 do 156, protokoły kontroli młynów, piekarni, wykazy przedsiębiorstw podlegających nacjonalizacji, wykazy zakładów rzemieślniczych i gastronomicznych, protokoły Komisji Ustalania Cen, plany i pozwolenia na budowę nowych przedsiębiorstw.
VIII.Referat budowy i odbudowy, 1947-1949, sygn. od 157 do 160, budownictwo wojenne, zestawienia statystyczne własności samorządowej, plany inwestycyjne i budowlane, akcja odbudowy wsi.
IX.Referat pomiarów, 1944/1947-1950, sygn. od 161 do 165, akta klasyfikacji gruntów, scalanie gruntów, zagospodarowanie przestrzenne gruntów majątku Konary, scalanie gruntów wsi Pawłowice, sprawy prowadzenia ksiąg wieczystych.
X.Referat rolnictwa i reform rolnych, 1945-1950, sygn. od 166 do 173, wykazy majątków ziemskich powyżej 50 ha, protokoły przejęcia majątków ziemskich i poniemieckich, zaświadczenia Powiatowego Urzędu Ziemskiego, analiza wykonania planów parcelacji.
XI. sygn. od 174 do 182 - kwestionariusze szkód wojennych.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
51/28/0/1/1 Zarządzenia i przepisy Starosty Powiatowego dotyczące cechu kominiarskiego, uchwały 1945-1946 0
51/28/0/1/2 Statystyka ludności, zestawienie obszaru powierzchni majątków oraz zasiewów 1946-1948 0
51/28/0/1/3 Wykazy opisowe gmin miejskich i wiejskich według stanu i położenia 1947 0
51/28/0/1/4 Stan ludności powiatu kutnowskiego - zestawienia członków Prezydium powiatowych i Gminnych Rad Narodowych 1947-1948 0
51/28/0/1/5 Podział administracyjny powiatu i zarządzenia Starosty - Plan pracy urzędu, sprawozdania Powiatowej Rady Osadnictwa Spółdzielczego - Produkcyjnego 1948-1949 0
51/28/0/1/6 Protokoły konferencji szkoleniowej i komisji przeciwpowodziowej i zbiórki na rzecz powodzian 1946-1947 0
51/28/0/1/7 Zarządzenia pokontrolne lustracji referatów Starostwa 1949-1949 0
51/28/0/1/8 Protokoły posiedzeń prezydium w Kutnie w sprawie obchodu Świąt państwowych i odznaczeń 1949-1949 0
51/28/0/1/9 Formularze sprawozdawczo-statystyczne, wykazy szkół powszechnych i kursów dla dorosłych 1948-1948 0
51/28/0/1/10 Zestawienia zbiorcze dotyczące szkód wojennych powiatu kutnowskiego 1945-1945 0
51/28/0/1/11 Kartoteki zniszczeń wojennych dla wsi gm. Dobrzelin 1945-1945 0
51/28/0/1/12 Kartoteki zniszczeń wojennych dla wsi gm. Plecka Dąbrowa 1945-1945 0
51/28/0/1/13 Kwestionariusze dotyczące szkód wojennych miasta Kutna 1945-1945 0
51/28/0/1/14 Kwestionariusze dotyczące szkód wojennych miasta Kutna 1945-1945 0
51/28/0/1/15 Kwestionariusze dotyczące szkód wojennych miasta Kutna 1945-1945 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Amount of archival material

193

180

0

3.92

3.51

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.