Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Skulsk (pow. koniński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Skulsk (pow. koniński) 1808-1916 [1966-2012]
- brak danych - 1808 - 1862
1868 - 1868
1871 - 1871
1874 - 1876
1878 - 1881
1884 - 1884
1886 - 1886
1888 - 1899
1902 - 1906
1912 - 1914
1966 - 2012
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1808-1825, 15 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1809-1899, 14 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1808-1825, 15 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1809-1916 [1966-2012], 77 j.a.
Przypiski, daty skrajne: 1912-1914, 1 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 89 j.a. o sygn.: 1-81 (nr 0: 21361-21441), 82-89 (nr 0: 58552-58559)
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/808/0/6.1/4 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1809-1810 0
54/808/0/6.1/45 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1826 0
54/808/0/6.1/46 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1827 0
54/808/0/6.1/47 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1828 0
54/808/0/6.1/48 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1829 0
54/808/0/6.1/49 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1830 0
54/808/0/6.1/50 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1831 0
54/808/0/6.1/51 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1832 0
54/808/0/6.1/52 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1833 0
54/808/0/6.1/53 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1834 0
54/808/0/6.1/54 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1835 0
54/808/0/6.1/55 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1836 0
54/808/0/6.1/56 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1837 0
54/808/0/6.1/57 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1838 0
54/808/0/6.1/58 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1839 0
54/808/0/6.1/59 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1840 0
54/808/0/6.1/60 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1841 0
54/808/0/6.1/61 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1842 0
54/808/0/6.1/62 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1843 0
54/808/0/6.1/63 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1844 0
54/808/0/6.1/64 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1845 0
54/808/0/6.1/65 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1846 0
54/808/0/6.1/66 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1847 0
54/808/0/6.1/67 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1848 0
54/808/0/6.1/68 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1849 0
54/808/0/6.1/69 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1850 0
54/808/0/6.1/70 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1851 0
54/808/0/6.1/71 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1852 0
54/808/0/6.1/72 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1853 0
54/808/0/6.1/73 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1854 0
54/808/0/6.1/74 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1855 0
54/808/0/6.1/75 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1856 0
54/808/0/6.1/76 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1857 0
54/808/0/6.1/77 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1858 0
54/808/0/6.1/78 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1859 0
54/808/0/6.1/79 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1860 0
54/808/0/6.1/80 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1861 0
54/808/0/6.1/81 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1862 0
54/808/0/6.1/82 Duplikat urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 102
54/808/0/6.1/83 Duplikat urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 128
54/808/0/6.1/84 Duplikat urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 124
54/808/0/6.1/85 Duplikat urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 143
54/808/0/6.1/86 Duplikat urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 114
54/808/0/6.1/87 Duplikat urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 176
54/808/0/6.1/88 Duplikat urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 182
54/808/0/6.1/89 Duplikat urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 184
54/808/0/6.1/90 Duplikat urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 0
54/808/0/6.1/91 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 0
54/808/0/6.1/92 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 0
54/808/0/6.1/93 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 0
54/808/0/6.1/94 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 0
54/808/0/6.1/95 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 0
54/808/0/6.1/96 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1895 0
54/808/0/6.1/97 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1898 0
54/808/0/6.1/98 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1899 0
54/808/0/6.1/99 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1902 0
54/808/0/6.1/100 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1903 0
54/808/0/6.1/101 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1904 0
54/808/0/6.1/102 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1905 0
54/808/0/6.1/103 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1906 0
54/808/0/6.1/105 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1868] 1868 0
54/808/0/6.1/106 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1884] 1884 0
54/808/0/6.1/107 Документы [...] на основанiи которыхъ сделаны оговорки на поляхъ актовъ за 1894 годъ [Dokumenty [...] na osnovanii kotoryhʺ sdelany ogovorki na polâhʺ aktovʺ za 1894 godʺ] 1912-1914 0
54/808/0/6.1/108 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu za rok 1907 [oraz dowody do aktów małżeństw z lat 1906 i 1907] 1906-1907 0
54/808/0/6.1/109 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu za rok 1908 1908 0
54/808/0/6.1/110 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu za rok 1909 1909 0
54/808/0/6.1/111 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów [oraz dowody do aktów małżeństw za rok 1910] 1910 0
54/808/0/6.1/112 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów [oraz dowody do aktów małżeństw za rok 1911] 1911 0
54/808/0/6.1/113 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów [oraz dowody do aktów małżeństw za rok 1912] 1912 0
54/808/0/6.1/114 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów [oraz dowody do aktów małżeństw za rok 1913] 1913 0
54/808/0/6.1/115 Akta zbiorowe do księgi stanu cywilnego z 1903 roku 1984 0
54/808/0/6.1/116 Документа […] за 1908 годъ 1908 0
54/808/0/6.1/117 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów z 1914 roku 1914 0
54/808/0/6.1/118 Документы за 1914 годъ […] 1914 0
54/808/0/6.1/119 Akta zbiorowe do księgi stanu cywilnego z 1914 roku 1967-1969 0
54/808/0/6.1/120 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów [oraz dowody do aktów małżeństw] z 1915 roku 1915 0
54/808/0/6.1/121 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów z 1916 roku 1916 0
54/808/0/6.1/122 Akta zbiorowe do księgi stanu cywilnego z 1916 roku 1966-2012 0

Amount of archival material

122

107

0

1.46

1.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.