Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Brzeźnica

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1811-1918
- brak danych - 1811 - 1918
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
16 No 1 j.a.
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236). Prowadzenie akt stanu cywilnego dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od wyznania, powierzono duchownym pełniącym obowiązki parafialne (w praktyce proboszczom parafii rzymsko-katolickich), którzy w tym zakresie stali się urzędnikami stanu cywilnego; obowiązek udzielania ślubów cywilnych i ogłaszania cywilnych rozwodów nałożono na prezydentów i burmistrzów. Kontrolowanie akt należało do sędziów pokoju lub ich zastępców. Księgi, zwane rejestrami, prowadzono dla całej gminy w dwu egzemplarzach. Na terenach Zapilcza, przyłączonego do Księstwa Warszawskiego na mocy Traktatu Wiedeńskiego z 14 października 1809 r., przepisy te wprowadzono z dniem 15 sierpnia 1810 r. (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. II Nr 18 s. 220-221); obowiązywały do końca 1825 r. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich - burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie, w przeciwieństwie do Kodeksu Napoleona traktującego małżeństwo jako umowę cywilną, której zawarcie i rozwiązanie zależało od władz cywilnych, zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Siedzibą urzędnika stanu cywilnego była Brzeźnica - Kościół filialny parafii Sieciechów.
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg (do 1825 r. zwanych rejestrami) w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia (do 1825 r. w archiwum gminy); wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim. Na mocy Rozporządzenia Naczelnego Wodza C. i K. Armii Austriacko-Węgierskiej z dnia 23 kwietnia 1915 roku (Dziennik Rozporządzeń C. i K. Zarządu Wojskowego w Polsce, część III N 9) zmieniona została m. in. forma sporządzania aktów metrykalnych – akty sporządzano w sformalizowanych rubrykach. Na mocy Rozporządzenia Naczelnego Wodza C. i K. Armii z 8 września 1916 Nr 67 dotyczącego rejestrów stanu, z dniem 1 stycznia 1917 r. weszły znowu w życie przepisy obowiązujące przed Rozporządzeniem z 23 kwietnia 1915 r.
W 1911 r. w skład parafii filialnej wchodziły wsie: Brzeźnica, Drachalica, Janików, Molędy, Mozolice, Psary, Ruda, Samwodzie, Słowiki, Śmietanki, Staszów (Wiśniewski J., Monografia dekanatu kozienickiego, Radom 1913, s.4).
Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1812-1917, sygn. 1-106; allegata do akt zaślubionych 1811-1814, 1817, 1819-1825, 1845-1866, 1869-1871, 1873-1879, 1881-1887, 1892, 1896-1907, 1912, 1914 sygn. All. 1-66. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD. księgi mikrofilmowane do 1877 r. – Mf: G 100095-100148, GR 41-52; akta rejestrowane w bazie PRADZIAD; poddane odkażaniu gazem “Rotanox” w XI 1987 i 1998 r., dopływy odkażane na bieżąco
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/126/0/1/1 Książka dla urzędnika stanu cywilnego Parafii Brzeźnickiej do zapisania aktów urodzenia, zeyścia i małżeństw na rok 1812 1812 50
58/126/0/1/2 Parafia Brzeźnica [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych z 1813 roku] 1813 56
58/126/0/1/3 Xsięga dla urzędnika stanu cywilnego gminy Brzeźnickiey w roku 1814 1814 68
58/126/0/1/4 Xsięga aktów stanu cywilnego gminy Brzeźnickiey roku 1815 sporządzona 1815 67
58/126/0/1/5 Duplikat ksiąg akt cywilnych parafii Brzeźnica. 1816 1816 51
58/126/0/1/6 Księga aktów stanu cywilnego gminy czyli parafii filialney Brzeźnica w roku 1817 stym 1816-1817 40
58/126/0/1/7 Książka do zapisu akt cywilnych na rok pański 1818 dla urzędnika stanu cywilnego gminy Brzeźnickiey 1818 46
58/126/0/1/8 Książka do zapisu akt cywilnych na rok pański 1819 dla urzędnika stanu cywilnego gminy Brzeźnickiey 1819 52
58/126/0/1/9 Oryginał księgi akt cywilnych parafii Brzeźnicy na rok 1820 1820 41
58/126/0/1/10 Oryginał księgi akt cywilnych gminy parafii Brzeźnicy na rok pański 1821 1821 44
58/126/0/1/11 Książka oryginalna aktów cywilnych w roku pańskim 1822 z parafii Brzeźnickiey 1822 45
58/126/0/1/12 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Brzeźnica z 1823 roku] 1823 56
58/126/0/1/13 Oryginał akt urzędnika stanu cywilnego parafii Brzeźnickiey powiatu Kozienickiego woiewództwa Sandomierskiego na rok pański 1824 1824 58
58/126/0/1/14 Oryginał akt urzędnika stanu cywilnego parafii Brzeźnickiey powiatu Kozienickiego woiewództwa Sandomierskiego na rok pański 1825 1825 55
58/126/0/1/15 Duplikat aktów cywilnych razem i metryk kościelnych urodzenia, małżeństwa i zeyścia parafii filialney Brzeźnica, powiatu kozienickiego, obwodu Radom w woiewództwie radomskim na rok pański 1826 1826 42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Amount of archival material

172

171

0

2.05

2.04

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.