Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kutnie

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie
- brak danych - [1947] 1950-1973
- brak danych - 1947 - 1947
1950 - 1973
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes 767 j.a.
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej zostało utworzone na mocy ustawy z dnia 20.03.1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej i istniało do likwidacji Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w dniu 09.12.1973 r.
Od 1950 r. rady narodowe były podstawowym organem władzy terenowej. Formą pracy rady były sesje, na której rozpatrywano bądź uchwalano najważniejsze akty – budżet, plan gospodarczy. Nowością było, że rada wybierała na każdej sesji przewodniczącego i sekretarza spośród członków rady. W ramach rad realizowały swe zadania prezydium i komisje oraz aparat prezydium – wydziały, referaty lub biura. Komisje rady opiniowały i inicjowały sprawy mogące być przedmiotem sesji i kontrolowały działalność aparatu prezydium.
Na mocy ustawy zostały zniesione:
1.organ rządowej administracji ogólnej stanowisk wojewodów i starostów wraz z ich aparatem pomocniczym,
2.terenowe organa administracji niezespolonej I i II instancji podległe dotychczas ministerstwom,
3.związki samorządu terytorialnego i ich organa wykonawcze .
Funkcje wykonawcze przez zniesione władze przeszły w gestię rad narodowych przekształconych w terenowe organa jednolitej władzy państwowej.
Zasady organizacji i funkcjonowania samej rady i jej komisji nie uległy zmianie. Zmieniła się natomiast rola prezydium. Z organu wewnętrznego kierującego pracami rady stało się organem wykonawczo – zarządzającym, mającym uprawnienia do powoływania własnego aparatu wykonawczego -wydziałów, które miały zarządzać ”poszczególnymi dziedzinami
spraw należących do właściwości rad narodowych”. Wydziały były tworzone przez prezydium, które określało ich organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania. W ten sposób prezydium rady stało się nie tylko aparatem kolegialnym, ale i urzędem. Prezydia podlegały poziomo swym radom, pionowo prezydiom rad wyższego szczebla, a w ostatniej instancji Radzie Ministrów.
Ustawa z 1950 r. zrywała z dotychczasową zasadą delegowania przedstawicieli do rad narodowych, a wprowadzała w to miejsce zasadę wybierania radnych przez całe społeczeństwo. Ta zasada wybierania do rad zrealizowana została dopiero w 1954 roku, po wejściu w życie pierwszej ordynacji wyborczej.
Zmiany porządkujące przyniosła uchwala Rady Ministrów z 17.04.1950 r.. Przewidywała ona podział kompetencji prezydium na realizowane kolegialnie i realizowane jednoosobowo przez przewodniczącego prezydium . Usankcjonowaniem pozycji rad narodowych były zapisy ustawy konstytucyjnej z 22 lipca 1952 r.
Uprawnienia rad były systematycznie rozszerzane. Ustawa o radach narodowych z dnia 25.01.1958 r. powierzyła im sprawy gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, oświaty i kultury oraz zdrowia i opieki społecznej. Wydziałom rad narodowych przyznano status samodzielnych organów administracji zarządzających poszczególnymi dziedzinami spraw należących do kompetencji rad narodowych. Ustawa wzmocniła pozycję rad narodowych zapewniając im samodzielność finansów i gospodarki.
Zagadnienia i kompetencje rad narodowych uległy kolejnym rozszerzeniom w 1959 r. (uchwała nr 459 Rady Ministrów oraz nowelizacja ustawy 28.06.1959 r). Nowela do ustawy 28.06.1963 roku poszerzała kompetencje rad narodowych dziedzinie oddziaływania na jednostki nie podporządkowane radom .
W grudniu 1973 r. na mocy ustawy o zmianie ustawy o radach narodowych Prezydium Miejskiej Rady Narodowej zostało zlikwidowane. Ich funkcję przejęły nowopowstałe urzędy miast.
Pierwsza uroczysta sesja po przeprowadzonej reorganizacji administracji państwowej odbyła się w Kutnie w dniu 12.06.1950 r., na której dokonano wyboru Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kutnie w składzie 5 osobowym. 12 lipca powołanych zostało 6 stałych komisji w składzie 42 osobowym.
Kolejne kadencje PMRN w Kutnie
I kadencja -12.06.1950 do 20.12 1954 r.
II kadencja od 21.12.1954 do 13.02.1958 r
III kadencja od 14.02.1958 do 27.04.1961 r.
IV kadencja od 28.04.1961 do 10.06.1965 r.
V kadencja od 11.06.1965 do 11.06.1969 r.
VI kadencja od 12.06.1969 r. do 28.12.1971 r.

Kolejnymi Przewodniczącymi MRN w Kutnie byli:
Kustosik Bronisław w latach 1950-1961
Jan Maciejewski w latach 1961-1967 złożył rezygnacje 31.03.1997 r.
Tadeusz Olejnik w latach 1967-1971 złożył rezygnację 08.11.1971 r.
Adam Krasiński od 08.11. 1971 do grudnia 1973
Ostatnia sesja PMRN w Kutnie odbyła się 28.12.1973 roku.
1.Wydział Organizacyjny
01.Sesje miejskiej rady narodowej, sygn. 1 – 25, 766, lata: 1951 – 1971
02.Realizacja uchwał miejskiej rady narodowej, sygn. 26 – 44, lata: 1957 – 1970
03.Spotkania posłów i radnych z wyborcami, sygn. 45, lata: 1963
04.Interpelacje i postulaty radnych, sygn. 46 – 51, lata: 1959 – 1971
05.Komisje stałe miejskiej rady narodowej, sygn. 52 – 181, lata: 1950 – 1973
a) Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, sygn. 52 – 64
b) Komisja Drogowa, sygn. 65 – 68
c) Komisja Finansowo – Budżetowa, sygn. 69 – 87
d) Komisja Mandatowa, sygn. 88 – 98
e) Komisja Mieszkaniowa, sygn. 99
f) Komisja Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, sygn. 100 – 111
g) Komisja Oświaty i Kultury, sygn. 112 – 127
h) Komisja Przeciwpożarowa, sygn. 128 – 129
i) Komisja Urządzeń Osiedli, sygn. 130 – 133
j) Komisja Zaopatrzenia Ludności i Skupu, sygn. 134 – 145
k) Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, sygn. 146
l) Komisja Zdrowia Pracy i Pomocy Społecznej, sygn. 147 – 168
m) Komisje – Komisja Rozdzielczych Materiałów Budowlanych, Komisja Kulturalno-Oświatowa, Komisja Zdrowia Pracy i Pomocy Społecznej, Komisja Finansowo-Budżetowa, Komisja Urządzania Miast i Osiedli, Komisja Gospodarki Drogowej, sygn. 169
n)Komisje – Komisja Kulturalno – Oświatowa, Komisja Zdrowia Pracy i Pomocy Społecznej, Komisja Sanitarna, Komisja Finansowo-Budżetowa, Komisja Urządzania Miast i Osiedli, Komisja Drogowa, sygn. 170- 181
06.Komisje doraźne, związki, stowarzyszenia, sygn. 182 – 197, lata: 1950 – 1967
a)Związek Pracowników Samorządu Terytorialnego, sygn. 182
b)Liga Kobiet, sygn. 183 – 184
c)Związki Zawodowe, sygn. 185
d)Komitet Akcji Sanitarnej, sygn. 186
e)Komitet Odbudowy Warszawy, sygn. 187 – 189
f)Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy, sygn. 190 – 191
g)Zakłady Pracy, sygn. 192
h)Komitet Koordynacyjny Budowy Szkół, sygn. 193
i)Komitet Przeciwpowodziowy, sygn. 194
j)Czyny społeczne, sygn. 195
k)Muzeum Bitwy nad Bzurą, sygn. 196
l)Społeczna Komisja Pojednawcza, sygn. 197
07.Protokoły prezydium miejskiej rady narodowej, sygn. 198 – 239, lata: 1950 – 1970
08.Realizacja uchwał prezydium miejskiej rady narodowej, sygn. 240 – 276, lata: 1953 – 1973
09.Komitety blokowe, sygn. 277 – 345, lata: 1953 – 1973
10.Plany pracy, sygn. 347 – 367, lata: 1951 – 1973
11.Normatywy kancelaryjne, sygn. 346, lata: 1968
12.Sprawozdania, sygn. 368 – 385, lata: 1951 – 1973
13.Kontrole, inspekcje, sygn. 386 – 396, lata: 1953 – 1970

2.Wydział Finansowy
01.Uchwały, sygn. 397 – 401, lata: 1964 – 1969
02.Budżety, sprawozdania, sygn. 402 – 488, lata: 1950 – 1976
03.Sprawozdania podatkowe, sygn. 489 – 496, lata: 1951 - 1964
04.Sprawozdania finansowe, bilanse jednostek komunalnych, sygn. 497 – 554, lata: 1951 – 1971
a) Sprawozdania Młyna Gospodarczego w Kutnie, sygn. 497 – 499
b) Sprawozdania NBP „Ośrodek”, sygn. 500 – 501
c) Sprawozdania i plan finansowy Przedszkola Miejskiego w Kutnie, sygn. 502
d) Sprawozdania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, sygn. 503
e) Sprawozdania Żłobka Miejskiego, sygn. 504 – 506
f) Bilanse, sprawozdania Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, sygn. 507 – 514
g) Plany finansowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, sygn. 515 – 526
h) Plany finansowe Kutnowskich Zakładów Gastronomicznych i Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, sygn. 527
i) Plany finansowe Kutnowskich Zakładów Gastronomicznych, sygn. 528 – 529
j) Plany finansowe i bilanse Miejskiego Handlu Detalicznego, sygn. 530 – 540
k)Plany finansowe i bilanse Miejskiego Handlu Mięsem, sygn. 541
l) Plany finansowe, bilanse i sprawozdania Miejskiego Przedsiębiorstwa Remontowo – Budowlanego, sygn. 542 – 554
05.Inwestycje i sprawozdania Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, sygn. 555 – 562, lata: 1953 – 1960
06.Inwestycje Miejskiego Przedsiębiorstwa Remontowo – Budowlanego, sygn. 563, lata: 1963

3.Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (GKM)
01.Uchwały, sygn. 564 – 583, lata: 1956 – 1972
02.Komisje, sygn. 584 – 597, lata: 1953 – 1969
a)Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (protokoły), sygn. 584 – 586
b)Komisja Drogowa (protokoły, plany pracy), sygn. 587 – 589
c) Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (wnioski), sygn. 590 – 592
d) Komisja Urządzeń Osiedli i Komisja Drogowa, sygn. 593 – 596
03.Komisje doraźne, sygn. 597, lata: 1969
04.Protokoły posiedzeń Przymusowego Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w Kutnie, sygn. 598 – 599, lata: 1956 – 1961
05.Plany, inwestycje i sprawozdania, sygn. 600 – 681, lata: 1951 – 1971
06. Sprawozdania GUS, sygn. 682 – 688, lata: 1953 – 1972
07.Grobownictwo wojenne, sygn. 689, lata: 1967
08. Sprawy budżetowe (budżet, bilanse, sprawozdania), sygn. 690 – 735, lata: 1950 – 1972
4. Referat ds. Socjalno-Kulturalnych (SK)
01. Sprawy socjalno – kulturalne, sygn. 736, lata: 1968 – 1970
02. Opieka społeczna (sprawozdawczość), sygn. 740-743, lata: 1970
5. Referat Ewidencji Ludności
01. Książki meldunkowe, sygn. 744-765.
6. Plan miasta sygn. 767
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Referat Ogólno-Administracyjny 0 0
1.1 Sesje miejskiej rady narodowej 25 1951-1971 0
1.2 Realizacja uchwał miejskiej rady narodowej 18 1957-1970 0
1.3 Spotkania posłów i radnych z wyborcami 1 1963-1963 0
1.4 Interpelacje i postulaty radnych 6 1959-1971 0
1.5 Komisje stałe miejskiej rady narodowej 129 1947-1973 0
1.6 Komisje doraźne, związki, stowarzyszenia 15 1950-1969 0
1.7 Protokoły prezydium miejskiej rady narodowej 43 1950-1971 0
1.8 Realizacja uchwał prezydium miejskiej rady narodowej 37 1947-1973 0
1.9 Komitety blokowe 69 1953-1973 0
1.10 Plany pracy 21 1951-1973 0
1.11 Normatywy kancelaryjne 1 1968-1968 0
1.12 Sprawozdania 18 1951-1973 0
1.13 Kontrole, inspekcje 11 1953-1970 0
2 Referat Finansowy 0 0
2.1 Uchwały 5 1964-1971 0
2.2 Budżety, sprawozdania 87 1950-1972 0
2.3 Sprawozdania podatkowe 8 1955-1971 0
2.4 Sprawozdania finansowe, bilanse jednostek komunalnych 58 1951-1972 0
2.5 Inwestycje i sprawozdania Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 6 1956-1963 0
2.6 Inwestycje Miejskiego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego 0 0
3 Referat Gospodarki Komunalnej 0 0
3.1 Uchwały 20 1956-1972 0
3.2 Komisje 13 1953-1968 0
3.3 Komisje doraźne 1 1969-1969 0
3.4 Protokoły posiedzeń Przymusowego Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w Kutnie 2 1956-1961 0
3.5 Plany, inwestycje i sprawozdania 83 1951-1973 0
3.6 Sprawozdania GUS 7 1953-1972 0
3.7 Grobownictwo wojenne 1 1967-1967 0
3.8 Sprawy budżetowe (budżet, bilanse, sprawozdania) 53 1950-1972 0
4 Referat do spraw Socjalno-Kulturalnych 0 0
4.1 Sprawy socjalno-kulturalne 1 1968-1970 0
4.2 Opieka społeczna 3 1970-1972 0
5 Referat Ewidencji Ludności 0 0
5.1 Książki meldunkowe 22 1962-1962 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
51/33/0/1.1/1 Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Kutnie, od nr I-XIV 1951-1951 0
51/33/0/1.1/2 Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Kutnie, od nr I-XIV 1952-1952 0
51/33/0/1.1/3 Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Kutnie, od nr I-XII 1953-1953 0
51/33/0/1.1/4 Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Kutnie, od nr I-X 1954-1954 0
51/33/0/1.1/5 Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Kutnie, od nr I-XIII 1954-1955 0
51/33/0/1.1/6 Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Kutnie, od nr I-X 1956-1956 0
51/33/0/1.1/7 Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Kutnie, od nr I-VIII 1957-1957 0
51/33/0/1.1/8 Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Kutnie, od nr I-VIII 1958-1958 0
51/33/0/1.1/9 Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Kutnie, od nr I-XI 1959-1959 0
51/33/0/1.1/10 Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Kutnie, od nr I-VIII 1960-1960 0
51/33/0/1.1/11 Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Kutnie, od nr I-IX 1961-1961 0
51/33/0/1.1/12 Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Kutnie, od nr I-XII 1962-1962 0
51/33/0/1.1/13 Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Kutnie, od nr I-XII 1963-1963 0
51/33/0/1.1/14 Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Kutnie, od nr I-XII 1964-1964 0
51/33/0/1.1/15 Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Kutnie, od nr I-VII 1965-1965 0
1 2 3 4 ... 23 24 25 26 27 ... 48 49 50 51

Amount of archival material

767

767

0

8.80

8.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.