Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Radomiu

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - [1930] 1950-1973
- brak danych - 1930 - 1930
1950 - 1973
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes 403 j.a.
spis roboczy Yes 243 j.a.
Ustawą z 20. III. 1950 r. wprowadzony został na terenie Polski nowy ustrój administracji terenowej. Dotychczasowy podział na administrację państwową i samorządową został zniesiony. W jego miejsce powołano rady narodowe. Organem wykonawczym rady było kolegialne działające Prezydium, powoływane na sesji rady. Do kompetencji Prezydium należało: zwoływanie posiedzeń plenarnych rady narodowej, realizowanie uchwał rady, kierowanie działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną na podległym terenie, opracowywanie projektów budżetów i planu gospodarczego oraz przedkładanie na radzie sprawozdań z ich wykonania. Aparat wykonawczy Prezydium w pierwszym okresie działania dzielił się na wydziały, te z kolei miały strukturę referatową. Zmiany nastąpiły w końca lat pięćdziesiątych, kiedy to ustawa z dnia 25 stycznia 1958 r. oraz jej nowelizacja z 28 czerwca 1963 r. zmieniły w istotny sposób dotychczasowy sposób funkcjonowania rad narodowych, ograniczając rolę Prezydium. Od tej pory sprawowało ono tylko ogólne kierownictwo nad aparatem wykonawczym i wydawało decyzje zastrzeżone ustawą do kolektywnego rozpatrywania. Zmniejszała się również liczba samodzielnych referatów, których kompetencje przejmowały poszczególne wydziały lub samodzielne jednostki. Pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej, działające na mocy przepisów ustawy z 1950 r., miało miejsce w dniu 12.VIII.1950 r., a ostatnie 30.VI.1973 r.
Siedziba: Radom
Kompetencje: ustawowy zakres kompetencji rady obejmował następujące zagadnienia:
- kierowanie działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalna na podległym terenie,
- problematyka bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
- uchwalanie planów gospodarczych i budżetów oraz rozpatrywanie sprawozdań z ich wykonania,
- uchwalanie podatków i opłat miejscowych,
- sprawowanie funkcji kontrolnych w stosunku do instytucji działających na podległym terenie,
W skład zespołu wchodzą akta wytworzone przez:
1. Wydział Organizacyjno-Prawny – sygn. 1- 248
Protokoły posiedzeń rady narodowej, komisji stałych i prezydium, gdzie w formie załączników występują materiały obrazujące całość spraw dotyczących miasta i należących do kompetencji PMRN. Ponadto narady własne, statystyka osobowa radnych, skargi i wnioski, protokoły narad wewnętrznych, plany i sprawozdania z pracy wydziału. W tej grupie akt występuje również dokumentacja dotycząca starań o założenie w Radomiu wyższej szkoły technicznej, problematyki działalności komitetów blokowych, komitetu pomocy powodzianom, narodowej pożyczki dla sił zbrojnych. Całość uzupełniają wycinki prasowe, dotyczące działalności rady, pochodzące z lat pięćdziesiątych.
2. Miejska Komisja Planowania Gospodarczego – sygn. 249-263, 402
Protokoły Kolegium Miejskiej Komisji Planowania, plany i sprawozdania z działalności wydziału. Dokumentacje tę uzupełniają opracowania, które nie były przedmiotem analizy posiedzeń organów kolegialnych rady, a były przesyłane bezpośrednio do Wojewódzkiej Komisji Planowania w Kielcach. Dokumentacja ta dotyczy studiów i analiz rozwoju niektórych dziedzin życia gospodarczego, np. bilanse siły roboczej, zaopatrzenia rynku, Wytyczne do Studium Strefy Podmiejskiej m. Radomia.
3. Wydział Finansowy – sygn. 264-265
Plany pracy wydziału i sprawozdania z ich wykonania oraz analizy przedmiotowe /stan rzemiosła na terenie miasta/.
4. Wydział Oświaty – sygn. 266-310
Akta Miejskiej Komisji do Walki z Analfabetyzmem oraz Społecznego Funduszu Budowy Szkół (sprawozdania opisowe i statystyczne, protokoły posiedzeń Komisji). Plany pracy wydziału i sprawozdania z ich wykonania. Sprawozdania z działalności jednostek podległych i sprawozdania z organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Statystyka zatrudnienia w jednostkach podległych. Akta wytworzone przez szkoły stopnia podstawowego i średniego z lat 1930-1954 obejmujące problematykę organizacji szkół, wyników nauczania, działalności szkolnych kół zainteresowań, organizacji rejonów nauczania.
5. Wydział Kultury – sygn. 311-337
Plany pracy wydziału i sprawozdania z ich wykonania. Ponadto dokumentacja obrazuje działalność organizacji społecznych na polu utrwalania pamięci o ofiarach faszyzmu ( Miejski Komitet Upamiętnienia Miejsc Straceń, Komitet Budowy Pomnika Ofiar Faszyzmu na Firleju). W skład tej grupy akt wchodzą ponadto materiały obrazujące działalność zakładowych domów kultury, organizację i przebieg różnych uroczystości rocznicowych, konkursów oraz budowy gmachu teatru w Radomiu i działalności orkiestry symfonicznej.
6. Miejski Komitet Kultury Fizycznej – sygn. 328
Plany pracy wydziału i sprawozdania z ich wykonania.
7. Wydział Spraw Wewnętrznych – sygn. 329-333
Sprawozdania z działalności Urzędu Stanu Cywilnego, Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej, Kolegium Karno-Administracyjnego oraz obrazujące problematykę walki z patologiami społecznymi.
8. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa – sygn. 334-335
Plany i sprawozdania z pracy wydziału oraz sprawozdania z obowiązkowych dostaw.
9. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – sygn. 335-342
Plany pracy i sprawozdania z pracy wydziału. Dokumentacja obrazujące działalność jednostek komunalnych oraz stan infrastruktury komunalnej w mieście.
10. Wydział Przemysłu – sygn. 343-365
Plany i sprawozdania z pracy wydziału, protokoły z narad organizowanych przez wydział. Protokoły kontroli jednostek podległych i nadzorowanych, statystyka ruchu zakładów gospodarki nieuspołecznionej. Ciekawe materiały zawierają jednostki dotyczące działalności Komisji Walki ze Spekulacja i Nadużyciami w Handlu.
11. Wydział Zdrowia – sygn. 366-377
Protokoły posiedzeń Komitetu Akcji Sanitarno-Porządkowej. Dokumentacja obrazująca stan sanitarny miasta. Problematyki służby zdrowia dotyczą materiały mówiące o rejonizacji lecznictwa otwartego, działalności szpitala miejskiego oraz izby wytrzeźwień.
12. Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych – sygn. 378-393
Problematyka walki z bezrobociem, analizy rynku pracy, statystyka werbunku siły roboczej. Działalność wydziału obrazują plany pracy i sprawozdania z ich wykonania, protokoły kontroli zewnętrznej oraz czynności kontrolnych wydziału w poszczególnych zakładach pracy na terenie miasta.
13. Wydział Budżetowo-Gospodarczy – sygn. 394-400
Dokumentacja techniczno-projektowa sali koncertowej w gmachu przy ulicy Żeromskiego 53 /obiekt zabytkowy/.
14. Wydział Architektury, Nadzoru Budowlanego, Budownictwa i Inwestycji – sygn. 401
Analiza dotycząca oszacowania majątku miasta.
sygn. Dodatkowa 140a

Amount of archival material

403

403

0

7.99

7.99

0.00

Amount of non-archival material

243

0.70

[1904] 1950-1971

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.