Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ślesin (pow. koniński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Ślesin (pow. koniński) 1819-1916
- brak danych - 1819 - 1819
1864 - 1864
1869 - 1870
1875 - 1917
1977 - 1977
1983 - 1983
2008 - 2008
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1819, 1 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1864, 1 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1864-1917 [1977-2008], 50 j.a.: akty urodzeń, małżeństw, zgonów, dowody do aktów małżeństw, akta zbiorowe.
Inw. ks. - system ZoSIA.
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/815/0/6.1/1 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1869 0
54/815/0/6.1/2 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 0
54/815/0/6.1/3 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 0
54/815/0/6.1/4 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 0
54/815/0/6.1/5 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 146
54/815/0/6.1/6 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 175
54/815/0/6.1/7 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 145
54/815/0/6.1/8 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 122
54/815/0/6.1/9 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 143
54/815/0/6.1/10 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 179
54/815/0/6.1/11 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 136
54/815/0/6.1/12 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 0
54/815/0/6.1/13 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 0
54/815/0/6.1/14 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 0
54/815/0/6.1/15 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 0
54/815/0/6.1/16 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 0
54/815/0/6.1/17 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 0
54/815/0/6.1/18 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 0
54/815/0/6.1/19 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 0
54/815/0/6.1/20 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 0
54/815/0/6.1/21 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 0
54/815/0/6.1/22 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 0
54/815/0/6.1/23 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 0
54/815/0/6.1/24 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 0
54/815/0/6.1/25 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 0
54/815/0/6.1/26 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1899 0
54/815/0/6.1/27 Urodzenia, małżeństwa i zgony 1900 0
54/815/0/6.1/28 Urodzenia, małżeństwa i zgony 1901 0
54/815/0/6.1/29 Urodzenia, małżeństwa i zgony 1902 0
54/815/0/6.1/30 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 0
54/815/0/6.1/31 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1903 0
54/815/0/6.1/32 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1904 0
54/815/0/6.1/33 Akta stanu cywilnego urodzenia, małżeństwa, zgony Parafii Rzymskokatolickiej Ślesin za rok 1905 1905 0
54/815/0/6.1/34 Akta stanu cywilnego urodzenia, małżeństwa, zgony Parafii Rzymskokatolickiej Ślesin za rok 1906 1906 0
54/815/0/6.1/35 Akta stanu cywilnego urodzenia, małżeństwa, zgony Parafii Rzymskokatolickiej Ślesin za rok 1907 1907 0
54/815/0/6.1/36 Akta stanu cywilnego urodzenia, małżeństwa, zgony Parafii Rzymskokatolickiej Ślesin za rok 1908 1908 0
54/815/0/6.1/37 Akta stanu cywilnego urodzenia, małżeństwa, zgony Parafii Rzymskokatolickiej Ślesin za rok 1909 1909 0
54/815/0/6.1/39 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów parafii Ślesin za rok 1864] 1864 0
54/815/0/6.1/41 Urodzenia, małżeństwa, zgony [za rok 1910] 1910 0
54/815/0/6.1/42 Urodzenia, małżeństwa, zgony [za rok 1911] 1911 0
54/815/0/6.1/43 Urodzenia, małżeństwa, zgony [za rok 1912] 1912 0
54/815/0/6.1/44 Urodzenia, małżeństwa, zgony [za rok 1913] 1913 0
54/815/0/6.1/45 Urodzenia, małżeństwa, zgony [za rok 1914] 1914 0
54/815/0/6.1/46 Urodzenia, małżeństwa, zgony [za rok 1915] 1915 0
54/815/0/6.1/47 Документы до актъ бракосочетавшихся въ […] 1869 года 1869 0
54/815/0/6.1/48 Urodzenia, małżeństwa, zgony [za rok 1916] 1916 0
54/815/0/6.1/49 Akta zbiorowe do księgi z 1899 roku 1977 0
54/815/0/6.1/50 Akta zbiorowe do księgi z 1904 roku 1983 0
54/815/0/6.1/51 Akty urodzeń, małżeństw, zgonów z 1917 roku 1917 0
54/815/0/6.1/52 Akta zbiorowe do ksiegi z 1917 roku 2008 0

Amount of archival material

52

40

0

0.72

0.58

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.