Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kutnie

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie
- brak danych - [1939] 1950-1975
- brak danych - 1939 - 1950
1950 - 1975
Powiatowy Urząd Ziemski w Kutnie tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
indeks rzeczowy No - brak danych -
indeks geograficzny No - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes 5891 j.a.
indeks osobowy No - brak danych -
- brak danych - Wydział Organizacyjno – Prawny: statuty, regulaminy, protokoły sesji organów kolegialnych rady i prezydium rady, komisji i komitetów, protokoły sesji miejskich i gromadzkich rad narodowych, spotkania posłów i radnych z wyborcami, kontrole, skargi, zażalenia, plany i sprawozdania, podział administracyjny;
Wydział Finansowy: budżety PGRN w powiecie, plany jednostkowe i sprawozdania dochodów i wydatków budżetowych, analizy wykonania budżetu;
Wydział Handlu i Przemysłu: sprawy organizacyjne, działalność młynów i innych przedsiębiorstw i usług, plany i sprawozdania produkcyjne, kontrole przedsiębiorstw i usług, plany, sprawozdania, analizy ekonomiczne, zaopatrzenie ludności;
Wydział Spraw Obywatelskich: odtwarzanie treści akt stanu cywilnego, zmiana nazwisk i imion, sprawy obywatelstwa polskiego, wywłaszczenia, nadzór na USC, stowarzyszenia i związki;
Wydział Oświaty i Wychowania oraz Kultury: plany i sprawozdania, budżety placówek oświatowych i kulturalnych, narady pracowników oświaty, statystyka, ochrona zabytków;
Wydział Budżetowo – Gospodarczy: plany i sprawozdania budżetowe, bilanse, inwestycje, czyny społeczne;
Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej: budżety i sprawozdania finansowe, kontrole jednostek podległych, inwestycje, sprawozdania i ocena działalności;
Wydział Zatrudnienia: sprawozdania ze stanu zatrudnienia, kontrole zakładów pracy, realizacja uchwał PPRN, akta rzemieślnicze;
Wydział Budownictwa i Architektury: plany techniczno – ekonomiczne, statystyka budowlana, sprawozdania z inwestycji;
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: plany i sprawozdania w zakresie realizacji budżetu, przydziału mieszkań i remontów kapitalnych, statystyka, kontrola jednostek komunalnych, obciążenia hipoteczne, narady i konferencje;
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa: akta reformy rolnej, szkicowe plany zabudowy, akta postępowania technicznego, kontraktacje ziemiopłodów, plany gospodarcze spółdzielni produkcyjnych, elektryfikacja wsi, produkcja zwierząt, spisy rolne;
Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego: sprawozdania z wykonania planów gospodarczych, inwestycyjnych, usług, komunikacji, rolnictwa i czynów społecznych, karty rzemieślnicze;
Wydział Komunikacji: akta wydanych praw jazdy.
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 11 0
1 Wydział Organizacyjno-Prawny 0 0
1.1 Protokoły sesji powiatowej rady narodowej 68 1950-1975 0
1.2 Realizacje uchwał powiatowej rady narodowej 3 1956-1975 0
1.3 Spotkania posłów i radnych z wyborcami 36 1957-1975 0
1.4 Interpelacje i postulaty radnych 2 1965-1974 0
1.5 Komisje stałe powiatowej rady narodowej 99 1950-1975 0
1.6 Komisje doraźne powiatowej rady narodowej 1 1957-1957 0
1.7 Protokoły prezydium powiatowej rady narodowej 224 1950-1975 0
1.8 Realizacje uchwał prezydium powiatowej rady narodowej 6 1954-1972 0
1.9 Konferencje i narady członków organów kolegialnych 14 1952-1967 0
1.10 Organizacja urzędu powiatowego 3 1953-1968 0
1.11 Podział administracyjny powiatu 10 1952-1961 0
1.12 Analizy materiałów z sesji rad narodowych niższych stopni i ich prezydiów 606 1950-1968 0
1.13 Materiały dotyczące członków organów kolegialnych powiatowej rady narodowej i rad narodowych niższego stopnia 2 1954-1969 0
1.14 Sprawozdania, plany 37 1950-1973 0
1.15 Skargi i wnioski 7 1950-1967 0
1.16 Kontrole i inspekcje 17 1954-1967 0
2 Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego 0 0
2.1 Posiedzenia kolegium powiatowej komisji planowania gospodarczego 9 1966-1973 0
2.2 Akty normatywne 3 1967-1969 0
2.3 Plany gospodarcze i sprawozdania roczne 112 1953-1975 0
3 Wydział Budżetowo-Gospodarczy 0 0
3.1 Sprawy organizacyjne 6 1962-1969 0
3.2 Plany jednostkowe, budżet 25 1950-1973 0
3.3 Sprawozdania bilanse 32 1950-1974 0
3.4 Kontrole i inspekcje 2 1964-1970 0
3.5 Inwestycje 8 1956-1970 0
3.6 Szkolenia 2 1961-1967 0
4 Wydział Finansowy 0 0
4.1 Sprawy organizacyjne 10 1954-1973 0
4.2 Kontrole i inspekcje 12 1958-1972 0
4.3 Plany zbiorcze 5 1955-1965 0
4.4 Plany jednostkowe 160 1959-1973 0
4.5 Sprawozdania centralne 8 1961-1973 0
4.6 Sprawozdania terenowe 9 1961-1973 0
4.7 Sprawozdania 11 1965-1972 0
4.8 Budżet 21 1953-1968 0
4.9 Bilanse 6 1959-1973 0
4.10 Budżety PGRN 616 1951-1973 0
4.11 Opłaty, podatki 9 1960-1965 0
5 Wydział Oświaty 0 0
5.1 Organizacja własnej jednostki 6 1962-1973 0
5.2 Posiedzenia organów kolegialnych 8 1949-1973 0
5.3 Zjazdy, konferencje, narady 4 1952-1972 0
5.4 Organizacja i sieć szkół 6 1946-1972 0
5.5 Plany i sprawozdania oświatowe 29 1953-1973 0
5.6 Kontrole, inspekcje, wizytacje 3 1953-1973 0
5.7 Skargi i wnioski 2 1964-1968 0
5.8 Sprawy personalne nauczycieli 2 1962-1969 0
5.9 Plany i sprawozdania finansowe 49 1951-1973 0
6 Wydział Kultury 0 0
6.1 Organizacja jednostek kulturalnych 1 1970-1972 0
6.2 Plany i sprawozdania 4 1953-1990 0
6.3 Statystyka 1 1969-1973 0
6.4 Szkolenia pracowników 1 1970-1973 0
6.5 Koordynacja działalności instytucji kulturalnych 7 1961-1973 0
6.6 Ewidencja i dokumentacja upamiętniająca miejsca walki i męczeństwa 1 1970-1973 0
6.7 Budżet 4 1952-1973 0
7 Wydział Spraw Wewnętrznych 0 0
7.1 Sprawy administracyjno-społeczne 10 1957-1973 0
7.2 Sprawy wojskowe 7 1951-1973 0
7.3 Plany i sprawozdania 10 1959-1973 0
7.4 Opracowania statystyczne 4 1969-1972 0
7.5 Kontrole, inspekcje, nadzór 31 1958-1973 0
7.6 Zmiana imion i nazwisk 16 1957-1973 0
7.7 Stowarzyszenia 30 1951-1974 0
7.8 Sprawy ludności rodzimej 46 1957-1973 0
7.9 Sprawy narodowościowe i społeczne 19 1957-1973 0
7.10 Kolegium karno-administracyjne 5 1964-1972 0
8 Wydział Rolnictwa i Leśnictwa 0 0
8.1 Zjazdy, konferencje, narady organizowane przez wydział 4 1952-1962 0
8.2 Plany i sprawozdania z ich realizacji 9 1950-1966 0
8.3 Sprawozdania z działalności jednostek podległych i nadzorowanych 6 1950-1955 0
8.4 Plany i sprawozdania gospodarcze 52 1951-1958 0
8.5 Analizy z zakresu sytuacji w rolnictwie i leśnictwie 2 1951-1955 0
8.6 Oceny stanu produkcji rolnej 11 1950-1967 0
8.7 Opracowania statystyczne 4 1953-1957 0
8.8 Kontrole i inspekcje 3 1950-1958 0
8.9 Budżet, bilans, sprawozdania 22 1952-1964 0
8.10 Elektryfikacja wsi 79 1952-1964 0
8.11 Reforma rolna 0 0
8.12 Decyzje na sprzedaż spadkowej nieruchomości rolnej i ograniczenia podziału gospodarstw rolnych 0 0
8.13 Skorowidz właścicieli i władających gruntami 40 1960-1973 0
8.14 Państwowy fundusz ziemi 81 1950-1989 0
8.15 Akta techniczne, wymiana gruntów 10 1951-1957 0
8.16 Akta techniczne, plany zabudowań 40 1950-1971 0
8.17 Mapy, plany 62 1937-1973 0
9 Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 0 0
9.1 Organy kolegialne 3 1956-1970 0
9.2 Sprawy organizacyjne 4 1968-1970 0
9.3 Plany i sprawozdania z ich realizacji 17 1952-1970 0
9.4 Analizy ekonomiczne i inne 5 1957-1970 0
9.5 Budżet i sprawozdania 6 1956-1969 0
9.6 Opracowania statystyczne 3 1958-1970 0
9.7 Kontrole i inspekcje 4 1968-1971 0
9.8 Gospodarka zasobami mieszkaniowymi 3 1968-1969 0
10 Wydział Handlu, Przemysłu i Usług 0 0
10.1 Organizacja, zarządzanie 26 1962-1973 0
10.2 Przemysł i rzemiosło 8 1967-1971 0
10.3 Handel, usługi 20 1959-1973 0
10.4 Młyny gospodarcze 48 1961-1972 0
11 Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 0 0
11.1 Organy kolegialne 3 1962-1971 0
11.2 Plany i sprawozdania 7 1954-1974 0
11.3 Statystyka 9 1968-1973 0
11.4 Kontrole i inspekcje 9 1967-1973 0
11.5 Budżet, plany, sprawozdania 54 1951-1973 0
12 Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 0 0
12.1 Organy kolegialne 1 1950-1951 0
12.2 Analizy ekonomiczne i inne 6 1960-1970 0
12.3 Sprawozdania 9 1959-1967 0
12.4 Kontrole zewnętrzne 14 1962-1970 0
12.5 Budżet 3 1958-1960 0
13 Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 0 0
13.1 Tereny budowlane 1 1965-1965 0
13.2 Plany, sprawozdania 5 1952-1956 0
13.3 Statystyka budowlana 3 1950-1954 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
51/30/0/1.1/1 Protokoły Sesji Powiatowej Rady Narodowej w Kutnie nr 1-6, 1-7 [Ewidencja uchwał za rok 1950 i 1951] 1950-1951 0
51/30/0/1.1/2 Protokoły Sesji Powiatowej Rady Narodowej w Kutnie nr 1-8 [Ewidencja uchwał za rok 1952] 1952-1952 0
51/30/0/1.1/3 Protokoły Sesji Powiatowej Rady Narodowej w Kutnie nr 1-4 [Ewidencja uchwał za rok 1953] 1953-1953 0
51/30/0/1.1/4 Protokoły Sesji Powiatowej Rady Narodowej w Kutnie nr 5-8 1953-1953 0
51/30/0/1.1/5 Protokoły Sesji Powiatowej Rady Narodowej w Kutnie nr 1-2 [Ewidencja uchwał za rok 1954, wniosek o dokonanie zmian granic powiatu oraz zmiany granic miasta Kutna] 1954-1954 0
51/30/0/1.1/6 Protokoły Sesji Powiatowej Rady Narodowej w Kutnie nr 3-5 1954-1954 0
51/30/0/1.1/7 Protokoły Sesji Powiatowej Rady Narodowej w Kutnie nr 1-4 [Ewidencja uchwał za rok 1955] 1954-1955 0
51/30/0/1.1/8 Protokoły Sesji Powiatowej Rady Narodowej w Kutnie nr 5-8 1955-1955 0
51/30/0/1.1/9 Protokoły Sesji Powiatowej Rady Narodowej w Kutnie nr 10-12 [Ewidencja uchwał za rok 1956] 1956-1956 0
51/30/0/1.1/10 Protokoły Sesji Powiatowej Rady Narodowej w Kutnie nr 13-16 1956-1956 0
51/30/0/1.1/11 Protokoły Sesji Powiatowej Rady Narodowej w Kutnie nr 17-19 [Ewidencja uchwał za rok 1957] 1957-1957 0
51/30/0/1.1/12 Protokoły Sesji Powiatowej Rady Narodowej w Kutnie nr 20-22 1957-1957 0
51/30/0/1.1/13 Protokoły Sesji Powiatowej Rady Narodowej w Kutnie nr 1-3 [Ewidencja uchwał za rok 1958] 1958-1958 0
51/30/0/1.1/14 Protokoły Sesji Powiatowej Rady Narodowej w Kutnie nr 4-5 1958-1958 0
51/30/0/1.1/15 Protokoły Sesji Powiatowej Rady Narodowej w Kutnie nr 6-9 [Uchwała nr 31 w sprawie zmiany w podziale administracyjnym powiatu] 1959-1959 0
1 2 3 4 ... 105 106 107 108 109 ... 212 213 214 215

Amount of archival material

5923

0

0

52.29

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.