Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego Pyzdry (pow. wrzesiński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne gminy żydowskiej Pyzdry (pow. wrzesiński) 1826-1913
- brak danych - 1826 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał system rejestracji stanu cywilnego osób wyznania mojżeszowego. W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Obowiązujący od 1826 r. Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego utrzymał rejestrację świecką w odniesieniu do religii niechrześcijańskich, w tym. judaizmu, którą sprawowali burmistrzowie lub inni wyznaczeni urzędnicy municypalni. W 1830 r. wyznaczono okręgi urzędów stanu cywilnego, pokrywające się z jednym lub kilkoma okręgami dozorów bóżniczych, a akty stanu cywilnego urzędnik sporządzał na podstawie prowadzonej przez wyznaczonych rabinów tzw. księgi zapisów (posiadała wiele cech księgi stanu cywilnego).
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego. Stan cywilny ludności wyznania mojżeszowego w dalszym ciągu rejestrowali urzędnicy świeccy.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1828-1834, 2 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1827-1857, 18 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1826-1837, 3 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1826-1913, 77 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 55 j.a. o sygn.: 1-5 (nr 0: 18950-18954), 6-30, 48-52 (nr 0:18956-18985), 53-64 (nr 0: 44346-44357), 65-71 (nr 0: 58820-58826), 90 (nr 0 18955).
W zbiorze zdigitalizowano 27 j.a. o sygn.: 72-89, 91-99.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/841/0/1.1/3 Duplikat urodzenia i małżeństwa 1828 27
54/841/0/1.1/4 Duplikat urodzenia 1829-1834 51
54/841/0/4.1/5 Duplikat ślubów 1830-1832 14
54/841/0/4.2/31 Dowody do akt małżeństwa 1827-1839 0
54/841/0/4.2/32 Dowody do akt małżeństwa 1834 0
54/841/0/4.2/33 Dowody do akt małżeństwa 1841 0
54/841/0/4.2/34 Dowody do akt małżeństwa 1844 0
54/841/0/4.2/35 Dowody do akt małżeństwa 1844 0
54/841/0/4.2/36 Dowody do akt małżeństwa 1845 0
54/841/0/4.2/37 Dowody do akt małżeństwa 1846 0
54/841/0/4.2/38 Dowody do akt małżeństwa 1847 0
54/841/0/4.2/39 Dowody do akt małżeństwa 1848 0
54/841/0/4.2/40 Dowody do akt małżeństwa 1850 0
54/841/0/4.2/41 Dowody do akt małżeństwa 1851 0
54/841/0/4.2/42 Dowody do akt małżeństwa 1852 0
54/841/0/4.2/43 Dowody do akt małżeństwa 1853 0
54/841/0/4.2/44 Dowody do akt małżeństwa 1854 0
54/841/0/4.2/45 Dowody do akt małżeństwa 1855 0
54/841/0/4.2/46 Dowody do akt małżeństwa 1856 0
54/841/0/4.2/47 Dowody do akt małżeństwa 1857 0
54/841/0/5/2 Duplikat zejścia 1826-1832 111
54/841/0/5/7 Duplikat zejścia 1835-1837 47
54/841/0/5/90 Duplikat zejścia 1833-1834 37
54/841/0/6.1/8 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1838 41
54/841/0/6.1/9 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1839 28
54/841/0/6.1/10 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1840 28
54/841/0/6.1/11 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1841 29
54/841/0/6.1/12 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1842 35
54/841/0/6.1/13 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1843 23
54/841/0/6.1/14 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1844 32
54/841/0/6.1/15 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1845 27
54/841/0/6.1/16 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1846 27
54/841/0/6.1/17 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1847 31
54/841/0/6.1/18 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1848 25
54/841/0/6.1/19 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1849 32
54/841/0/6.1/20 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1850 28
54/841/0/6.1/21 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1851 22
54/841/0/6.1/22 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1852 32
54/841/0/6.1/23 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1853 27
54/841/0/6.1/24 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1854 27
54/841/0/6.1/25 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1855 23
54/841/0/6.1/26 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1856 22
54/841/0/6.1/27 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1857 25
54/841/0/6.1/28 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1858 26
54/841/0/6.1/29 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1859 24
54/841/0/6.1/30 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1860 23
54/841/0/6.1/48 Duplikat urodzonych, małżeństw i zgonów 1861 22
54/841/0/6.1/49 Duplikat urodzonych, małżeństw i zgonów 1862 26
54/841/0/6.1/50 Duplikat urodzonych, małżeństw i zgonów 1863 19
54/841/0/6.1/51 Duplikat urodzonych, małżeństw i zgonów 1864 22
54/841/0/6.1/52 Duplikat urodzonych, małżeństw i zgonów 1865 24
54/841/0/6.1/53 Duplikat urodzonych, małżeństw i zgonów 1866 0
54/841/0/6.1/54 Duplikat urodzonych, małżeństw i zgonów 1867 0
54/841/0/6.1/55 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1868 0
54/841/0/6.1/56 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 0
54/841/0/6.1/57 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 0
54/841/0/6.1/58 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 0
54/841/0/6.1/59 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 0
54/841/0/6.1/60 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 0
54/841/0/6.1/61 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 0
54/841/0/6.1/62 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 0
54/841/0/6.1/63 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 0
54/841/0/6.1/64 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 0
54/841/0/6.1/65 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 26
54/841/0/6.1/66 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 25
54/841/0/6.1/67 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 32
54/841/0/6.1/68 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 27
54/841/0/6.1/69 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 26
54/841/0/6.1/70 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 25
54/841/0/6.1/71 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 23
54/841/0/6.1/72 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 26
54/841/0/6.1/73 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 22
54/841/0/6.1/74 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 24
54/841/0/6.1/75 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 27
54/841/0/6.1/76 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 28
54/841/0/6.1/77 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 29
54/841/0/6.1/78 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 27
54/841/0/6.1/79 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 27
54/841/0/6.1/80 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 35
54/841/0/6.1/81 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 22
54/841/0/6.1/82 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 21
54/841/0/6.1/83 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 17
54/841/0/6.1/84 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 26
54/841/0/6.1/85 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 28
54/841/0/6.1/86 Księga Aktów Urodzenia, Małżeństwa i Zgonu 1899 28
54/841/0/6.1/87 Księga Aktów Urodzenia, Małżeństwa i Zgonu 1900 24
54/841/0/6.1/88 Księga Aktów Urodzenia, Małżeństwa i Zgonu 1901 24
54/841/0/6.1/89 Księga Aktów Urodzenia, Małżeństwa i Zgonu 1902 22
54/841/0/6.1/91 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1903 28
54/841/0/6.1/92 Urodzenia, małżeństwa, zgony 1904 25
54/841/0/6.1/93 Księga aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu wyznania mojżeszowego. Wtóropis. Rok 1905. 1905 23
54/841/0/6.1/94 Księga aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu wyznania mojżeszowego. Wtóropis. Rok 1906. 1906 20
54/841/0/6.1/95 Księga aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu wyznania mojżeszowego. Wtóropis. Rok 1907. 1907 23
54/841/0/6.1/96 Дубликатъ актовъ о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ Пыздрскаго божничнаго округа за 1908 годъ 1908 28
54/841/0/6.1/97 Дубликатъ актовъ о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ Пыздрскаго Божничнаго Округа [...] за 1909 годъ [Dublikat” aktov” o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših” Pyzdrskago Božničnago Okruga za 1909 god”] 1909 22
54/841/0/6.1/98 Дубликатъ актовъ о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ Пыздрскаго Божничнаго Округа [...] за 1910 годъ [Dublikat” aktov” o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših” Pyzdrskago Božničnago Okruga za 1910 god”] 1910 19
54/841/0/6.1/99 Дубликатъ актовъ гражданскаго состоянiя о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ [...] въ 1911 году 1911 20
54/841/0/6.1/100 Дубликатъ актовъ гражданскаго состоянiя о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ [...] за 1912 и 1913 годъ [Dublikatʺ aktovʺ graždanskago sostoâniâ o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umeršihʺ [...] za 1912 i 1913 godʺ] 1912-1913 0
54/841/0/6.2/1 Duplikat urodzeń, małżeństw 1826-1827 51
54/841/0/6.2/6 Duplikat urodzenia i małżeństwa 1835-1837 47

Amount of archival material

100

99

0

0.90

0.89

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.