Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego Kłodawa

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne gminy żydowskiej Kłodawa 1826-1917
- brak danych - 1826 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał system rejestracji stanu cywilnego osób wyznania mojżeszowego. W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Obowiązujący od 1826 r. Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego utrzymał rejestrację świecką w odniesieniu do religii niechrześcijańskich, w tym. judaizmu, którą sprawowali burmistrzowie lub inni wyznaczeni urzędnicy municypalni. W 1830 r. wyznaczono okręgi urzędów stanu cywilnego, pokrywające się z jednym lub kilkoma okręgami dozorów bóżniczych, a akty stanu cywilnego urzędnik sporządzał na podstawie prowadzonej przez wyznaczonych rabinów tzw. księgi zapisów (posiadała wiele cech księgi stanu cywilnego).
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego. Stan cywilny ludności wyznania mojżeszowego w dalszym ciągu rejestrowali urzędnicy świeccy.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta zgonów, daty skrajne: 1855, 1 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1826-1917, 146 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA (brak sygn. 58)
W zespole zmikrofilmowano 43 j.a. o sygn.: 1-15, 17, 19, 21-22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44-45, 47, 49, 51, 53, 57, 59 (nr 0: 9793-9830), 83, 85, 87, 89, 91-92 (nr 0: 58785-58790).
W zbiorze zdigitalizowano 28 j.a. o sygn.: 94-109, 130-136, 138, 140-143.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/838/0/5/45 Duplikat dodatkowy do akt zmarłych 1855 15
54/838/0/6.1/1 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1826 21
54/838/0/6.1/2 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1827 26
54/838/0/6.1/3 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1828 25
54/838/0/6.1/4 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1829 15
54/838/0/6.1/5 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1830 16
54/838/0/6.1/6 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1831 27
54/838/0/6.1/7 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1832 26
54/838/0/6.1/8 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1833 19
54/838/0/6.1/9 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1834 19
54/838/0/6.1/10 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1835 23
54/838/0/6.1/11 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1836 26
54/838/0/6.1/12 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1837 26
54/838/0/6.1/13 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1838 16
54/838/0/6.1/14 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1839 18
54/838/0/6.1/15 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1840 18
54/838/0/6.1/16 Dowody tyczące się akt małżeństw wyznania mojżeszowego w mieście Kłodawa 1840 0
54/838/0/6.1/17 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1841 27
54/838/0/6.1/18 Dowody na mocy których spisano akta ślubne wyznania mojżeszowego okręgu Kłodawa 1841 0
54/838/0/6.1/19 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1842 28
54/838/0/6.1/20 Dowody na mocy których spisano akta ślubne wyznania mojżeszowego okręgu kłodawskiego 1842 0
54/838/0/6.1/21 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1843 30
54/838/0/6.1/22 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1844 32
54/838/0/6.1/23 Dowody na mocy których spisano akta ślubne wyznania mojżeszowego okręgu miasta Kłodawy 1844 0
54/838/0/6.1/24 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1845 30
54/838/0/6.1/25 Dowody na mocy których spisano akta ślubne wyznania mojżeszowego okręgu miasta Kłodawy 1845 0
54/838/0/6.1/26 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1846 28
54/838/0/6.1/27 Dowody na mocy których spisano akta ślubne wyznania mojżeszowego okręgu kłodawskiego 1846 0
54/838/0/6.1/28 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1847 21
54/838/0/6.1/29 Dowody do akt zawartych małżeństw przez starozakonnych w okręgu miasta Kłodawy 1847 0
54/838/0/6.1/30 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1848 27
54/838/0/6.1/31 Dowody do akt zaślubionych urzędnika stanu cywilnego wyznania niechrześcijańskiego okręgu kłodawskiego 1848 0
54/838/0/6.1/32 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1849 23
54/838/0/6.1/33 Dowody dotyczące akt zaślubin starozakonnych w okręgu Kłodawa 1849 0
54/838/0/6.1/34 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1850 25
54/838/0/6.1/35 Dowody dotyczące akt zaślubin starozakonnych w okręgu Kłodawa 1850 0
54/838/0/6.1/36 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1851 23
54/838/0/6.1/37 Dowody dotyczące akt małżeństw starozakonnych w okręgu Kłodawa 1851 0
54/838/0/6.1/38 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1852 28
54/838/0/6.1/39 Dowody dotyczące akt zaślubin starozakonnych w okręgu Kłodawa 1852 0
54/838/0/6.1/40 Duplikat urodzonych, małżeństw i zgonów 1853 27
54/838/0/6.1/41 Dowody dotyczące akt zaślubin starozakonnych w okręgu Kłodawa 1853 0
54/838/0/6.1/42 Duplikat urodzonych, małżeństw i zgonów 1854 29
54/838/0/6.1/43 Dowody dotyczące akt zaślubin starozakonnych w okręgu Kłodawa 1854 0
54/838/0/6.1/44 Duplikat urodzonych, małżeństw i zgonów 1855 34
54/838/0/6.1/46 Dowody do zawartych małżeństw starozakonnych w mieście Kłodawa 1855 0
54/838/0/6.1/47 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonów 1856 29
54/838/0/6.1/48 Dowody do zawartych małżeństw starozakonnych w okręgu miasta Kłodawy 1856 0
54/838/0/6.1/49 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonów 1857 23
54/838/0/6.1/50 Dowody do zawartych małżeństw starozakonnych w okręgu Kłodawa 1857 0
54/838/0/6.1/51 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonów 1858 26
54/838/0/6.1/52 Dowody do zawartych małżeństw starozakonnych w okręgu Kłodawa 1858 0
54/838/0/6.1/53 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonów 1859 0
54/838/0/6.1/54 Dowody małżeństw starozakonnych w okręgu Kłodawa 1860 0
54/838/0/6.1/55 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1861 0
54/838/0/6.1/56 Dowody zaślubionych starozakonnych w okręgu miasta Kłodawy 1861 0
54/838/0/6.1/57 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1862 0
54/838/0/6.1/59 [Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów za lata 1863-1865] 1863-1865 0
54/838/0/6.1/60 Dowody posługujące do sporządzenia akt zawartych małżeństw w 1864 roku złożone przez urzędnika stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich okręgu bóżniczego Kłodawa 1864 0
54/838/0/6.1/61 Dowody do usprawiedliwienia akt zawartych małżeństw złożone przez urzędnika stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich okręgu bóżniczego Kłodawa 1865 0
54/838/0/6.1/62 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1866 50
54/838/0/6.1/63 Dowody usprawiedliwiające duplikat małżeństw [żydowskie] 1866 0
54/838/0/6.1/64 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1868 33
54/838/0/6.1/65 Dokumenty brakosoczetavszichsjam dopolnennym v kłodavskoj bóżnicznoj gminie 1868 0
54/838/0/6.1/66 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1869 34
54/838/0/6.1/67 Dokumenty k knige nechrstjanskich ispovedanii kłodavskago okruga ob brakosoczetanii 1869 0
54/838/0/6.1/68 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 26
54/838/0/6.1/69 Dowody [małżeństw] kłodavskago bożnicznago okruga 1870 0
54/838/0/6.1/70 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 28
54/838/0/6.1/71 Dokumenty k aktom grażdanskago sostajanija kłodavskago evrejskago okruga o brakosoczetanii 1871 0
54/838/0/6.1/72 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 21
54/838/0/6.1/73 Dokumenty k aktam grażdanskago sostajanija kłodavskago bożnicznago okruga o brakosoczetanii 1872 0
54/838/0/6.1/74 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 28
54/838/0/6.1/75 Dokumenty k aktam o brakosoczetanii nechrestjanskich v posade Kłodawa 1873 0
54/838/0/6.1/76 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 18
54/838/0/6.1/77 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 32
54/838/0/6.1/78 Dokumenty k aktam grażdanskago sostajanija nechrestjanskich kłodavskago okruga 1875 0
54/838/0/6.1/79 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 31
54/838/0/6.1/80 Dokumenty k aktam grażdanskago sostajanija nechrestjanskago ispovedanija kłodavskago okruga 1876 0
54/838/0/6.1/81 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 24
54/838/0/6.1/82 Dokumenty k duplikatu aktov grażdanskago sostajanija nechrestanskago ispovedanija kłodavskago okruga 1877 0
54/838/0/6.1/83 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 36
54/838/0/6.1/84 Dokumenty k duplikatu aktov grażdanskago sostajanija nechrestjanskago ispovedanija kłodavskago okruga 1877 0
54/838/0/6.1/85 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 43
54/838/0/6.1/86 Dokumenty k duplikatu aktov grażdanskago sostajanija nechrestjanskago ispovedanija kłodavskago okruga 1879 0
54/838/0/6.1/87 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 34
54/838/0/6.1/88 Dokumenty k aktam o brakosoczetawszichska kłodavskago bożnicznago okruga 1880 0
54/838/0/6.1/89 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 34
54/838/0/6.1/90 Dokumenty k aktam grażdanskago sostajanija nechrestjanskago kłodavskago bożnicznago okruga o brakosoczetavszichsja 1882 0
54/838/0/6.1/91 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 38
54/838/0/6.1/92 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 36
54/838/0/6.1/93 Dokumenty k aktam o brakosoczetavszichsja po kłodavskomu bożnicznomu okruga 1884 0
54/838/0/6.1/94 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 48
54/838/0/6.1/95 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 47
54/838/0/6.1/96 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 34
54/838/0/6.1/97 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 30
54/838/0/6.1/98 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 46
54/838/0/6.1/99 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 44
54/838/0/6.1/100 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 38
54/838/0/6.1/101 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 39
1 2

Amount of archival material

147

141

0

1.31

1.22

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.