Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego Słupca

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne gminy żydowskiej Słupca 1869-1916, 1939
- brak danych - 1869 - 1916
1939 - 1939
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał system rejestracji stanu cywilnego osób wyznania mojżeszowego. W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Obowiązujący od 1826 r. Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego utrzymał rejestrację świecką w odniesieniu do religii niechrześcijańskich, w tym. judaizmu, którą sprawowali burmistrzowie lub inni wyznaczeni urzędnicy municypalni. W 1830 r. wyznaczono okręgi urzędów stanu cywilnego, pokrywające się z jednym lub kilkoma okręgami dozorów bóżniczych, a akty stanu cywilnego urzędnik sporządzał na podstawie prowadzonej przez wyznaczonych rabinów tzw. księgi zapisów (posiadała wiele cech księgi stanu cywilnego).
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego. Stan cywilny ludności wyznania mojżeszowego w dalszym ciągu rejestrowali urzędnicy świeccy.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1869-1880, 1 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1900-1915, 8 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1839-1916, 49 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 10 j.a. o sygn.: 1-6 (nr 0: 44885-44890), 7-10 (nr 0: 58827-58830).
W zbiorze zdigitalizowano 27 j.a. o sygn.: 17-18, 20-33, 35-36, 38, 40, 42, 44, 46, 48-51.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/844/0/1.1/11 Księga urodzeń 1869-1880 0
54/844/0/4/37 Akta dotyczące małżeństw 1902 0
54/844/0/4/39 Akta dotyczące małżeństw 1903 0
54/844/0/4.1/41 Akta dotyczące małżeństw 1904 0
54/844/0/4.1/58 Уникатъ актовъ [...] гражданскаго состоянiя [...] о бракосочетавшихся съ 1906 по 1915 годъ [Unikatʺ aktovʺ [...] graždanskago sostoâniâ [...] o brakosočetavšihsâ sʺ 1906 po 1915 godʺ] 1906-1915 0
54/844/0/4.2/34 Dokumenty o brakosoczietawszichsia 1900 0
54/844/0/4.2/43 Alegata 1905 0
54/844/0/4.2/45 [Dokumenty do aktów małżeństw za 1906 rok] 1901-1906 0
54/844/0/4.2/47 [Dokumenty do aktów małżeństw za 1907 rok] 1906-1907 0
54/844/0/6.1/1 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1869 0
54/844/0/6.1/2 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 0
54/844/0/6.1/3 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 0
54/844/0/6.1/4 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872-1873 0
54/844/0/6.1/5 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 0
54/844/0/6.1/6 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 0
54/844/0/6.1/7 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 26
54/844/0/6.1/8 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 25
54/844/0/6.1/9 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 34
54/844/0/6.1/10 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów, 1879 30
54/844/0/6.1/12 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 0
54/844/0/6.1/13 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 0
54/844/0/6.1/14 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 0
54/844/0/6.1/15 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 0
54/844/0/6.1/16 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 0
54/844/0/6.1/17 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 29
54/844/0/6.1/18 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 31
54/844/0/6.1/19 Duplikaty aktów urodzeń, ślubów i śmierci 1839 0
54/844/0/6.1/20 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 32
54/844/0/6.1/21 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 33
54/844/0/6.1/22 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 42
54/844/0/6.1/23 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 36
54/844/0/6.1/24 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 38
54/844/0/6.1/25 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 35
54/844/0/6.1/26 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 37
54/844/0/6.1/27 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 33
54/844/0/6.1/28 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 43
54/844/0/6.1/29 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 40
54/844/0/6.1/30 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 41
54/844/0/6.1/31 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 39
54/844/0/6.1/32 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1899 41
54/844/0/6.1/33 Duplikat Akta o rodiwszichsia, brakosoczietawszichsia i umierszich 1900 42
54/844/0/6.1/35 Akta czynownika Grażdanskawo Sostojania niechristjanskich ispowżdani o rodiwszichsia, brakosoczietawszichsia i umierszich za 1901 god. 1901 68
54/844/0/6.1/36 [Księga urodzeń, małżeństw i zgonów] 1902 76
54/844/0/6.1/38 [Księga urodzeń, małżeństw i zgonów] 1903 63
54/844/0/6.1/40 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1904 54
54/844/0/6.1/42 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1905 58
54/844/0/6.1/44 [Księga urodzeń, małżeństw i zgonów za 1906 rok] 1906 63
54/844/0/6.1/46 [Księga urodzeń, małżeństw i zgonów za 1907 rok] 1907 56
54/844/0/6.1/48 [Duplikat aktów stanu cywilnego urodzonych, zaślubionych i zmarłych za 1908 rok] 1908 64
54/844/0/6.1/49 Дубликатъ актовъ гражданскаго состоянiя [...] о бракосочетавшихся, родившихся, и умершихъ за 1909 годъ [Dublikatʺ aktovʺ graždanskago sostoâniâ [...] o brakosočetavšihsâ, rodivšihsâ, i umeršihʺ za 1909 godʺ] 1909 57
54/844/0/6.1/50 Дубликаты актовъ чиновника гражданскаго состоянiя [...] за 1910 годъ [Duplikaty aktov’’ činovnika graždanskago sostoâniâ [...] za 1910 god’’] 1910 39
54/844/0/6.1/51 Дубликатъ актовъ гражданскаго состоянiя [...] о бракосочетавшихся, родившихся и умершихъ за 1911 годъ [Dublikatʺ aktovʺ graždanskago sostoâniâ [...] o brakosočetavšihsâ, rodivšihsâ i umeršihʺ za 1911 godʺ] 1911 39
54/844/0/6.1/52 Документы къ актамъ гражданскаго состоянiя о бракосочетавшихся [...] въ 1911 году [Dokumenty kʺ aktamʺ graždanskago sostoâniâ o brakosočetavšihsâ [...] vʺ 1911 godu] 1911 0
54/844/0/6.1/53 Дубликатъ актовъ гражданскаго состоянiя [...] о бракосочетавшихся, родившихся и умершихъ за 1912 годъ [Dublikatʺ aktovʺ graždanskago sostoâniâ [...] o brakosočetavšihsâ, rodivšihsâ i umeršihʺ za 1912 godʺ] 1912 0
54/844/0/6.1/54 Документы бракосочетавшихся [...] за 1912 годъ [Dokumenty brakosočetavšihsâ [...] za 1912 god’’] 1912 0
54/844/0/6.1/55 Дубликатъ актовъ гражданскаго состоянiя [...] о бракосочетавшихся, родившихся и умершихъ за 1913 годъ [Dublikatʺ aktovʺ graždanskago sostoâniâ [...] o brakosočetavšihsâ, rodivšihsâ i umeršihʺ za 1913 godʺ] 1913 0
54/844/0/6.1/56 Документы къ актамъ гражданскаго состоянiя [...] о бракосочетавшихся за 1913 годъ [Dokumenty kʺ aktamʺ graždanskago sostoâniâ [...] o brakosočetavšihsâ za 1913 god’’] 1913 0
54/844/0/6.1/57 Дубликатъ актовъ гражданскаго состоянiя [...] о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ за 1914 годъ [Dublikatʺ aktovʺ graždanskago sostoâniâ [...] o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umeršihʺ za 1914 godʺ], za 1915 rok i za 1916 rok 1914-1916 0

Amount of archival material

58

52

0

0.67

0.61

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.