Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Kalisz

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1495 - 1801
- brak danych - 1495 - 1794
1801 - 1801
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes system informatyczny; patrz też tradycyjny (240 j.a.)
Kalisz - miasto królewskie lokacja między 1253 a 1260 r. na prawie średzkim. 1. Dokumenty (5 j.a.) /1452/ 1512-1777 (sygn.: I/1-I/5),
2. Księgi radzieckie (38 j.a.) 1537-1793 (sygn.: I/6-I/43),
3. Ekstrakty z ksiąg radzieckich i luźne pisma spraw rady (1 j.a.) 1637-1791 (sygn. I/44),
4. Księgi ławnicze (11 j.a.) 1556-1787 (sygn.: I/45-I/52; I/169-I/171),
5. Księgi ławnicze i wójtowskie (125 j.a.) 1538-1794 (sygn.: I/53-I/168; I/172-I/179, I/241),
6. Ekstrakty z ksiąg ławniczych wójtowskich (1 j.a.) 1495-1783 (sygn. I/180),
7. Księgi trzech porządków (3 j.a.) 1726-1786 (I/181-I/183),
8. Księgi rachunkowe dochodów i wydatków, rejestry podatkowe (48 j.a.) 1629-1682, 1719-1788 (sygn.: I/184-I/231),
9. Księgi wsi miasta Kalisza (4 j.a.) 1581-1749, 1777-1782 (sygn.I/232-I/235),
10. Księga spraw wynikających z nadzoru miasta nad kościołami w Dobrcu i innych wsiach miejskich (1 j.a.) 1594-1678 (sygn. I/236),
11. Księga dochodów i wydatków szpitala św. Ducha (1 j.a.) 1793-1801 (sygn. I/237),
12. Orzeczenie komisji królewskiej zatargu mieszczan kaliskich o sposób wyboru władz miejskich (1 j.a.) 1724 (sygn. I/238),
13. Księgi działalności Komisji Dobrego Porządku (2 j.a.) 1780-1794 (sygn.: I/239-I/240),
[1977 r.]
W zespole zmikrofilmowano 55 j.a. o sygn.: I6-I8 (nr O: 68221-68223), I45-I46 (nr O: 68224-68225), I51-I59 (nr O: 68226-68234), I63-I64 (nr O: 68235-68236), I67-I69 (nr O: 68237-68239), I75-I76 (nr O: 68240-68241), I84-I85 (nr O: 68242-68243), I93-I94 (nr O: 68244-68245), I103-I104 (nr O: 68246-68247), I112-I114 (nr O: 68248-68250), I116 (nr O 68251), I125-I128 (nr O: 68252-68255), I134-I137 (nr O: 68256-68259), I140 (nr O 68260), I153-I155 (nr O: 68261-68263), I180-I182 (nr O: 68264-68266), I229-I233 (nr O: 68267-68271), I235-I237 (nr O: 68272-68274), I 241 (nr 0 152904) oraz zdigitalizowano (skany) 240 j.a.o sygn.1-240 (nr 53: 95144-95383)
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 241 52445
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/4328/0/-/241 Relationes [protocollon]. Akta zeznane przed sądem i księgami wójtowsko-ławniczymi miasta Kalisza: "Protokół aktów od dnia 1 kwietnia 1794 do dnia 13 maia tego roku, w którym dniu odebrana została kancellarya y moc przyimowania tranzakcyi przez jegomość pana Barsndorffa, Justitz-burmistrza, z mocy reskryptu króla jegomości pruskiego." 1794 0
53/4328/0/-/I/1 Or. - Zygmunt I, król polski ...zatwierdza miastu Kaliszowi wszystkie uprawnienia i przywileje nadane temuż miastu przez poprzedników królów i książąt polskich oraz nadaje prawo odbywania się dwu jarmarków rocznie i cotygodniowego targu, zapewniając wszystkim kupcom swobody handlowe przyjęte w innych miastach. 1512.12.III feria sexta ante Dominicam Oculi Cracoviae 4
53/4328/0/-/I/2 C. - Zygmunt August, król,polski ...zmienia sposób wyboru władz radzieckich i burmistrza w mieście Kaliszu z dożywotniego na jednoroczny i określa bliżej postępowanie w tym zakresie obowiązujące. 1552.12.III (XVIIIw.-kopia) w Piotrkowie na sejmie walnym 4
53/4328/0/-/I/3 Or. - Zygmunt August, król polski - przychyla się do prośby władz miejskich Kalisza i zatwierdza w formie transumptu przedłożony mu przywilej króla Kazimierza Jagiellończyka z 1452.1.IX, w którym określa towary jak sukna, płótna, jedwabie, które winny być sprzedawane według miary używanej w Polsce oraz w jakich jednostkach miary wolno kupować towary przywożone do Polski przez kupców obcych. Obecnie jeszcze dokładniej określa się sposób kupowania kos i sierpów i innych towarów. (1452.2.IX), 1552.16.III feria quarta post Dominicam Reminiscere Piotrcoviae in convencione Regni Generali 6
53/4328/0/-/I/4 Or. - Zygmunt III, król polski ...i szwedzki w zatargu mieszkańcó wsi Dobrzec z miastem i władzami miejskimi Kalisza określa robocizny posesorów ziemi w Dobrcu na rzecz miasta Kalisza należne, uprawnienia własnościowe mieszkańców Dobrca i zakres wymiaru sprawiedliwości przez władze miejskie Kalisza w stosunku do mieszkańców Dobrca i anuluje inne zatargi między obu stronami. 1593.7.IX feria tertia ante festum Nativitatis Beatissimae Marie Virginis, Gedani 4
53/4328/0/-/I/5 Or. - Antoni Kazimierz z Ostrowa Ostrowski, arcybiskup gnieźnieński i prymas stwierdza, że w toku wizytacji kościoła kolegiackiego w Kaliszu ustalił, że miasto Kalisz zostało lokowane w 1220 r. a w 1442 r. Bogoria i Skotniki należały do uposażenia tegoż kościoła i dawały dochody na jego utrzymanie. 1777.1.IX Calendis Septembris A.D. Millesimo Septingentesimo septuagesimo septimo. Opatoveci. 6
53/4328/0/-/I/6 Liber pretorialis civitatis Calisiensis. j.łac., j.pol. 1537-1547 160
53/4328/0/-/I/7 Liber pretorialis seu acta consularia civitatis Calisiensis... 1547-1556 281
53/4328/0/-/I/8 Causarum et actorum quarumvis coram spectabilis consulatu civitatis Calisiensis iuridice gestorum inscriptiones ...fideliter connotatae. j.łac., j.pol. 1556-1565 204
53/4328/0/-/I/9 Acta consularia civitatis Calisch. j.łac., j.pol. 1565-1590 738
53/4328/0/-/I/10 Księga radziecka. j.łac., j.pol. 1590-1606 594
53/4328/0/-/I/11 Księga radziecka. j.łac., j.pol. 1606-1632 1163
53/4328/0/-/I/12 Protocollon actorum officii consularis civitatis Calissiensis... j.łac., j.pol. 1632-1635 76
53/4328/0/-/I/13 Księga radziecka. j.łac., j.pol. 1632-1638 481
53/4328/0/-/I/14 Księga wójtowska. j.łac., j.pol. Acta consularia civitatis Calissiensis. j.łac., j.pol. 1633 , 1638-1640 193
1 2 3 4 ... 6 7 8 9 10 ... 14 15 16 17

Amount of archival material

241

241

0

11.80

11.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.