Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Wojewódzki Poznański

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - [1835 - 1918] 1919 - 1939
- brak danych - 1835 - 1918
1919 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes system informatyczny, także tradycyjny (sygn. 1-6146) oraz tradycyjny dla 185 j.a dubletów
indeks rzeczowy No system informatyczny (dotyczy stowarzyszeń)
Wojewoda poznański mianowany przez centralne władze państwowe, przejął w 1919 r. funkcje byłego prezesa rejencji poznańskiej. Początkowo działał on w oparciu o dawne ustawy i zarządzenia rządu pruskiego. Już jednak ustawa z roku 1921 oraz późniejsza z roku 1928 określiły zakres kompetencji wojewodów. Do zakresu działalności wojewody poznańskiego /taki sam był zakres funkcji innych wojewodów/ należały wszystkie sprawy administracji państwowej z wyjątkiem spraw przekazanych organom administracji wojskowej, sądowej, skarbowej, szkolnej, kolejowej, pocztowo- telegraficznej oraz urzędów ziemskich. W powyższym zakresie wojewoda był odpowiedzialnym wykonawcą zleceń poszczególnych ministrów. Zarządzał on, orzekał, rozstrzygał oraz wnioskował w sprawach określonych specjalnymi ustawami, rozporządzeniami i zarządzeniami urzędów centralnych.
W dziale administracji ogólnej do zakresu działania wojewody należały w szczególności wszystkie sprawy związane ze sprawozdaniem nadzoru nad działalnością partii politycznych oraz organizacji społecznych. W dziedzinie spraw kulturalnych decydował w sprawach teatrów i wszelkiego rodzaju widowisk. Ponadto sprawował nadzór nad prasą, nad wykonaniem przepisów paszportowych i policyjnych, nadzorował działalność akcyjnych spółek przemysłowo- handlowych, decydował w sprawach obywatelstwa, orzekał w sprawach wywłaszczeniowych oraz w sprawach mieszkaniowych. Z zakresu spraw kultury i sztuki należy wymienić jeszcze opiekę nad zabytkami i sztuką ludową. Wojewoda posiadał ponadto uprawnienia w zakresie zdrowia publicznego, ochrony pracy, opieki społecznej i weterynarii. Do roku 1927 do zakresu jego działania należała również administracja lasami państwowymi. Po utworzeniu w roku 1927 samodzielnych urzędów administracji leśnej, wojewoda nadal sprawował nadzór nad lasami niepaństwowymi. W latach zaś 1934 - 1939 /po zlikwidowaniu Okręgowego Urzędu Ziemskiego/ czuwał nad rozwojem rolnictwa oraz nad wykonaniem postanowień ustawy o reformie rolnej.
W zakresie spraw należących do tak zwanego samorządu terytorialnego wojewoda poznański sprawował nadzór nad Poznańskim Samorządem Wojewódzkim, którego organem wykonawczym było Starostwo Krajowe. Czuwał on między innymi nad tym, aby organa tego samorządu nie prowadziły działalności sprzecznej z obowiązującymi ustawami państwowymi. Współdziałał ponadto w sprawach łączenia gmin i zmiany ich granic oraz decydował w rozwiązaniu rad gminnych i powiatowych.
Wojewoda poznański obejmował zasięgiem swej władzy w zasadzie obszar byłej Rejencji Poznańskiej i Bydgoskiej, który na mocy traktatu pokojowego z Niemcami przydzielony został Polsce.
Do zakresu działania poszczególnych wydziałów urzędu wojewódzkiego należały sprawy jednorodne lub pokrewne określone szczegółowo w statucie organizacyjnym. Na czele wydziałów stali naczelnicy.
Urząd Wojewódzki Poznański przerwał swą działalność w dniu 4 IX 1939 roku po opuszczeniu miasta przez wojewodę i podległych mu urzędników.
[Na podst. wstępu do inwentarza I. Radtke].
Stosunkowo dobrze zachowały się akta dotyczące poszczególnych stowarzyszeń o różnym profilu działalności mających swą siedzibę w Poznaniu i na terenie województwa. Są to akta dotyczące stowarzyszeń i związków o charakterze zawodowym, sportowym, kulturalno- oświatowym, komitetów rodzicielskich działających przy poszczególnych szkołach średnich, związków i stowarzyszeń, młodzieży akademickiej itp. W omawianych materiałach znajdzie badacz jednakże głównie statuty oraz wykazy członków zarządu.
Badacz stosunków narodowościowych znajdzie w zespole materiały obrazujące działalność mniejszości narodowej niemieckiej na terenie Wielkopolski. Są to między innymi wykazy niemieckich organizacji politycznych wraz z krótką charakterystyką ich działalności oraz dane organizacyjne o poszczególnych związkach i stowarzyszeniach o charakterze społeczno- gospodarczych, działających w latach 1919- 1939. Mniejszą już grupę tworzą akta dotyczące poszczególnych stowarzyszeń żydowskich działających głównie na terenie powiatów wschodnich Wielkopolski /Konin, Kalisz, Turek i Koło/.
Do najbardziej cennych akt Wydziału Ogólnego należą protokóły z zebrań periodycznych w starostwach powiatowych, z zebrań zjazdów władz II instancji, z konferencji naczelników wydziałów oraz zbiory okólników Wojewody. Niestety, nie zachowały się one w kompletnym stanie. Grupa akt Wydziału Samorządowego obejmuje akta dotyczące poszczególnych magistratów miejskich leżących na terenie województwa w granicach z 1919- 1938. Dotyczą one nadzoru sprawowanego przez wojewodę nad działalnością władz miejskich. Są to z reguły poszyty obrazujące sprawy administracyjne miasta. Ponadto obejmują one budżety i sprawozdania rachunkowe magistratów, akta dotyczące nakładania podatków komunalnych oraz spraw osobowych władz miejskich. Pewien procent tych poszytów stanowi sukcesję czynną akt byłej Rejencji Poznańskiej. Całość omawianych materiałów zamyka się w granicach od końca XIX do 1931 roku.
W Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej badacz znajdzie sprawozdania z działalności zakładów i instytucji opiekuńczych, sprawozdania z lustracji tych zakładów oraz kartoteki różnych zakładów opiekuńczych również w bardzo zdekompletowanym stanie.
Stosunkowo najlepiej zachowały się akta Wydziału Rolnictwa i Reform Rolnych. Obejmują one między innymi niekompletne materiały statystyczne produkcji rolnej oraz akta związane z administracją majątków państwowych /byłych domen/. Te ostatnie materiały zostały przejęte z byłej Rejencji Poznańskiej. W Urzędzie Wojewódzkim Poznańskim kontynuowano je do lat trzydziestych XX wieku. Podobnie akta dotyczące przeprowadzonych melioracji gruntów, regulacji rzek i inne podobnej treści stanowią sukcesję czynną akt byłej Rejencji Poznańskiej.
Najbardziej jednak liczne materiały dotyczą parcelacji majątków ziemskich podlegających parcelacji rządowej i prywatnej oraz wykupu osad rentowych. Większość tych akt pochodzi z drugiego dziesięciolecia działalności urzędu, to jest z okresu, gdy funkcje byłych okręgowych urzędów ziemskich zostały przejęte przez urzędy wojewódzkie. W tej grupie materiałów poza licznymi ogólnymi zestawieniami w sprawach parcelacyjnych znajduje się szczegółowa dokumentacja dotycząca poszczególnych parcelowanych obiektów. Są to między innymi operaty wyłączeń z artykułu 4 i 5 ustawy o przeprowadzeniu reformy rolnej, akta dotyczące wykupu, oszacowania majątku, przejściowej jego administracji, operaty szacunkowe obejmujące między innymi rejestry pomiarowe, liczne plany i mapy nieruchomości, wykazy robotników folwarcznych oraz rejestry klasyfikacyjno-pomiarowe. Akta dotyczące powiatów wschodnich województwa i to powiatów: kaliskiego, kolskiego, konińskiego i tureckiego obejmują ponadto materiały dotyczące scalenia gruntów.
Osobną, dość liczną grupę, stanowią ponadto materiały związane z wykonaniem przez administrację państwową nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności państwowej. Materiały te zachowały się w dużym procencie. Składają się na nie akta ogólnej treści, akta dotyczące zalesienia nieużytków w poszczególnych powiatach województwa oraz akta szczegółowe dotyczące poszczególnych gospodarstw leśnych. Te ostatnie obejmują głownie plany urządzeń gospodarstw leśnych oraz mapy lasów i gruntów ornych.
Na uwagę zasługują ponadto akta Wydziału Przemysłu zachowane w bardzo szczątkowym stanie. Zgodnie z ich zawartością, można je podzielić na 4 grupy. Do pierwszej należy zaliczyć materiały związane z zatwierdzeniem przez władze administracji państwowej urządzeń zakładów przemysłowych obejmujących prawie z reguły dokumentację techniczną oraz wypełniony kwestionariusz zawierający dane dotyczące rodzaju produkcji i ilości zatrudnionych robotników. Do drugiej grupy kwalifikują się wypełnione przez poszczególne zakłady przemysłowe kwestionariusze obrazujące wielkość produkcji, do trzeciej materiały związane z wykonaniem nadzoru nad kołami parowymi. Te ostatnie materiały obejmują głównie rysunki używanych w zakładach przemysłowych kotłów parowych wraz z obliczeniami technicznymi stanowiące materiał źródłowy dla badaczy historii techniki.
Kolejną grupę obejmują materiały związane z przeprowadzeniem elektryfikacji poszczególnych miast i wsi na terenie województwa poznańskiego
W zespole zmikrofilmowano 5214 j. a. o sygn.: 1-171 (nr 53: 46524-46694), 731-1524 (nr 53: 47255-48048), 1613-1639 (nr 53: 48137-48163), 1641-2010 (nr 53: 48164-48533), 2013-2178 (nr 53: 48534-48699), 2181-2223 (nr 53: 48700-48742), 2225-2262 (nr 53: 48744-48781), 2263 (nr 53 48781A), 2264-2278 (nr 53: 48783-48797), 2279 (nr 53 48798), 2280 (nr 53 48798A), 2281-2443 (nr 53: 48799-48961), 2444 (nr 53 48961A), 2445 (nr 53 48962), 2446 (nr 53 48962A), 2447 (nr 53 48963), 2448 (nr 53 48963A), 2449 (nr 53 48964), 2450 (nr 53 48964A), 2451-2651 (nr 53: 48965-49165), 2652 (nr 53 49166), 2653 (nr 53 49166A), 2654-3156 (nr 53: 49167-49669), 3157 (nr 53 49670), 3158 (nr 53 49670A), 3159-3161 (nr 53: 49671-49673), 3162 (nr 53 49674), 3163 (nr 53 49674A), 3164-3197 (nr 53: 49675-49708), 3198-3682 (nr 53: 49710-50194), 3683 (nr 53 50194A), 3684-3873 (nr 53: 50195-50384), 3874-4082 (nr 53: 50385-50593), 4083 (nr 53 50593A), 4084-4197 (nr 53: 50594-50707), 4198-4202 (nr 53: 50713-50717), 4203 (nr 53 50719), 4204 (nr 53 50718), 4205-4206 (nr 53: 50720-50721), 4207 (nr 53 50725), 4208 (nr 53 50733), 4209-4212 (nr 53: 50708-50711), 4213 (nr 53 50729), 4214-4216 (nr 53: 50722-50724), 4217 (nr 53 50730), 4218 (nr 53 50732), 4219 (nr 53 50712), 4220 (nr 53 50734), 4221 (nr 53 50726), 4222 (nr 53 50736), 4223 (nr 53 50728), 4224 (nr 53 50739), 4225 (nr 53 50744), 4226 (nr 53 50740), 4227 (nr 53 50746), 4228 (nr 53 50727), 4229 (nr 53 50748), 4230 (nr 53 50743), 4231 (nr 53 50731), 4232 (nr 53 50741), 4233 (nr 53 50745), 4234 (nr 53 50735), 4235 (nr 53 50742), 4236 (nr 53 50747), 4237 (nr 53 50738), 4238 (nr 53 50737), 4239-4241 (nr 53: 50749-50751), 4242 (nr 53 50753), 4243 (nr 53 50754), 4244 (nr 53 50752), 4245-4256 (nr 53: 50755-50766), 4257 (nr 53 50768), 4258 (nr 53 50767), 4259-4264 (nr 53: 50769-50774), 4265 (nr 53 50776), 4266 (nr 53 50777), 4267 (nr 53 50775), 4268-4276 (nr 53: 50778-50786), 4277 (nr 53 50789), 4278 (nr 53 50797), 4279 (nr 53 50791), 4281-4283 (nr 53: 50792-50794), 4284 (nr 53 50790), 4285-4286 (nr 53: 50787-50788), 4288 (nr 53 50796), 4289-4292 (nr 53: 50798-50801), 4293-4726 (nr 53: 50803-51236), 4727 (nr 53 51238), 4728 (nr 53 51237), 4729-4864 (nr 53: 51239-51374), 4865 (nr 53 52375), 4866-4968 (nr 53: 51376-51478), 4970-5867 (nr 53: 51479-52376), 6152 (nr 53 49709), 6153 (nr 53 50384A), 6155 (nr 53 50528A). Zdigitalizowano mikrofilmy j.a. o następujących sygnaturach: 1-33, 61-80, 92-158, 163-171, 731-1212, 1240-1524, 1613-1639, 1641-1890, 1952-2010, 2013-2162, 2175-2178, 2181-2223, 2225-2247, 2249-2340, 2341-2599, 2601-2651, 2653-3167, 3171-3373, 3463-4968, 4970-5095, 5124-5579, 5581-5781, 5784-5849, 5851, 5853-5855, 5861-5867.
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Wydział Ogólny 0 0
1.1 Sprawy ogólne 84 1920-1939 6397
1.2 Sprawy organizacyjne 22 1919-1939 486
1.3 Statuty organizacyjne, podziały czynności 29 1918-1939 2136
1.4 Zbiór okólników 25 1922-1939 1099
1.5 Sprawy obywatelstwa 17 1925-1940 1659
1.6 Sprawy budżetowo-finansowe 10 1920-1939 507
1.7 Sprawy osobowe 72 1919-1939 6419
2 Wydział Społeczno-Polityczny 0 0
2.1 Sprawy polityczne 234 1917-1939 16219
2.2 Partie polityczne 14 1932-1939 0
2.3 Związki i stowarzyszenia - sprawy ogólne 25 1923-1939 97
2.4 Związki i stowarzyszenia zawodowe 121 1920-1939 146
2.5 Stowarzyszenia młodzieżowe 14 1933-1939 41
2.6 Stowarzyszenia młodzieży akademickiej, absolwentów szkół wyższych i osób wspierających związki akademickie 23 1933-1939 0
2.7 Stowarzyszenia kulturalno-oświatowe 54 1919-1939 98
2.8 Stowarzyszenia naukowe i współpracy z zagranicą 13 1933-1939 0
2.9 Komitety rodzicielskie 32 1924-1939 0
2.10 Stowarzyszenia o działalności dobroczynnej 24 1922-1939 0
2.11 Stowarzyszenia o działalności religijnej 8 1932-1939 83
2.12 Stowarzyszenia sportowe - bractwa kurkowe 203 1864-1939 0
2.13 Kluby sportowe 279 1920-1966 3414
2.14 Stowarzyszenia i związki paramilitarne 41 1925-1939 1006
2.15 Związki i stowarzyszenia przemysłowe i rzemieślnicze 100 1922-1939 4168
2.16 Stowarzyszenia - związki pracodawców 18 1933-1939 1019
2.17 Stowarzyszenia popierające działalność gospodarczą - rolnictwo i hodowla 48 1919-1939 2613
2.18 Stowarzyszenia popierające działalność gospodarczą - koła łowieckie 10 1920-1939 302
2.19 Stowarzyszenia popierające działalność gospodarczą - stowarzyszenia ogródków działkowych 39 1933-1939 1458
2.20 Stowarzyszenia - instytucje finansowe 47 1935-1939 1622
2.21 Związki i stowarzyszenia właścicieli nieruchomości i lokatorów 19 1933-1939 863
2.22 Stowarzyszenia straży pożarnej 75 1935-1938 22845
2.23 Komitety 14 1933-1939 416
2.24 Związki i stowarzyszenia o charakterze politycznym 15 1925-1939 498
2.25 Związki i stowarzyszenia osób narodowości niemieckiej 71 1912-1939 3088
2.26 Związki i stowarzyszenia osób narodowości żydowskiej 34 1918-1939 1130
2.27 Różne sprawy stowarzyszeń 8 1933-1939 814
2.28 Nadzór nad prasą 7 1923-1939 422
2.29 Stowarzyszenia działające w sferze ubezpieczeń 5 1935-1939 115
2.30 Stowarzyszenia działające na rzecz zdrowia i kultury współżycia społecznego 11 1933-1939 536
2.31 Stowarzyszenia kobiece 5 1934-1939 37
2.32 Stowarzyszenia emerytalne 2 1936-1938 117
2.33 Stowarzyszenia działające na rzecz środowiska w miejscu zamieszkania 5 1933-1939 158
2.34 Stowarzyszenia hobbystyczne 3 1934-1939 131
2.35 Problematyka mieszana 0 0
3 Wydział Samorządowy 0 0
3.1 Sprawy ogólne 5 1925-1938 577
3.2 Sprawy miejskie 226 1852-1939 63393
4 Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 0 0
4.1 Sprawy opieki społecznej 44 1920-1939 4582
4.2 Sprawy zdrowia 12 1920-1938 1304
5 Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych 0 0
5.1 Sprawy ogólne 26 1919-1939 219
5.2 Statystyka produkcji rolnej 51 1927-1938 1308
5.3 Zadłużenia, sprawy rentowe 35 1926-1939 4624
5.4 Sprawy przewłaszczeniowe 23 1912-1939 1566
5.5 Dobra państwowe 153 1846-1939 30191
5.6 Rybołówstwo i łowiectwo 11 1917-1933 1549
5.7 Sprawy melioracyjne 109 1835-1939 9974
5.8 Sprawy parcelacyjne - ogólne 40 1907-1939 2840
5.9 Sprawy parcelacyjne - powiat bydgoski 82 1905-1939 9562
5.10 Sprawy parcelacyjne - powiat chodzieski 53 1928-1939 6397
5.11 Sprawy parcelacyjne - powiat czarnkowski 7 1924-1939 840
5.12 Sprawy parcelacyjne - powiat gnieźnieński 24 1917-1939 1653
5.13 Sprawy parcelacyjne - powiat gostyński 14 1922-1938 2735
5.14 Sprawy parcelacyjne - powiat inowrocławski 30 1924-1939 2724
5.15 Sprawy parcelacyjne - powiat jarociński 37 1925-1939 3676
5.16 Sprawy parcelacyjne - powiat kaliski 33 1909-1939 1918
5.17 Sprawy parcelacyjne - powiat kępiński 23 1926-1939 2212
5.18 Sprawy parcelacyjne - powiat kolski 29 1926-1939 2641
5.19 Sprawy parcelacyjne - powiat koniński 151 1922-1939 6624
5.20 Sprawy parcelacyjne - powiat kościański 3 1936-1939 194
5.21 Sprawy parcelacyjne - powiat leszczyński 13 1927-1938 1181
5.22 Sprawy parcelacyjne - powiat międzychodzki 85 1920-1939 6525
5.23 Sprawy parcelacyjne - powiat mogileński 49 1919-1939 3473
5.24 Sprawy parcelacyjne - powiat nowotomyski 20 1912-1939 2317
5.25 Sprawy parcelacyjne - powiat obornicki 16 1890-1939 945
5.26 Sprawy parcelacyjne - powiat ostrowski 17 1928-1939 1257
5.27 Sprawy parcelacyjne - powiat poznański 41 1917-1939 3023
5.28 Sprawy parcelacyjne - powiat rawicki 4 1927-1938 82
5.29 Sprawy parcelacyjne - powiat szamotulski 24 1922-1939 1356
5.30 Sprawy parcelacyjne - powiat szubiński 36 1901-2000 4827
5.31 Sprawy parcelacyjne - powiat śremski 3 1936-1938 86
5.32 Sprawy parcelacyjne - powiat średzki 14 1928-1939 790
5.33 Sprawy parcelacyjne - powiat turecki 42 1926-1939 2076
5.34 Sprawy parcelacyjne - powiat wągrowiecki 18 1931-1939 1309
5.35 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat wolsztyński 25 1927-1939 3141
5.36 Sprawy parcelacyjne - powiat wrzesiński 5 1927-1939 238
5.37 Sprawy parcelacyjne - powiat wyrzyski 193 1920-1939 17313
5.38 Sprawy parcelacyjne - powiat żniński 25 1920-1939 1599
5.39 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - sprawy ogólne 48 1897-1939 5287
5.40 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat bydgoski 3 1923-1937 343
5.41 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat chodzieski 2 1924-1939 256
5.42 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat czarnkowski 46 1923-1939 3724
5.43 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat gnieźnieński 19 1920-1939 1317
5.44 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat gostyński 40 1919-1939 2439
5.45 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat inowrocławski 8 1925-1939 362
5.46 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat jarociński 3 1924-1937 378
5.47 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat kaliski 58 1920-1939 5289
5.48 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat kępiński 28 1923-1939 1885
5.49 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat kolski 31 1921-1939 1973
5.50 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat koniński 58 1919-1939 5856
5.51 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat kościański 70 1923-1946 4629
5.52 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat krotoszyński 19 1922-1939 2301
5.53 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat leszczyński 14 1922-1939 1683
5.54 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat międzychodzki 47 1923-1939 4204
5.55 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat mogileński 14 1923-1939 558
5.56 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat nowotomyski 55 1923-1939 4560
5.57 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat obornicki 29 1923-1939 2283
5.58 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat ostrowski 27 1910-1939 2837
5.59 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat poznański 87 1909-1939 4500
5.60 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat rawicki 1 1927-1939 21
5.61 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat śremski 30 1923-1939 2901
5.62 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat średzki 25 1922-1939 1791
5.63 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat szamotulski 44 1927-1939 2704
5.64 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat szubiński 8 1923-1939 912
5.65 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat turecki 41 1919-1939 3755
5.66 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat wągrowiecki 23 1923-1939 1498
5.67 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat wolsztyński 23 1923-1939 2461
5.68 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat wyrzyski 8 1923-1938 662
5.69 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat żniński 2 1927-1938 13
5.70 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat wrzesiński 0 0
6 Wydział Przemysłowy 0 0
6.1 Sprawy ogólne 34 1903-1939 1398
6.2 Sprawy szczegółowe - powiat bydgoski 27 1925-1937 784
6.3 Sprawy szczegółowe - powiat chodzieski 44 1922-1939 1622
6.4 Sprawy szczegółowe - powiat czarnkowski 55 1922-1939 1830
6.5 Sprawy szczegółowe - powiat gostyński 79 1921-1939 2520
6.6 Sprawy szczegółowe - powiat jarociński 98 1920-1939 3763
6.7 Sprawy szczegółowe - powiat kościański 100 1923-1939 3240
6.8 Sprawy szczegółowe - powiat krotoszyński 87 1922-1939 3054
6.9 Sprawy szczegółowe - powiat leszczyński 60 1922-1939 2015
6.10 Sprawy szczegółowe - powiat obornicki 22 1922-1939 815
6.11 Sprawy szczegółowe - powiat międzychodzki 17 1922-1939 482
6.12 Sprawy szczegółowe - powiat nowotomyski 121 1920-1939 3652
6.13 Sprawy szczegółowe - Poznań miasto, zakłady przemysłu metalowego i mechanicznego 65 1921-1939 2246
6.14 Sprawy szczegółowe - Poznań miasto, zakłady chemiczne 43 1922-1939 1465
6.15 Sprawy szczegółowe - Poznań miasto, przemysł drzewny i papierniczy 22 1924-1939 658
6.16 Sprawy szczegółowe - Poznań miasto, przemysł poligraficzny 11 1930-1939 358
6.17 Sprawy szczegółowe - Poznań miasto, zakłady przemysłu materiałów budowlanych, szkła i ceramiki 10 1923-1939 294
6.18 Sprawy szczegółowe - Poznań miasto, zakłady tkackie i garbarnie 10 1922-1939 307
6.19 Sprawy szczegółowe - Poznań miasto, przemysł monopolowy i spożywczy 57 1923-1939 2161
6.20 Sprawy szczegółowe - Poznań miasto, przemysł medyczny 6 1933-1939 210
6.21 Sprawy szczegółowe - Poznań miasto, różne 4 1930-1933 95
6.22 Sprawy szczegółowe - Poznań miasto, przedsiębiorstwa i zakłady o działalności usługowej 36 1924-1939 973
6.23 Sprawy szczegółowe - Poznań miasto, zakłady użyteczności publicznej 10 1925-1939 310
6.24 Sprawy szczegółowe - Poznań miasto, sprawy elektryfikacyjne 47 1923-1939 5817
6.25 Sprawy szczegółowe - powiat poznański 127 1922-1939 3176
6.26 Sprawy szczegółowe - powiat rawicki 50 1923-1939 1487
6.27 Sprawy szczegółowe - powiat szamotulski 71 1922-1939 2985
6.28 Sprawy szczegółowe - powiat śremski 64 1922-1939 1900
6.29 Sprawy szczegółowe - powiat średzki 45 1922-1939 1636
6.30 Sprawy szczegółowe - powiat wągrowiecki 1 1934-1934 37
6.31 Sprawy szczegółowe - powiat wolsztyński 32 1922-1939 1373
6.32 Sprawy szczegółowe - powiat wrzesiński 76 1922-1939 2438
6.33 Sprawy szczegółowe - powiat wyrzyski 3 1925-1929 78
7 Wydział Komunikacyjno-Budowlany 0 0
7.1 Sprawy ogólne 11 1920-1938 1869
7.2 Konserwacja zabytków 8 1913-1937 364
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/296/0/1.1/1 Protokoły z zebrań periodycznych w starostach /kierowników władz i urzędów niezespolonych z terenu poszczególnych powiatów omawiające ogólną sytuację polityczną i społeczno-gospodarczą/ 1926-1927 137
53/296/0/1.1/2 Protokoły z zebrań periodycznych w starostach /kierowników władz i urzędów niezespolonych z terenu poszczególnych powiatów omawiające ogólną sytuację polityczną i społeczno-gospodarczą 1927 97
53/296/0/1.1/3 Zebrania periodyczne powiatowe /protokoły z zebrań kierowników władz i urzędów niezespolonych z terenu poszczególnych powiatów omawiające ogólną sytuację polityczną i społeczno-gospodarczą 1927-1931 136
53/296/0/1.1/4 Protokoły z zebrań periodycznych w starostwach /kierowników władz i urzędów niezespolonych z terenu poszczególnych powiatów omawiające ogólną sytuację polityczną i społeczno-gospodarczą 1928-1929 194
53/296/0/1.1/5 Protokoły z zebrań periodycznych w starostach /kierowników władz i urzędów niezespolonych z terenu poszczególnych powiatów omawiające ogólną sytuację polityczną i społeczno-gospodarczą 1930-1931 102
53/296/0/1.1/6 Protokoły z zebrań periodycznych I instancji niezespolonych z terenu poszczególnych powiatów omawiające ogólną sytuację polityczną i społeczno-gospodarczą 1932 66
53/296/0/1.1/7 Protokoły z zebrań periodycznych I instancji /kierowników władz i urzędów... 1933 122
53/296/0/1.1/8 Protokoły z zebrań periodycznych I instancji /naczelników władz i urzędów niezespolonych z terenu poszczególnych powiatów omawiające ogólną sytuację polityczną i społeczno-gospodarczą 1933 75
53/296/0/1.1/9 Protokoły z zebrań periodycznych I instancji /naczelników władz i urzędów niezespolonych z terenu poszczególnych powiatów omawiające ogólną sytuację polityczną i społeczno-gospodarczą 1934 161
53/296/0/1.1/10 Protokoły z zebrań periodycznych I instancji /naczelników władz i urzędów niezespolonych z terenu poszczególnych powiatów omawiające ogólną sytuację polityczną i społeczno-gospodarczą 1935 215
53/296/0/1.1/11 Protokoły z zebrań periodycznych I instancji /kierowników władz i urzędów niezespolonych z terenu poszczególnych powiatów omawiające ogólną sytuację polityczną i społeczno-gospodarczą 1935 191
53/296/0/1.1/12 Zebrania periodyczne powiatowe /kierowników władz i urzędów niezespolonych z terenu poszczególnych powiatów omawiające ogólną sytuację polityczną i społeczno-gospodarczą 1936 274
53/296/0/1.1/13 Zebrania periodyczne powiatowe /kierowników władz i urzędów niezespolonych z terenu poszczególnych powiatów omawiające ogólną sytuację polityczną i społeczno-gospodarczą 1936 178
53/296/0/1.1/14 Zebrania periodyczne powiatowe /kierowników władz i urzędów niezespolonych z terenu poszczególnych powiatów omawiające ogólną sytuację polityczną i społeczno-gospodarczą 1937 334
53/296/0/1.1/15 Zebrania periodyczne powiatowe /kierowników władz i urzędów niezespolonych z terenu poszczególnych powiatów omawiające ogólną sytuację polityczną i społeczno-gospodarczą 1938 165
1 2 3 4 ... 204 205 206 207 208 ... 410 411 412 413

Amount of archival material

6235

6235

0

44.27

44.27

0.00

Amount of non-archival material

1381

3.90

b. d.

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.