Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego Izbica Kujawska (pow. kolski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne gminy żydowskiej Izbica Kujawska (pow. kolski) 1810-1919
- brak danych - 1810 - 1811
1817 - 1817
1819 - 1821
1826 - 1905
1914 - 1917
1919 - 1919
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał system rejestracji stanu cywilnego osób wyznania mojżeszowego. W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Obowiązujący od 1826 r. Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego utrzymał rejestrację świecką w odniesieniu do religii niechrześcijańskich, w tym. judaizmu, którą sprawowali burmistrzowie lub inni wyznaczeni urzędnicy municypalni. W 1830 r. wyznaczono okręgi urzędów stanu cywilnego, pokrywające się z jednym lub kilkoma okręgami dozorów bóżniczych, a akty stanu cywilnego urzędnik sporządzał na podstawie prowadzonej przez wyznaczonych rabinów tzw. księgi zapisów (posiadała wiele cech księgi stanu cywilnego).
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego. Stan cywilny ludności wyznania mojżeszowego w dalszym ciągu rejestrowali urzędnicy świeccy.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Zespół zawiera akty urodzeń, akty małżeństw, akty zgonów, akta zbiorowe. Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 49 j.a. o sygn.: 1-42 (nr 0: 7703-7744), 43-49 (nr 0: 7746-7752).
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/836/0/-/1 Akta urodzeń i zejścia 1810-1811 26
54/836/0/-/2 Akta zaślubionych 1810-1811 17
54/836/0/-/3 Akta urodzonych 1817 11
54/836/0/-/4 Akta zejścia 1817 10
54/836/0/-/5 Akta urodzeń 1819 28
54/836/0/-/6 Akta małżeństw 1819 16
54/836/0/-/7 Akta zgonu 1819 25
54/836/0/-/8 Akta urodzeń 1820 22
54/836/0/-/9 Akta małżeństw 1820 14
54/836/0/-/10 Akta zgonu 1820 13
54/836/0/-/11 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1821 64
54/836/0/-/12 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1826 68
54/836/0/-/13 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1827 55
54/836/0/-/14 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1828 26
54/836/0/-/15 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1829 45
54/836/0/-/16 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1830-1831 53
54/836/0/-/17 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1832 30
54/836/0/-/18 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1833 27
54/836/0/-/19 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1834 25
54/836/0/-/20 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1835 29
54/836/0/-/21 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1836 31
54/836/0/-/22 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1837 34
54/836/0/-/23 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1838 30
54/836/0/-/24 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1839 33
54/836/0/-/25 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1840 40
54/836/0/-/26 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1841 36
54/836/0/-/27 Książka urodzeń, małżeństw i zmarłych 1842 43
54/836/0/-/28 Książka urodzeń, małżeństw i zmarłych 1843 42
54/836/0/-/29 Książka urodzeń, małżeństw i zmarłych 1844 42
54/836/0/-/30 Książka urodzeń, małżeństw i zmarłych 1845 37
54/836/0/-/31 Książka urodzeń, małżeństw i zmarłych 1846 34
54/836/0/-/32 Książka urodzeń, małżeństw i zmarłych 1847 29
54/836/0/-/33 Książka urodzeń, małżeństw i zmarłych 1848 59
54/836/0/-/34 Książka urodzeń, małżeństw i zmarłych 1849 34
54/836/0/-/35 Książka urodzeń, małżeństw i zmarłych 1850 33
54/836/0/-/36 Książka urodzeń, małżeństw i zmarłych 1851 31
54/836/0/-/37 Książka urodzeń, małżeństw i zmarłych 1852 30
54/836/0/-/38 Książka urodzeń, małżeństw i zmarłych 1853 26
54/836/0/-/39 Książka urodzeń, małżeństw i zmarłych 1854 33
54/836/0/-/40 Książka urodzeń, małżeństw i zmarłych 1855 32
54/836/0/-/41 Książka urodzeń, małżeństw i zmarłych 1856 29
54/836/0/-/42 Książka urodzeń, małżeństw i zmarłych 1857 33
54/836/0/-/43 Książka urodzeń, małżeństw i zmarłych 1858 34
54/836/0/-/44 Książka urodzeń, małżeństw i zmarłych 1860 35
54/836/0/-/45 Książka urodzeń, małżeństw i zmarłych 1861 39
54/836/0/-/46 Książka urodzeń, małżeństw i zmarłych 1862 43
54/836/0/-/47 Książka urodzeń, małżeństw i zmarłych 1863 43
54/836/0/-/48 Książka urodzeń, małżeństw i zmarłych 1864 44
54/836/0/-/49 Książka urodzeń, małżeństw i zmarłych 1865 41
54/836/0/-/50 Książka urodzeń, małżeństw i zmarłych 1882 0
54/836/0/-/51 Książka urodzeń, małżeństw i zmarłych 1883 0
54/836/0/-/52 Książka urodzeń, małżeństw i zmarłych 1914-1915 0
54/836/0/-/53 Książka urodzeń, małżeństw i zmarłych 1916 0
54/836/0/-/54 Książka urodzeń, małżeństw i zmarłych 1919 0
54/836/0/-/55 Książka urodzeń, małżeństw i zmarłych 1885 0
54/836/0/-/56 Dowody do aktów małżeństw gminy izbickiej wyznań niechrześcijańskich w roku 1840-tym zawartych 1840 0
54/836/0/-/57 [Dokumenty do aktów małżeństw z 1892 roku] 1892 0
54/836/0/-/58 [Dokumenty do aktów małżeństw z 1893 roku] 1893 0
54/836/0/-/59 [Dokumenty do aktów małżeństw z 1896 roku] 1896 0
54/836/0/-/60 [Dokumenty do aktów małżeństw z 1900 roku] 1899-1900 0
54/836/0/-/61 [Dokumenty do aktów małżeństw z 1905 roku] 1904-1905 0
54/836/0/-/62 Księga duplikat aktów stanu cywilnego wyznania niechrześcijańskiego gminy miasta Izbicy na rok 1859 obejmująca urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1859 0
54/836/0/-/63 Księga aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych [za rok 1917] 1917 0
54/836/0/-/64 Księga aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych [za rok 1919] 1919 0

Amount of archival material

64

62

0

0.64

0.62

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.