Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego Sompolno (pow. kolski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne gminy żydowskiej Sompolno (pow. kolski) 1826-1917
- brak danych - 1826 - 1826
1828 - 1829
1833 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał system rejestracji stanu cywilnego osób wyznania mojżeszowego. W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Obowiązujący od 1826 r. Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego utrzymał rejestrację świecką w odniesieniu do religii niechrześcijańskich, w tym. judaizmu, którą sprawowali burmistrzowie lub inni wyznaczeni urzędnicy municypalni. W 1830 r. wyznaczono okręgi urzędów stanu cywilnego, pokrywające się z jednym lub kilkoma okręgami dozorów bóżniczych, a akty stanu cywilnego urzędnik sporządzał na podstawie prowadzonej przez wyznaczonych rabinów tzw. księgi zapisów (posiadała wiele cech księgi stanu cywilnego).
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego. Stan cywilny ludności wyznania mojżeszowego w dalszym ciągu rejestrowali urzędnicy świeccy.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Księgi łączne, daty skrajne: 1826-1917, 92 j.a.
W zbiorze są 3 szczątki zespołu:
1) Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej Sompolno (pow. kolski) z lat 1894-1895 (wewn. sygn. 73),
2) Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Lubstówek (pow. kolski) z lat 1894-1895 (wewn. sygn. 73),
3) Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Sompolno (pow. kolski) z 1898 r. (wewn. sygn. 71).
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 55 j.a. o sygn.: 1-36 (nr 0: 22510-22545), 37-48 (nr 0: 45063-45074), 49-55 (nr 0: 58831-58837).
W zbiorze zdigitalizowano 26 j.a. o sygn.: 56-70, 72, 74-76, 78-80, 82-85.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/845/0/6.1/1 Książka urodzeń, małżeństw i śmierci 1826 0
54/845/0/6.1/2 Książka urodzeń, małżeństw i śmierci 1828 0
54/845/0/6.1/3 Książka urodzeń, małżeństw i śmierci 1829 0
54/845/0/6.1/4 Książka urodzeń, małżeństw i śmierci 1833 0
54/845/0/6.1/5 Książka urodzeń, małżeństw i śmierci 1834 0
54/845/0/6.1/6 Książka urodzeń, małżeństw i śmierci 1835 0
54/845/0/6.1/7 Książka urodzeń, małżeństw i śmierci 1836 0
54/845/0/6.1/8 Książka urodzeń, małżeństw i śmierci 1837 0
54/845/0/6.1/9 Książka urodzeń, małżeństw i śmierci 1838 0
54/845/0/6.1/10 Książka urodzeń, małżeństw i śmierci 1839 0
54/845/0/6.1/11 Książka urodzeń, małżeństw i śmierci 1840 0
54/845/0/6.1/12 Książka urodzeń, małżeństw i śmierci 1841 0
54/845/0/6.1/13 Książka urodzeń, małżeństw i śmierci 1842 0
54/845/0/6.1/14 Książka urodzeń, małżeństw i śmierci 1843 0
54/845/0/6.1/15 Książka urodzeń, małżeństw i śmierci 1844 0
54/845/0/6.1/16 Książka urodzeń, małżeństw i śmierci 1845 0
54/845/0/6.1/17 Książka urodzeń, małżeństw i śmierci 1846 0
54/845/0/6.1/18 Książka urodzeń, małżeństw i śmierci 1847 0
54/845/0/6.1/19 Książka urodzeń, małżeństw i śmierci 1848 0
54/845/0/6.1/20 Książka urodzeń, małżeństw i śmierci 1849 0
54/845/0/6.1/21 Książka urodzeń, małżeństw i śmierci 1850 0
54/845/0/6.1/22 Książka urodzeń, małżeństw i śmierci 1851 0
54/845/0/6.1/23 Książka urodzeń, małżeństw i śmierci 1852 0
54/845/0/6.1/24 Książka urodzeń, małżeństw i śmierci 1853 0
54/845/0/6.1/25 Książka urodzeń, małżeństw i śmierci 1854 0
54/845/0/6.1/26 Książka urodzeń, małżeństw i śmierci 1855 0
54/845/0/6.1/27 Książka urodzeń, małżeństw i śmierci 1856 0
54/845/0/6.1/28 Książka urodzeń, małżeństw i śmierci 1857 0
54/845/0/6.1/29 Książka urodzeń, małżeństw i śmierci 1858 0
54/845/0/6.1/30 Książka urodzeń, małżeństw i śmierci 1859 0
54/845/0/6.1/31 Książka urodzeń, małżeństw i śmierci 1860 0
54/845/0/6.1/32 Książka urodzeń, małżeństw i śmierci 1861 0
54/845/0/6.1/33 Książka urodzeń, małżeństw i śmierci 1862 0
54/845/0/6.1/34 Książka urodzeń, małżeństw i śmierci 1863 0
54/845/0/6.1/35 Książka urodzeń, małżeństw i śmierci 1864 0
54/845/0/6.1/36 Książka urodzeń, małżeństw i śmierci 1865 0
54/845/0/6.1/37 Książka urodzeń, małżeństw i śmierci 1866 0
54/845/0/6.1/38 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1867 0
54/845/0/6.1/39 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1868 0
54/845/0/6.1/40 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 0
54/845/0/6.1/41 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1870 0
54/845/0/6.1/42 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1871 0
54/845/0/6.1/43 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1872 0
54/845/0/6.1/44 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1873 0
54/845/0/6.1/45 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1874 0
54/845/0/6.1/46 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1875 0
54/845/0/6.1/47 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 0
54/845/0/6.1/48 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 0
54/845/0/6.1/49 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 35
54/845/0/6.1/50 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 21
54/845/0/6.1/51 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 32
54/845/0/6.1/52 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 23
54/845/0/6.1/53 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 25
54/845/0/6.1/54 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 34
54/845/0/6.1/55 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 52
54/845/0/6.1/56 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 43
54/845/0/6.1/57 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 36
54/845/0/6.1/58 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 32
54/845/0/6.1/59 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 33
54/845/0/6.1/60 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 45
54/845/0/6.1/61 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 72
54/845/0/6.1/62 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 45
54/845/0/6.1/63 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 49
54/845/0/6.1/64 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 27
54/845/0/6.1/65 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 45
54/845/0/6.1/66 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 69
54/845/0/6.1/67 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 36
54/845/0/6.1/68 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 33
54/845/0/6.1/69 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1898 63
54/845/0/6.1/70 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1899 75
54/845/0/6.1/71 Akta dotyczące małżeństw 1898 0
54/845/0/6.1/72 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów 1900 60
54/845/0/6.1/73 [Dokumenty do akt małżeństw okręgu bóżniczego, połączone z dowodami do małżeństw wyznania ewangelickiego oraz rzymskokatolickiego w Lubstówku] 1894-1895 0
54/845/0/6.1/74 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1901 36
54/845/0/6.1/75 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1902 71
54/845/0/6.1/76 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1903 93
54/845/0/6.1/77 Akta dotyczące małżeństw 1901-1902 0
54/845/0/6.1/78 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1904 70
54/845/0/6.1/79 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1905 69
54/845/0/6.1/80 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1906 72
54/845/0/6.1/81 [Dokumenty do aktów małżeństw z 1892 roku] 1891-1892 0
54/845/0/6.1/82 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów 1907 56
54/845/0/6.1/83 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [za] rok 1908 [Duplikat księgi stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich Sompolińskiego Okręgu Bóżniczego o urodzonych, zaślubionych i zmarłych na 1908 rok] 1908 48
54/845/0/6.1/84 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [za] rok 1909 1909 49
54/845/0/6.1/85 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów Okręg Bóżniczy Sompoliński [za] rok 1910 1910 57
54/845/0/6.1/86 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów Okręg Bóżniczy Sompoliński [za] rok 1911 1911 0
54/845/0/6.1/87 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [za rok 1912] 1912 0
54/845/0/6.1/88 Księga UMZ [urodzeń, małżeństw, zgonów] [...] [za] rok 1913 1913 0
54/845/0/6.1/89 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za rok 1914] 1914 0
54/845/0/6.1/90 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za rok 1915] 1915 0
54/845/0/6.1/91 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za rok 1916] 1916 0

Amount of archival material

92

86

0

0.89

0.83

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.