Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Związek Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - [1918 - 1937] 1937 - 1950 [1950 - 1951]
- brak danych - 1918 - 1937
1937 - 1950
1951 - 1951
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - kombatanckie polski
niemiecki
inwentarz kartkowy Yes fotografie, patrz też Fotobaza (268 sztuk)
indeks osobowy No - brak danych -
indeks rzeczowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes a) aktowe - 405 j.a., system informatyczny, także tradycyjny
Po powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 r. zaczęły powstawać różne stowarzyszenia b. Powstańców, o czym wspomina okólnik wojewody poznańskiego z 7 września 1921 r. Związku Powstańców Wielkopolskich powstał z połączenia Związku Weteranów Powstań Narodowych i Towarzystwa Powstańców Wielkopolskich. Związek Weteranów Powstań Narodowych 1914-1919 r. powstał w 1932 r. a jego celem było zespolenie wszystkich uczestników walk o niepodległość, utrzymanie wśród członków braterstwa broni i koleżeństwa, strzeżenie godności weterana polskiego, obrona interesów członków i niesienie wzajemnej pomocy. Według statusu z 20 lipca 1934 r. Zarząd Główny pełnił jednocześnie funkcję Zarządu Okręgu Poznańskiego. Komisja Weryfikacyjna rozpatrywała wnioski: powstańców wielkopolskich hallerczyków, legionistów, obrońców Lwowa i Małopolski Wschodniej, sybiraków, kongresowiaków, powstańców śląskich, dowborczyków, peowiaków i innych. Walne zjazdy Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. 1914-19 odbywały się w Poznaniu w 1933, 1936 i w 1937 roku. Pierwszy walny zjazd delegatów okręgu poznańskiego odbył się 1 marca 1936 r. Łącznikami między kołami a Zarządem Okręgu byli delegaci powiatowi, wyznaczeni przez Zarząd Okręgu. Przy Zarządzie Okręgu działała Komisja a później Referat Bratniej Pomocy, który zajmował się wyszukiwaniem pracy lub uzyskiwaniem zapomóg dla bezrobotnych powstańców. Ze Związkiem Weteranów Powstań Narodowych współpracowało stowarzyszenie pod nazwą: „Rodzina Weteranów Powstań Narodowych R.P. 1914-19”, działające na podstawie statutu zatwierdzonego przez wojewodę poznańskiego dnia 30 marca 1935 r., istniała też kasa bezprocentowa „Jedność Powstańcza”. Towarzystwo Powstańców Wielkopolskich z roku 1918-19 działalnością swoją obejmowało obszar województwa poznańskiego, a siedzibą zarządu było m. Poznań. Celem Towarzystwa było „podtrzymywanie ofiarności dla ojczyzny, szerzenie oświaty, zwalczanie wrogów państwa, utrzymywanie tężyzny moralnej” itd. Towarzystwo Powstańców Wielkopolskich 1918-19 i Związek Weteranów Powstań Narodowych R.P. 1914-19 na swych walnych zjazdach 28 listopada i 18 grudnia 1937 r. powzięły uchwały połączenia się w jeden Związek Powstańców Wielkopolskich, którego statut został zatwierdzony 7 stycznia 1938 r. (Z.W.P.N.R.P. już 18 kwietnia 1937 r. uchwalił zmianę nazwy na Związek Powstańców Wielkopolskich). Związek Powstańców Wielkopolskich – według statutu miał na celu: zespolenie wszystkich powstańców wielkopolskich w karną, twardą organizacyjną całość na pożytek narodowego Państwa Polskiego ku utrwaleniu jego mocarstwowej potęgi i bezpieczeństwa, krzewienie wśród społeczeństwa polskiego ideałów i cnót obywatelskich, dla których poszli w bój powstańcy ostatniej doby, obrona interesów członków i niesienie wzajemnej pomocy, utrwalenie wśród członków braterstwa broni i koleżeństwa. Siedzibą Zarządu Głównego było m. Poznań. Związek przeprowadzał weryfikację powstańców, organizował obchody rocznic narodowych, zjazdy, zebrania, odczyty, opiekował się wdowami i sierotami po powstańcach, umożliwiał członkom rodzin korzystanie z pomocy prawnej i opieki lekarskiej. Władzami Związku były: Walne Zjazdy Delegatów, Zarząd Główny, walne zebrania delegatów okręgów i zarządy okręgowe, walne zebrania członków kół i zarządy kół oraz komisje weryfikacyjne. Przy Zarządzie Głównym stale była czynna Komisja Weryfikacyjna, a przy każdym Zarządzie Okręgowym i przy Zarządzie Głównym Komisja oświatowa, kapelan i sąd honorowy. Sprawami związanymi ze szkoleniem i przysposobieniem wojskowym zajmowali się komendanci (główny, okręgowi i komendanci kół). Najmniejszą komórką organizacyjną było koło, które mogło powstać w każdej miejscowości, jeżeli znajdowało się w niej co najmniej 15 członków. Członkiem zaś mógł być tylko chrześcijanin narodowości polskiej, który brał udział w powstaniu wielkopolskim 1918-1919 r., i został zweryfikowany. [na podst. wstępu do inwentarza Cz. Skopowskiego] Zespół zawiera m. in.: akta organizacyjne, statuty, okólniki i zarządzenia, wykazy członków, protokoły posiedzeń Prezydium, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, sprawozdania z działalności i statystyczne, korespondencje, bilanse, wnioski o odznaczenia, akta Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Bratniej Pomocy, delegatów powiatowych oraz dotyczące ewidencji Kół w Poznaniu i poza Poznaniem. W zespole zdigitalizowano (skany) 557 j.a. o sygn.: 1-557 (nr 53: 89133-89689)
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/884/0/1/2 Statuty Związku Powstańców Wielkopolskich. 1938 27
53/884/0/1/3 Okólniki Zarządu Głównego Związku Weteranów Powstań Narodowych. 1934 71
53/884/0/1/4 Okólnik nr 8. Związku Weteranów Powstań Narodowych. 1935 12
53/884/0/1/5 Okólniki i zarządzenia Zarządu Głównego i Okręgu Związku Powstańców Wielkopolskich. 1938-1939 54
53/884/0/1/6 Okólniki własne Zarządu Głównego Związku Powstańców Wielkopolskich. 1938-1939 19
53/884/0/1/7 Okólniki i wykazy członków Zarządu Głównego Związku Powstańców Wielkopolskich. 1939 11
53/884/0/1/8 Okólniki poufne nr 1 i 2 Zarządu Głównego Związku Powstańców Wielkopolskich. 1939 8
53/884/0/1/9 Protokoły Zarządu Głównego Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski 1914 - 1919. 1937 95
53/884/0/1/10 Protokoły Posiedzeń prezydium Zarządu Głównego Związku Powstańców Wielkopolskich. 1939 46
53/884/0/1/11 Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Zarządu Głównego Związku Powstańców Wielkopolskich. 1939 11
53/884/0/1/12 Protokół z posiedzeń Prezydium Zarządu Głównego [część] 29.VIII.1939 i zweryfikowani 1.IX.1939 r. 1939 8
53/884/0/1/13 Sprawozdania Zarządu Głównego i Zarządu Okręgu Poznańskiego za okres 1936/37. 1937 78
53/884/0/1/14 Statystyka Związku Weteranów Powstań Narodowych. Okręg Poznański, Pomorski, Śląski. 1935 21
53/884/0/1/15 Akta Komendanta Głównego Związku Powstańców Wielkopolskich. 1937-1939 58
53/884/0/1/16 Korespondencja skarbnika Zarządu Głównego Związku Powstańców Wielkopolskich. 1939 31
1 2 3 4 ... 12 13 14 15 16 ... 25 26 27 28

Amount of archival material

561

561

0

4.05

4.05

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.