Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego Ślesin (pow. koniński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne gminy żydowskiej Ślesin (pow. koniński) 1826-1916
- brak danych - 1826 - 1835
1837 - 1850
1852 - 1855
1858 - 1867
1878 - 1881
1884 - 1887
1890 - 1891
1894 - 1898
1901 - 1901
1906 - 1906
1912 - 1912
1916 - 1916
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał system rejestracji stanu cywilnego osób wyznania mojżeszowego. W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Obowiązujący od 1826 r. Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego utrzymał rejestrację świecką w odniesieniu do religii niechrześcijańskich, w tym. judaizmu, którą sprawowali burmistrzowie lub inni wyznaczeni urzędnicy municypalni. W 1830 r. wyznaczono okręgi urzędów stanu cywilnego, pokrywające się z jednym lub kilkoma okręgami dozorów bóżniczych, a akty stanu cywilnego urzędnik sporządzał na podstawie prowadzonej przez wyznaczonych rabinów tzw. księgi zapisów (posiadała wiele cech księgi stanu cywilnego).
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego. Stan cywilny ludności wyznania mojżeszowego w dalszym ciągu rejestrowali urzędnicy świeccy.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1852-1853, 2 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1826-1916, 57 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 37 j.a. o sygn.: 1-28 (nr 0: 21476-21503), 29-37 (nr 0: 58838-58846),
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/846/0/4.2/51 Dowody do akt małżeństw 1852 0
54/846/0/4.2/52 Dowody do akt małżeństw 1853 0
54/846/0/6.1/1 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1826 0
54/846/0/6.1/2 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1827 0
54/846/0/6.1/3 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1828 0
54/846/0/6.1/4 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1829 0
54/846/0/6.1/5 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1830 0
54/846/0/6.1/6 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1831 0
54/846/0/6.1/7 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1832 0
54/846/0/6.1/8 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1833 0
54/846/0/6.1/9 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1834 0
54/846/0/6.1/10 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1835 0
54/846/0/6.1/11 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1837 0
54/846/0/6.1/12 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1838 0
54/846/0/6.1/13 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1839 0
54/846/0/6.1/14 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1840 0
54/846/0/6.1/15 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1841 0
54/846/0/6.1/16 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1842 0
54/846/0/6.1/17 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1843 0
54/846/0/6.1/18 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1844 0
54/846/0/6.1/19 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1845 0
54/846/0/6.1/20 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1846 0
54/846/0/6.1/21 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1847 0
54/846/0/6.1/22 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1848 0
54/846/0/6.1/23 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1849 0
54/846/0/6.1/24 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1850 0
54/846/0/6.1/25 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1852 0
54/846/0/6.1/26 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1853 0
54/846/0/6.1/27 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1854 0
54/846/0/6.1/28 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1855 0
54/846/0/6.1/29 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1859 23
54/846/0/6.1/30 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1860 22
54/846/0/6.1/31 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1861 22
54/846/0/6.1/32 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1862 25
54/846/0/6.1/33 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1863 26
54/846/0/6.1/34 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1864 20
54/846/0/6.1/35 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1865 31
54/846/0/6.1/36 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1866 22
54/846/0/6.1/37 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1867 21
54/846/0/6.1/38 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 0
54/846/0/6.1/39 Дубликатъ книгь гражданскаго состояніа […] на 1881 годъ 1881 0
54/846/0/6.1/40 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 0
54/846/0/6.1/41 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 0
54/846/0/6.1/42 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 0
54/846/0/6.1/43 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 0
54/846/0/6.1/44 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 0
54/846/0/6.1/45 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 0
54/846/0/6.1/46 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 0
54/846/0/6.1/47 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 0
54/846/0/6.1/48 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 0
54/846/0/6.1/49 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 0
54/846/0/6.1/50 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 0
54/846/0/6.1/53 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1858 0
54/846/0/6.1/54 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1901 0
54/846/0/6.1/55 Книга дубликатовъ актовъ гражданскаго состоянія [...] о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ за 1906 годъ [Kniga dublikatovʺ aktovʺ graždanskago sostoâníâ [...] o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umeršihʺ za 1906 godʺ] 1906 0
54/846/0/6.1/56 Дубликатъ актовъ гражданскаго состоянія [...] о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ на 1912 годъ [Dublikatʺ aktovʺ graždanskago sostoâníâ [...] o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umeršihʺ na 1912 godʺ] 1912 0
54/846/0/6.1/57 Księga aktów metrykalnych UMZ [urodzeń, małżeństw, zgonów] [...] [za rok] 1916 1916 0
54/846/0/6.1/58 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów z 1879 roku] 1879 0
54/846/0/6.1/59 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów z 1880 roku] 1880 0

Amount of archival material

59

54

0

0.42

0.39

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.