Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Goryń

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1818-1916
- brak danych - 1818 - 1916
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236). Prowadzenie akt stanu cywilnego dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od wyznania, powierzono duchownym pełniącym obowiązki parafialne (w praktyce proboszczom parafii rzymsko-katolickich), którzy w tym zakresie stali się urzędnikami stanu cywilnego; obowiązek udzielania ślubów cywilnych i ogłaszania cywilnych rozwodów nałożono na prezydentów i burmistrzów. Kontrolowanie akt należało do sędziów pokoju lub ich zastępców. Księgi, zwane rejestrami, prowadzono dla całej gminy w dwu egzemplarzach. Na terenach Zapilcza, przyłączonego do Księstwa Warszawskiego na mocy Traktatu Wiedeńskiego z 14 października 1809 r., przepisy te wprowadzono z dniem 15 sierpnia 1810 r. (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. II Nr 18 s. 220-221); obowiązywały do końca 1825 r. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich - burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie, w przeciwieństwie do Kodeksu Napoleona traktującego małżeństwo jako umowę cywilną, której zawarcie i rozwiązanie zależało od władz cywilnych, zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Siedzibą urzędnika stanu cywilnego był Goryń.
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg (do 1825 r. zwanych rejestrami) w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia (do 1825 r. w archiwum gminy); wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim.
W 1908 r. w skład parafii wchodziły wsie: Aspezja, Bierwce, Boża Wola, Brudek, Budy Wierzchowskie, Czarny Ług, Gore [?], Goreń [Goryń], Jeziorno, Karolów, Olszowa, Osowie, sakienówka, Wierzchowiny, Wola Dąbowna [Wolska Dąbrowa ?], Wólka Goryńska, Zielanka (Wiśniewski J., Dekanat radomski, Radom 1911, s. 47).
Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1818-1915, sygn. 1-91; allegata do akt zaślubionych 1824-1825, 1829-1830, 1838-1841, 1843, 1848-1868, 1870-1915, sygn. All. 1-48. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD. księgi mikrofilmowane do 1877 r. – Mf: G 100406-100440, GR 134-151; akta rejestrowane w bazie PRADZIAD; akta z lat 1810-1816 zob. zespół 58/145, sygn. 1; poddane odkażaniu gazem “Rotanox” w XI 1987 i 1998 r., dopływy odkażane na bieżąco
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Księgi Metrykalne
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/132/0/1/1 Duplikat parafij Goryń z r. 1818 - 1823 1818-1823 121
58/132/0/1/2 Akta Stanu Cywilnego Parafij Goryń Urodzin Małżeństw i Zeyścia na rok 1824 1824 26
58/132/0/1/3 Akta Stanu Cywilnego gminy Goryńskiey Urodzenia Małżeństw i Zeyścia z roku 1825 1825-1826 26
58/132/0/1/4 Akta Stanu Cywilnego gminy Goryńskiey Urodzenia, Małżeństw i Zeyścia z roku 1826 1825-1827 25
58/132/0/1/5 Akta Stanu Cywilnego gminy Goryńskiey Urodzenia, Małżeństw i Zeyścia z roku 1827 1826-1828 25
58/132/0/1/6 Akta Stanu Cywilnego gminy Goryńskiey Urodzenia, Małżeństw i Zeyścia z roku 1828 1827-1829 19
58/132/0/1/7 Akta Stanu Cywilnego gminy Goryńskiey Urodzenia, Małżeństw i Zeyścia z roku 1829 1828-1830 23
58/132/0/1/8 Akta Stanu Cywilnego gminy Goryńskiey Urodzenia, Małżeństw i Zeyścia z roku 1830 1829-1831 24
58/132/0/1/9 Akta Urodzonych, Małżeńskich i Zeyścia z Parafij Goryń na roku 1831 1830-1835 15
58/132/0/1/10 Akta Urodzonych, Zaślubionych y Zmarłych na roku 1832 z Parafij Goryń 1832-1835 19
58/132/0/1/11 Akta Urodzonych, Zaślubionych y Zmarłych na roku 1833 z Parafij Goryń 1833-1835 16
58/132/0/1/12 Duplikat Aktów Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych w Parafii Goryń za rok 1834 1834-1835 21
58/132/0/1/13 Duplikat Parafij Goryń za r. 1835 - 1837 1835-1838 56
58/132/0/1/14 Duplikat Aktów Urodzin, Małżeństw, Zejścia Parafii Goryń na rok 1838 1838-1839 33
58/132/0/1/15 Duplikat Akta Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych w Parafii Goryń w r. 1839 1839-1840 37
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

139

139

0

1.35

1.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.