Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego Koło

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne gminy żydowskiej Koło 1825-1932
- brak danych - 1825 - 1910
1912 - 1932
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał system rejestracji stanu cywilnego osób wyznania mojżeszowego. W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Obowiązujący od 1826 r. Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego utrzymał rejestrację świecką w odniesieniu do religii niechrześcijańskich, w tym. judaizmu, którą sprawowali burmistrzowie lub inni wyznaczeni urzędnicy municypalni. W 1830 r. wyznaczono okręgi urzędów stanu cywilnego, pokrywające się z jednym lub kilkoma okręgami dozorów bóżniczych, a akty stanu cywilnego urzędnik sporządzał na podstawie prowadzonej przez wyznaczonych rabinów tzw. księgi zapisów (posiadała wiele cech księgi stanu cywilnego).
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego. Stan cywilny ludności wyznania mojżeszowego w dalszym ciągu rejestrowali urzędnicy świeccy.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1826-1900, 9 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1826-1932, 61 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1825-1931, 14 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1829-1914, 86 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 54 j.a. o sygn.: 1-21, 23-30, 53-60 (nr 0: 10193-10229), 78-88 (nr 0: 58802-58812), 111-116 (nr 0: 10221a-10221f).
W zbiorze zdigitalizowano 26 j.a. o sygn.: 89-90, 92-93, 95-99, 101-104, 106-107, 109-110, 122-125, 138-142.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/839/0/1.1/2 Księga urodzeń 1826 20
54/839/0/1.1/5 Książka urodzenia 1827-1828 35
54/839/0/1.1/67 Duplikat księgi urodzeń 1870 71
54/839/0/1.1/69 Duplikat księgi urodzeń 1871 81
54/839/0/1.1/78 Księga urodzeń 1875-1878 188
54/839/0/1.1/82 Księga urodzeń 1878-1881 228
54/839/0/1.1/94 Księga urodzeń 1882-1889 0
54/839/0/1.1/100 Księga zgonów 1888-1896 0
54/839/0/1.1/108 Unikat Urodzenia 1895-1900 0
54/839/0/4.1/3 Księga małżeństw 1826 11
54/839/0/4.1/6 Książka małżeństw 1827-1828 16
54/839/0/4.1/74 Księga małżeństw 1869-1875 0
54/839/0/4.1/86 Księga małżeństw 1876-1882 224
54/839/0/4.1/127 Księga małżeństw 1898-1905 0
54/839/0/4.1/146 Małżeństwa [za lata] 1912-1917 [unikat] 1912-1917 0
54/839/0/4.1/147 Małżeństwa [za lata] 1915-1916 [duplikat] 1915-1916 0
54/839/0/4.1/148 Małżeństwa [za rok] 1917 [duplikat] 1917 0
54/839/0/4.1/150 Małżeństwa [za rok] 1918 [duplikat] 1918 0
54/839/0/4.1/151 Małżeństwa [za lata] 1918-1923 [unikat] 1918-1923 0
54/839/0/4.1/154 Małżeństwa [za lata] 1923-1927 [unikat] 1923-1927 0
54/839/0/4.1/158 Małżeństwa [za lata] 1927-1932 [unikat] 1927-1932 0
54/839/0/4.2/31 Dowody do akt małżeństwa 1826 0
54/839/0/4.2/32 Dowody do akt małżeństwa 1827 0
54/839/0/4.2/33 Dowody do akt małżeństwa 1828 0
54/839/0/4.2/34 Dowody do akt małżeństwa 1832 0
54/839/0/4.2/35 Dowody do akt małżeństwa 1834 0
54/839/0/4.2/36 Dowody do akt małżeństwa 1835 0
54/839/0/4.2/37 Dowody do akt małżeństwa 1836 0
54/839/0/4.2/38 Dowody do akt małżeństwa 1837 0
54/839/0/4.2/39 Dowody do akt małżeństwa 1838 0
54/839/0/4.2/40 Dowody do akt małżeństwa 1839 0
54/839/0/4.2/41 Dowody do akt małżeństwa 1840 0
54/839/0/4.2/42 Dowody do akt małżeństwa 1841 0
54/839/0/4.2/43 Dowody do akt małżeństwa 1842 0
54/839/0/4.2/44 Dowody do akt małżeństwa 1843 0
54/839/0/4.2/45 Dowody do akt małżeństwa 1844 0
54/839/0/4.2/46 Dowody do akt małżeństwa 1845 0
54/839/0/4.2/47 Dowody do akt małżeństwa 1846 0
54/839/0/4.2/48 Dowody do akt małżeństwa 1847 0
54/839/0/4.2/49 Dowody do akt małżeństwa 1848 0
54/839/0/4.2/50 Dowody do akt małżeństwa 1849 0
54/839/0/4.2/51 Dowody do akt małżeństwa 1850 0
54/839/0/4.2/52 Dowody do akt małżeństwa 1851 0
54/839/0/4.2/117 Dowody do akt małżeństwa 1829 0
54/839/0/4.2/118 Dowody do akt małżeństwa 1852 0
54/839/0/4.2/119 Dowody do akt małżeństwa 1853 0
54/839/0/4.2/120 Dowody do akt małżeństwa 1854 0
54/839/0/4.2/121 Dowody do akt małżeństwa 1855 0
54/839/0/4.2/128 [Dokumenty do aktów małżeństw z 1887 roku] 1887 0
54/839/0/4.2/129 [Dokumenty do aktów małżeństw z 1888 roku] 1888 0
54/839/0/4.2/130 [Dokumenty do aktów małżeństw z 1889 roku] 1889 0
54/839/0/4.2/131 [Dokumenty do aktów małżeństw z 1891 roku] 1891 0
54/839/0/4.2/132 [Dokumenty do aktów małżeństw z 1892 roku] 1892 0
54/839/0/4.2/133 [Dokumenty do aktów małżeństw z 1894 roku] 1893-1894 0
54/839/0/4.2/134 [Dokumenty do aktów małżeństw z 1896 roku] 1896 0
54/839/0/4.2/135 [Dokumenty do aktów małżeństw z 1898 roku] 1897-1898 0
54/839/0/4.2/136 [Dokumenty do aktów małżeństw z 1901 roku] 1900-1901 0
54/839/0/4.2/137 [Dokumenty do aktów małżeństw z 1902 roku] 1901-1902 0
54/839/0/4.2/149 Dokumenty do aktów ślubnych za rok 1917 [...] 1917 0
54/839/0/4.2/152 Dokumenty ślubne [za rok] 1919 [...] 1919 0
54/839/0/4.2/153 Dokumenty do aktów małżeństw [za rok] 1921 1921 0
54/839/0/4.2/155 Dokumenty do aktów małżeństw [za rok] 1923 1923 0
54/839/0/4.2/156 Dokumenty do aktów małżeństw [za rok] 1924 1924 0
54/839/0/4.2/157 Dokumenty do aktów ślubnych [...] za rok 1926 1926 0
54/839/0/4.2/159 Dokumenty do aktów ślubnych [...] za rok 1927 1927 0
54/839/0/4.2/160 Dokumenty ślubne do aktów stanu cywilnego [...] za 1928 rok 1928 0
54/839/0/4.2/161 [Dokumenty do aktów małżeństw z roku 1929] 1929 0
54/839/0/4.2/162 [Dokumenty do aktów małżeństw z roku 1930] 1930 0
54/839/0/4.2/163 Dokumenty dotyczące aktów stanu cywilnego [...] o małżeństwach za 1931 rok 1931 0
54/839/0/4.2/164 Dokumenty dotyczące zawarcia związków małżeńskich [...] za 1932 rok 1932 0
54/839/0/5/1 Książka zejścia 1825 44
54/839/0/5/4 Książka zejścia 1826 12
54/839/0/5/7 Książka zgonu 1827-1828 21
54/839/0/5/62 Duplikat księgi zgonów 1866 48
54/839/0/5/66 Duplikat księgi zgonów 1869 51
54/839/0/5/84 Księga zgonów 1873-1882 283
54/839/0/5/91 Księga zgonów 1883-1887 0
54/839/0/5/126 Księga zgonów 1896-1905 0
54/839/0/5/165 Zgony [za lata] 1905-1914 [unikat] 1905-1914 0
54/839/0/5/166 Zgony [za lata] 1915-1917 [unikat] 1915-1917 0
54/839/0/5/167 Zgony [za lata] 1915-1917 [duplikat] 1915-1917 0
54/839/0/5/168 Zgony [za rok] 1918 [duplikat] 1918 0
54/839/0/5/169 Zgony [za lata] 1918-1924 [unikat] 1918-1924 0
54/839/0/5/170 Zgony [za lata] 1924-1931 [unikat] 1924-1931 0
54/839/0/6/123 Urodzenia, małżeństwa, zgony 1903 154
54/839/0/6/124 Urodzenia, małżeństwa, zgony 1904 176
54/839/0/6/125 Urodzenia, małżeństwa, zgony 1905 178
54/839/0/6.1/8 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1829 39
54/839/0/6.1/9 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1830 36
54/839/0/6.1/10 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1831 52
54/839/0/6.1/11 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1832 42
54/839/0/6.1/12 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1833 48
54/839/0/6.1/13 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1834 42
54/839/0/6.1/14 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1835 44
54/839/0/6.1/15 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1836 41
54/839/0/6.1/16 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1837 39
54/839/0/6.1/17 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1838 41
54/839/0/6.1/18 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1839 46
54/839/0/6.1/19 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1840 49
54/839/0/6.1/20 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1841 54
1 2

Amount of archival material

170

142

0

2.61

2.25

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.