Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego Konin

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne gminy żydowskiej Konin 1815-1917
- brak danych - 1815 - 1815
1826 - 1848
1850 - 1853
1855 - 1856
1858 - 1860
1862 - 1863
1865 - 1866
1869 - 1871
1873 - 1874
1878 - 1889
1891 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał system rejestracji stanu cywilnego osób wyznania mojżeszowego. W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Obowiązujący od 1826 r. Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego utrzymał rejestrację świecką w odniesieniu do religii niechrześcijańskich, w tym. judaizmu, którą sprawowali burmistrzowie lub inni wyznaczeni urzędnicy municypalni. W 1830 r. wyznaczono okręgi urzędów stanu cywilnego, pokrywające się z jednym lub kilkoma okręgami dozorów bóżniczych, a akty stanu cywilnego urzędnik sporządzał na podstawie prowadzonej przez wyznaczonych rabinów tzw. księgi zapisów (posiadała wiele cech księgi stanu cywilnego).
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego. Stan cywilny ludności wyznania mojżeszowego w dalszym ciągu rejestrowali urzędnicy świeccy.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Akty urodzeń, akty małżeństw, akty zgonów. Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 49 j.a. o sygn.: 1-36 (nr 0: 10397-10432), 37-42 (nr 0: 42102-42107), 43-49 (nr 0: 58813-58819).
W zbiorze zdigitalizowano 75 j.a., sygnatury: 1-75.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/840/0/-/1 Duplikat zaślubionych 1815 115
54/840/0/-/2 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1826 26
54/840/0/-/3 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1827 40
54/840/0/-/4 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1828 38
54/840/0/-/5 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1829 39
54/840/0/-/6 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1830 27
54/840/0/-/7 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1831 60
54/840/0/-/8 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1832 51
54/840/0/-/9 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1833 47
54/840/0/-/10 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1834 68
54/840/0/-/11 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1835 64
54/840/0/-/12 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1836 73
54/840/0/-/13 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1837 59
54/840/0/-/14 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1838 90
54/840/0/-/15 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1839 66
54/840/0/-/16 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1840 77
54/840/0/-/17 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1841 93
54/840/0/-/18 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1842 101
54/840/0/-/19 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1843 99
54/840/0/-/20 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1844 101
54/840/0/-/21 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1845 97
54/840/0/-/22 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1846 91
54/840/0/-/23 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1847 100
54/840/0/-/24 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1848 115
54/840/0/-/25 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1850 96
54/840/0/-/26 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1851 118
54/840/0/-/27 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1852 182
54/840/0/-/28 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonów 1853 102
54/840/0/-/29 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonów 1855 91
54/840/0/-/30 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonów 1856 78
54/840/0/-/31 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonów 1858 93
54/840/0/-/32 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonów 1859 110
54/840/0/-/33 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonów 1860 99
54/840/0/-/34 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonów 1862 115
54/840/0/-/35 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonów 1863 99
54/840/0/-/36 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonów 1865 110
54/840/0/-/37 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonów 1866 151
54/840/0/-/38 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 111
54/840/0/-/39 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 111
54/840/0/-/40 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 117
54/840/0/-/41 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 102
54/840/0/-/42 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 89
54/840/0/-/43 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 102
54/840/0/-/44 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 126
54/840/0/-/45 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 109
54/840/0/-/46 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 138
54/840/0/-/47 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 134
54/840/0/-/48 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 105
54/840/0/-/49 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 96
54/840/0/-/50 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 111
54/840/0/-/51 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 116
54/840/0/-/52 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 113
54/840/0/-/53 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 98
54/840/0/-/54 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 108
54/840/0/-/55 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 86
54/840/0/-/56 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 79
54/840/0/-/57 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 98
54/840/0/-/58 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 97
54/840/0/-/59 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 87
54/840/0/-/60 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896-1897 143
54/840/0/-/61 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 89
54/840/0/-/62 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1899 62
54/840/0/-/63 Kniga duplikat dla zapisywania aktow o rodiwszichsia, brakosoczietawszichsia i umierszich 1900 90
54/840/0/-/64 Księga Żydowska [urodzenia, małżeństwa i zgony] 1901 94
54/840/0/-/65 Księga Żydowska [małżeństwa i zgony] 1902 55
54/840/0/-/66 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1903 92
54/840/0/-/67 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1904 60
54/840/0/-/68 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1905 94
54/840/0/-/69 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1906 74
54/840/0/-/70 Księga aktów urodzeń, małżeństw i zgonów [za rok] 1907 1907 81
54/840/0/-/71 Urodzenia, małżeństwa, zgony [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1908] 1908 85
54/840/0/-/72 Книга дубликатъ чиновника гражданскаго состоянiя нехристiанскихъ исповеданiи конинскаго божничнаго округа о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ за 1909 годъ 1909 80
54/840/0/-/73 Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów wyzn[ania] mojżesz[owego] [Okręgu Bóżniczego Konin za] 1910 rok 1910 88
54/840/0/-/74 Книга дубликатъ чиновника гражданскаго состоянiя нехристiанскихъ исповеданiи конинскаго божничнаго округа о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ за 1911 годъ 1911 71
54/840/0/-/75 Akta UMZ [urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1912] 1912 75
54/840/0/-/76 Akta UMZ [urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1913] 1913 0
54/840/0/-/77 Книга [...] гражданскаго состоянія [...] о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ на 1914 годъ [Kniga [...] graždanskago sostoâníâ [...] o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umeršihʺ na 1914 godʺ] 1914 0
54/840/0/-/78 Księga [...] UMZ [urodzeń, małżeństw, zgonów] [...] [za 1915 rok] 1915 0
54/840/0/-/79 Księga UMZ [urodzeń, małżeństw, zgonów] [...] [za] rok 1916 1916 0

Amount of archival material

80

74

0

0.98

0.91

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.