Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Jastrząb

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1810-1914
- brak danych - 1810 - 1914
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236). Prowadzenie akt stanu cywilnego dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od wyznania, powierzono duchownym pełniącym obowiązki parafialne (w praktyce proboszczom parafii rzymsko-katolickich), którzy w tym zakresie stali się urzędnikami stanu cywilnego; obowiązek udzielania ślubów cywilnych i ogłaszania cywilnych rozwodów nałożono na prezydentów i burmistrzów. Kontrolowanie akt należało do sędziów pokoju lub ich zastępców. Księgi, zwane rejestrami, prowadzono dla całej gminy w dwu egzemplarzach. Na terenach Zapilcza, przyłączonego do Księstwa Warszawskiego na mocy Traktatu Wiedeńskiego z 14 października 1809 r., przepisy te wprowadzono z dniem 15 sierpnia 1810 r. (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. II Nr 18 s. 220-221); obowiązywały do końca 1825 r. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich - burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie, w przeciwieństwie do Kodeksu Napoleona traktującego małżeństwo jako umowę cywilną, której zawarcie i rozwiązanie zależało od władz cywilnych, zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Siedzibą urzędnika stanu cywilnego był Jastrząb.
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg (do 1825 r. zwanych rejestrami) w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia (do 1825 r. w archiwum gminy); wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim.
W 1908 r. w skład parafii wchodziły wsie: Bieszków, Gąsawy Plebańskie, Gąsawy Rządowe, Jastrząb osada, Kierz, Kuźnia, Lipienice, Mirów, Mirówek, Nowy Dwór, Orłów, Rogów, Smiłów, Stacja Jastrząb, Wola Lipieniecka (Wiśniewski J., Dekanat radomski, Radom 1911, s. 66).
Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1810-1914, sygn. 1-92; allegata do akt zaślubionych 1825, 1828, 1835-1838, 1848-1851, 1853-1914, w tym 1874 r. pusta obwoluta, sygn. All. 1-72. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD. księgi mikrofilmowane do 1877 r. – Mf: G 100648-100689, GR 242-254; akta rejestrowane w bazie PRADZIAD; poddane odkażaniu gazem “Rotanox” w XI 1987 i 1998 r., dopływy odkażane na bieżąco
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Księgi metrykalne
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/137/0/1/1 Duplikat parafii Jastrząb z r. 1810-1812 1810-1812 142
58/137/0/1/2 Akta cywilne parafii jastrzębskiej z roku 1813-go 1813 62
58/137/0/1/3 Duplikat parafii Jastrząb z roku 1814 1813-1814 71
58/137/0/1/4 Akta cywilne parafii jastrzębiej z roku 1815 [urodzeń, małżeństw, rozwodów i zgonów] 1814-1815 59
58/137/0/1/5 Księga aktów cywilnych gminy jastrzębskiej powiatu szydłowieckiego w departamencie radomskim na rok tysięczny osiemsetny szesnasty od dnia pierwszego miesiaca stycznia zaczęta 1816 65
58/137/0/1/6 Duplikat parafii Jastrząb z r. 1817 1816-1817 54
58/137/0/1/7 Ksiega aktów cywilnych gminy jastrzębskiej powiatu szydłowieckiego w województwie sandomierskim na rok 1818 - od dnia 1-go stycznia 1817-1818 61
58/137/0/1/8 Duplikat parafii Jastrząb z r. 1819 1818-1819 60
58/137/0/1/9 Duplikat parafii Jastrząb z r. 1820-1825 1820-1826 294
58/137/0/1/10 Duplikat aktów cywilnych urodzonych, zmarłych i zaślubionych gminy jastrzębskiej na rok 1826 1825-1826 38
58/137/0/1/11 Duplikat aktów cywilnych urodzonia, zmarłych i zaślubionych gminy jastrzębskiej powiatu szydłowieckiego w województwie sandomierskim na rok tysiąc osiemsetny dwudziesty siódmy. 1827 od dnia 1 stycznia do ostatniego grudnia 1826-1827 41
58/137/0/1/12 Duplikat na rok 1828 z parafii jastrzębskiej powiatu szydłowieckiego w województwie sandomierskim urodzenia, zgony i zaślubienia 1827-1828 39
58/137/0/1/13 Duplikat parafii Jastrząb z r. 1829-1835 1829-1834 344
58/137/0/1/14 Księga duplikat aktów cywilno - religijnych urodzonych, zaślubionych i zmarłych w parafii jastrzębskiej powiecie szydłowieckim położonej na rok 1836 1835-1836 56
58/137/0/1/15 Księga akt cywilno - religijnych urodzonych, zaślubionych i zmarłych w parafii jastrzębskiej w powiecie szydłowieckim położonej duplikat na rok 1837-my 1836-1837 54
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

164

164

0

2.09

2.09

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.