Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego Dąbie (pow. kolski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne gminy żydowskiej Dąbie (pow. kolski) 1826-1916
- brak danych - 1826 - 1916
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA (vacat sygn.: 28)
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał system rejestracji stanu cywilnego osób wyznania mojżeszowego. W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Obowiązujący od 1826 r. Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego utrzymał rejestrację świecką w odniesieniu do religii niechrześcijańskich, w tym. judaizmu, którą sprawowali burmistrzowie lub inni wyznaczeni urzędnicy municypalni. W 1830 r. wyznaczono okręgi urzędów stanu cywilnego, pokrywające się z jednym lub kilkoma okręgami dozorów bóżniczych, a akty stanu cywilnego urzędnik sporządzał na podstawie prowadzonej przez wyznaczonych rabinów tzw. księgi zapisów (posiadała wiele cech księgi stanu cywilnego).
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego. Stan cywilny ludności wyznania mojżeszowego w dalszym ciągu rejestrowali urzędnicy świeccy.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Księgi łączne, daty skrajne: 1826-1916, 92 j.a.
inw. ks. - baza IZA (vacat sygn.: 28).
W zbiorze zmikrofilmowano 49 j.a. o sygn.: 1-27 (nr 0: 3570-3596), 29-41 (nr 0: 3598-3610), 52-60 (nr 0: 58776-58784).
W zbiorze zdigitalizowano 27 j.a. o sygn.: 61-75, 77-86, 88-89.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/834/0/6.1/1 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1826 17
54/834/0/6.1/2 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1827 14
54/834/0/6.1/3 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1828 12
54/834/0/6.1/4 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1829 12
54/834/0/6.1/5 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1830 12
54/834/0/6.1/6 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1831 17
54/834/0/6.1/7 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1832 11
54/834/0/6.1/8 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1833 17
54/834/0/6.1/9 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1834 16
54/834/0/6.1/10 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1835 18
54/834/0/6.1/11 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1836 15
54/834/0/6.1/12 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1837 20
54/834/0/6.1/13 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1838 19
54/834/0/6.1/14 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1839 16
54/834/0/6.1/15 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1840 16
54/834/0/6.1/16 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1841 18
54/834/0/6.1/17 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1842 19
54/834/0/6.1/18 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1843 19
54/834/0/6.1/19 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1844 21
54/834/0/6.1/20 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1845 18
54/834/0/6.1/21 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1846 17
54/834/0/6.1/22 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1847 21
54/834/0/6.1/23 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1848 26
54/834/0/6.1/24 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1849 15
54/834/0/6.1/25 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1850 22
54/834/0/6.1/26 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1851 23
54/834/0/6.1/27 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1852 20
54/834/0/6.1/29 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1853 25
54/834/0/6.1/30 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1854 21
54/834/0/6.1/31 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1855 26
54/834/0/6.1/32 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1856 21
54/834/0/6.1/33 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1857 26
54/834/0/6.1/34 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1858 26
54/834/0/6.1/35 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1859 30
54/834/0/6.1/36 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1860 27
54/834/0/6.1/37 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1861 27
54/834/0/6.1/38 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1862 26
54/834/0/6.1/39 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1863 29
54/834/0/6.1/40 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1864 29
54/834/0/6.1/41 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1865 24
54/834/0/6.1/42 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1866 101
54/834/0/6.1/43 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1867 40
54/834/0/6.1/44 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1868 44
54/834/0/6.1/45 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1869 63
54/834/0/6.1/46 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 45
54/834/0/6.1/47 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 40
54/834/0/6.1/48 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 43
54/834/0/6.1/49 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 55
54/834/0/6.1/50 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1874 43
54/834/0/6.1/51 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1875 39
54/834/0/6.1/52 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 34
54/834/0/6.1/53 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 47
54/834/0/6.1/54 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 38
54/834/0/6.1/55 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 30
54/834/0/6.1/56 Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 35
54/834/0/6.1/57 Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 32
54/834/0/6.1/58 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1882 45
54/834/0/6.1/59 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 70
54/834/0/6.1/60 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 83
54/834/0/6.1/61 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 106
54/834/0/6.1/62 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 73
54/834/0/6.1/63 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 81
54/834/0/6.1/64 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 61
54/834/0/6.1/65 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 68
54/834/0/6.1/66 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 59
54/834/0/6.1/67 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 77
54/834/0/6.1/68 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 65
54/834/0/6.1/69 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 70
54/834/0/6.1/70 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 68
54/834/0/6.1/71 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 61
54/834/0/6.1/72 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 64
54/834/0/6.1/73 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 57
54/834/0/6.1/74 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 69
54/834/0/6.1/75 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1899 66
54/834/0/6.1/76 Dowody do akt małżeństwa starozakonnych spisanych w Urzędzie Cywilnym dla Okręgu Starozakonnych miasta Dąbia 1842-1843 0
54/834/0/6.1/77 Duplikat Aktow o podiwszichsia, Brakosoczietawszichsia i umierszich 1900 81
54/834/0/6.1/78 Duplikat Aktow o podiwszichsia, brakosoczietawszichsia i umierszich 1901 77
54/834/0/6.1/79 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1902 79
54/834/0/6.1/80 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1903 98
54/834/0/6.1/81 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1904 70
54/834/0/6.1/82 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1905 83
54/834/0/6.1/83 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1906 83
54/834/0/6.1/84 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania mojżeszowego [za] 1907 rok 1907 76
54/834/0/6.1/85 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów wyzn[ania] mojżeszow[ego] Dąbie [za rok]1908 1908 49
54/834/0/6.1/86 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów, wyznanie mojżeszowe [za] 1909 rok 1909 41
54/834/0/6.1/87 Akta zbiorowe stanu cywilnego do księgi małżeństw z roku 1877 1877 0
54/834/0/6.1/88 Дубликатъ актовъ гражданскаго состоянiя нехристiанскихъ исповеданiи Домбскаго божничнаго округа о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ на 1910 годъ 1910 39
54/834/0/6.1/89 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania mojżeszowego Dąbie [za] rok 1911 1911 43
54/834/0/6.1/90 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów [...] [za rok 1912] 1912 0
54/834/0/6.1/91 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów [...] [za rok 1913] 1913 0
54/834/0/6.1/92 Дубликатъ актовъ гражданскаго состоянiя […] о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ на 1914, 1915 i 1916 годъ 1914-1916 0
54/834/0/6.1/93 Dublikat [Duplikat] aktów stanu cywilnego [...] o urodzonych w 1916 roku 1916 0

Amount of archival material

92

88

0

0.95

0.91

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.