Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego Zagórów (pow. słupecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne gminy żydowskiej Zagórów (pow. słupecki) 1826-1917
- brak danych - 1826 - 1853
1855 - 1895
1897 - 1909
1911 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał system rejestracji stanu cywilnego osób wyznania mojżeszowego. W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Obowiązujący od 1826 r. Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego utrzymał rejestrację świecką w odniesieniu do religii niechrześcijańskich, w tym. judaizmu, którą sprawowali burmistrzowie lub inni wyznaczeni urzędnicy municypalni. W 1830 r. wyznaczono okręgi urzędów stanu cywilnego, pokrywające się z jednym lub kilkoma okręgami dozorów bóżniczych, a akty stanu cywilnego urzędnik sporządzał na podstawie prowadzonej przez wyznaczonych rabinów tzw. księgi zapisów (posiadała wiele cech księgi stanu cywilnego).
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego. Stan cywilny ludności wyznania mojżeszowego w dalszym ciągu rejestrowali urzędnicy świeccy.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Księgi łączne, daty skrajne: 1826-1917, 130 j.a., zawartość: akty urodzeń, akty małżeństw, akty zgonów, dowody do aktów małżeństw (alegata).
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 55 j.a. o sygn.: 1-35 (nr 0: 26492-26526), 55-57 (nr 0: 26528-26530), 58-62 (nr 0: 46109-46113), 63-73 (nr 0: 58847-58857), 102 (nr 0 26527).
W zbiorze zdigitalizowano 25 j.a. o sygn.: 74-85, 92, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/849/0/6.1/1 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1826 9
54/849/0/6.1/2 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1827 11
54/849/0/6.1/3 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1828 13
54/849/0/6.1/4 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1829 13
54/849/0/6.1/5 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1830 12
54/849/0/6.1/6 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1831 12
54/849/0/6.1/7 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1832 11
54/849/0/6.1/8 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1833 16
54/849/0/6.1/9 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1834 13
54/849/0/6.1/10 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1835 17
54/849/0/6.1/11 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1836 19
54/849/0/6.1/12 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1837 13
54/849/0/6.1/13 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1838 15
54/849/0/6.1/14 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1839 15
54/849/0/6.1/15 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1840 17
54/849/0/6.1/16 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1841 14
54/849/0/6.1/17 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1842 19
54/849/0/6.1/18 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1843 18
54/849/0/6.1/19 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1844 18
54/849/0/6.1/20 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1845 17
54/849/0/6.1/21 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1846 13
54/849/0/6.1/22 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1847 12
54/849/0/6.1/23 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1848 11
54/849/0/6.1/24 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1849 11
54/849/0/6.1/25 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1850 22
54/849/0/6.1/26 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1851 12
54/849/0/6.1/27 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1852 22
54/849/0/6.1/28 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1853 17
54/849/0/6.1/29 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1855 24
54/849/0/6.1/30 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1856 26
54/849/0/6.1/31 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1857 22
54/849/0/6.1/32 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1858 22
54/849/0/6.1/33 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1859 20
54/849/0/6.1/34 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1860 20
54/849/0/6.1/35 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1861 20
54/849/0/6.1/36 Dowody do akt małżeństw 1828 0
54/849/0/6.1/37 Dowody do akt małżeństw 1829 0
54/849/0/6.1/38 Dowody do akt małżeństw 1838 0
54/849/0/6.1/39 Dowody do akt małżeństw 1839 0
54/849/0/6.1/40 Dowody do akt małżeństw 1840 0
54/849/0/6.1/41 Dowody do akt małżeństw 1842 0
54/849/0/6.1/42 Dowody do akt małżeństw 1843 0
54/849/0/6.1/43 Dowody do akt małżeństw 1844 0
54/849/0/6.1/44 Dowody do akt małżeństw 1846 0
54/849/0/6.1/45 Dowody do akt małżeństw 1847 0
54/849/0/6.1/46 Dowody do akt małżeństw 1849 0
54/849/0/6.1/47 Dowody do akt małżeństw 1853 0
54/849/0/6.1/48 Dowody do akt małżeństw 1855 0
54/849/0/6.1/49 Dowody do akt małżeństw 1856 0
54/849/0/6.1/50 Dowody do akt małżeństw 1857 0
54/849/0/6.1/51 Dowody do akt małżeństw 1858 0
54/849/0/6.1/52 Dowody do akt małżeństw 1859 0
54/849/0/6.1/53 Dowody do akt małżeństw 1860 0
54/849/0/6.1/54 Dowody do akt małżeństw 1861 0
54/849/0/6.1/55 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1863 17
54/849/0/6.1/56 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1864 24
54/849/0/6.1/57 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1866 0
54/849/0/6.1/58 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1867 0
54/849/0/6.1/59 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1868 0
54/849/0/6.1/60 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 0
54/849/0/6.1/76 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 57
54/849/0/6.1/77 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 51
54/849/0/6.1/78 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 48
54/849/0/6.1/79 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 57
54/849/0/6.1/80 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 53
54/849/0/6.1/81 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 59
54/849/0/6.1/82 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 62
54/849/0/6.1/83 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 38
54/849/0/6.1/84 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 57
54/849/0/6.1/85 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1899 61
54/849/0/6.1/88 Duplikat aktow o rożdenii, brakosoczietani i smierti 1883 0
54/849/0/6.1/89 [Dowody do małżeństw] 1883 0
54/849/0/6.1/90 Duplikat aktow o rożdenii, brakosoczietani i smierti 1884 0
54/849/0/6.1/91 [Dowody do małżeństw] 1884 0
54/849/0/6.1/92 Duplikat aktow o rożdenii, brakosoczietani i smierti 1885 55
54/849/0/6.1/93 [Dowody do małżeństw] 1885 0
54/849/0/6.1/94 Duplikat aktow o rodiwszichsia, brakosoczietawsz chsia i umierszichsia 1892 60
54/849/0/6.1/95 Dokumienty k aktam o brakosoczietawszichsia 1892 0
54/849/0/6.1/96 Duplikat aktow o rodiwszichsia, brakosoczetawszichsia i umierszich 1900 45
54/849/0/6.1/97 Dokumienty k aktam o brakosoczetani 1900 0
54/849/0/6.1/98 Duplikat aktow o rodiwszichsia, brakosoczietawszichsia i umierszich 1901 59
54/849/0/6.1/99 Dokumienty k aktam o brakosoczietaniu 1900-1901 0
54/849/0/6.1/100 Dublikat aktow o rodiwszichsia, brakosoczietawszich, wymierszich 1902 49
54/849/0/6.1/101 [Dowody do małżeństw] 1902 0
54/849/0/6.1/102 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1862 21
54/849/0/6.1/103 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1865 18
54/849/0/6.1/104 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1903 61
54/849/0/6.1/105 Alegata 1903 0
54/849/0/6.1/106 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1904 61
54/849/0/6.1/107 Dowody do małżeństw 1904 0
54/849/0/6.1/108 Urodzenia, małżeństwa, zgony 1904 57
54/849/0/6.1/109 Dowody do małżeństw 1905 0
54/849/0/6.1/110 Дубликатъ актовъ гражданскаго состоянiя о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ въ Загуровскомъ божничномъ округеъ на 1906 годъ 1906 55
54/849/0/6.1/111 Документы къ актамъ о бракосочетавшихся въ Загуровскомъ божничномъ округеъ за 1906 годъ 1906 0
54/849/0/6.1/112 Дубликатъ актовъ гражданскаго состоянiя о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ въ Загуровскомъ божничномъ округеъ на 1907 годъ 1907 51
54/849/0/6.1/113 Akta zbiorcze do księgi małżeństw Okręgu Bóżniczego Zagórów [za] rok 1907 1906-1907 0
54/849/0/6.1/114 Дубликатъ актовъ о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ нехрисътiанскаго исповеданiа Загуровскаго божничнаго округа [на] 1908 годъ 1908 56
54/849/0/6.1/115 Akta zbiorcze do księgi małżeństw Okręgu Bóżniczego Zagórów [za] rok 1908 1907-1908 0
54/849/0/6.1/116 Дубликатъ актовъ о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ нехрисътiанскаго исповеданiа Загуровскаго божничнаго округа [за] 1909 годъ [Dublikat” aktov” o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših” nehric”tianskago ispovedania Zagyrovskago božničnago okruga za 1909 god”] 1909 50
54/849/0/6.1/117 Документы къ дубликату актовъ гражданскаго состоянiя Загуровскаго божничнаго округа [...] о бракосочетанiи за 1909 годъ [Dokumenty k” dublikatu aktov” graždanskago sostoâniâ Zagyrovskago božničnago okruga [...] o brakosočetanii za 1909 god”] 1909 0
1 2

Amount of archival material

130

119

0

1.08

1.02

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.