Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Okręgu Bóżniczego Szydłowiec

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1826-1917
- brak danych - 1826 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
15 No 1 j.a.
Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236); obowiązywały do końca 1825 r. W tym okresie obowiązki urzędnika stanu cywilnego dla ludności wyznania mojżeszowego wypełniali przełożeni parafii rzymsko-katolickich. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich (m.in. mojżeszowym) - burmistrzowie (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Postanowienie Rady Administracyjnej z 7 września 1830 r. wprowadzało, w miejsce parafii, nazwę Okręgów Dozorów Bóżniczych oraz określało, obowiązujący dla ludności żydowskiej (starozakonnych), tryb dokonywania wpisów, tj. nakładało na rabinów w Okręgach obowiązek prowadzenia („utrzymywania”) oddzielnej od urzędnika stanu cywilnego księgi urodzeń, zgonów, małżeństw i zapowiedzi oraz zgłaszania się z zainteresowanymi i księgą do urzędnika stanu cywilnego celem dokonania wpisów cywilnych; nadzór nad prowadzeniem księgi należał do urzędników „utrzymujących” akta stanu cywilnego dla Żydów oraz do dozorów bóżniczych (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 11 s. 18-20, 22-29; t. 13 s. 147-160). Sprawy osób prowadzących księgi stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich w osadach (wcześniej miastach) normowało postanowienie Komitetu Urządzającego z dnia 24 października/5 listopada 1869 oraz z dnia 15/27 stycznia 1871 (Postanovleniâ Učreditel?nogo Komiteta v Carstve Pol?skom, t. XVII vypusk II, Warszawa 1869, art. 2821, s. 115-118 oraz t. XXI vypusk I, Warszawa 1871, art. 3188, s. 22-23). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Urzędnicy stanu cywilnego (burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze) podlegali administracji ogólnej i resortowi sprawiedliwości.
Okręg istniał od 1826 r. (Dz. U. Woj. Sandomierskiego, 1826, s. 183). Siedzibą urzędnika stanu cywilnego był Szydłowiec.
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia; wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim. Na mocy Rozporządzenia Naczelnego Wodza C. i K. Armii Austriacko-Węgierskiej z dnia 23 kwietnia 1915 roku (Dziennik Rozporządzeń C. i K. Zarządu Wojskowego w Polsce, część III N 9) zmieniona została m. in. forma sporządzania aktów metrykalnych – akty, w sformalizowanych rubrykach, sporządzała gmina izraelicka. Na mocy Rozporządzenia Naczelnego Wodza C. i K. Armii z 8 września 1916 Nr 67 dotyczącego rejestrów stanu, z dniem 1 stycznia 1917 r. weszły znowu w życie przepisy obowiązujące przed Rozporządzeniem z 23 kwietnia 1915 r.
Od 1 stycznia 1867 r. do okręgu miały należeć, zamieszkiwane przez ludność żydowską, miasta: Bodzentyn i Szydłowiec oraz wsie w gminach: Blizin, Bodzentyn, Chlewiska, Niekłań, Samsonów, Suchedniów, Szydłowiec; od 1870 r. do Okręgu dołączono, z Okręgu Przysucha, wsie położone w nowych granicach pow. koneckiego, a od Okręgu odłączono miasteczko Bodzentyn oraz wsie położone w nowych granicach pow. kieleckiego.
Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1826-1913, 1916-1917, sygn. 1-101; alegata do akt zaślubionych 1826-1830, 1832-1848, 1850-1852, 1854-1867, 1869-1889, 1891-1898, 1900, 1902, 1906 , 1908-1909, 1916, sygn. All. 1-74. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD. księgi (duplikaty) mikrofilmowane do 1877 r. – Mf: G 102156-102200, GR 1162-1179; akta rejestrowane w bazie PRADZIAD; poddane odkażaniu gazem “Rotanox” w XI 1987 i 1998 r., dopływy odkażane na bieżąco
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/192/0/1/1 Księga Stanu cywilnych służąca do zapisywania aktów urodzenia, zaślubienia i zejścia ludu starozakonnego w mieście Szydłowcu zamieszkałego prowadzony od 1 stycznia 1826 roku 1826-1827 47
58/192/0/1/2 Księga Stanu cywilnego Gminy i parafii żydowskiej szydłowieckiej do zapisywania aktów: urodzenia, zaślubienia i zejścia na rok 1827 służyć mająca 1826-1827, 1829 37
58/192/0/1/3 Księga duplikat aktów Stanu Cywilnego Gminy i Parafii żydowskiej Szydłowiec do zapisywania akt urodzenia, zejścia i zaślubienia służyć mająca na rok 1828 1828-1828, 1830 21
58/192/0/1/4 Księga duplikat aktów Stanu Cywilnego Gminy i Parafii żydowskiej Szydłowiec do zapisywania akt urodzenia, zejścia i zaślubienia służyć mająca na rok 1829 1828-1829 25
58/192/0/1/5 Księga duplikat aktów Stanu Cywilnego Gminy i Parafii żydowskiej Szydłowiec do zapisywania akt urodzenia, zejścia i zaślubienia służyć mająca na rok 1830 1829-1830 25
58/192/0/1/6 Księga duplikat aktów Stanu Cywilnego Gminy i Parafii żydowskiej Szydłowiec do zapisywania akt urodzenia, zejścia i zaślubienia służyć mająca na rok 1831 1831-1831 27
58/192/0/1/7 Księga duplikat aktów Stanu Cywilnego Gminy i Parafii żydowskiej w Szydłowcu do zapisywania akt urodzenia, zejścia i zaślubienia służyć mająca na rok 1832 1832-1832 26
58/192/0/1/8 Księga duplikat aktów Stanu Cywilnego Gminy i Parafii żydowskiej w Szydłowcu do zapisywania akt urodzenia, zejścia i zaślubienia służyć mająca na rok 1833 1833-1833 44
58/192/0/1/9 Księga duplikat aktów Stanu Cywilnego Gminy i Parafii żydowskiej w Szydłowcu do zapisywania akt urodzenia, zejścia i zaślubienia służyć mająca na rok 1834 1833-1834 31
58/192/0/1/10 Księga duplikat aktów Stanu Cywilnego Gminy i Parafii żydowskiej w mieście Szydłowcu do zapisywania w roku 1835 akt urodzenia, zejścia i zaślubień 1835-1835 51
58/192/0/1/11 Księga duplikat aktów Stanu Cywilnego Gminy i Parafii żydowskiej w mieście Szydłowcu do zapisywania w roku 1836 akt urodzenia, zejścia i zaślubień 1836-1836 46
58/192/0/1/12 Księga duplikat aktów Stanu Cywilnego Gminy i Parafii żydowskiej do zapisywania w roku 1837 akt urodzenia, zejścia i zaślubień w mieście Szydłowcu 1836-1838 33
58/192/0/1/13 Księga duplikat aktów Stanu Cywilnego Gminy i Parafii żydowskiej w mieście Szydłowcu do zapisywania w roku 1838 akt urodzenia, zejścia i zaślubień 1837-1838 38
58/192/0/1/14 Księga duplikat aktów Stanu Cywilnego Gminy i Parafii żydowskiej w mieście Szydłowcu do zapisywania w roku 1839 akt urodzenia, zejścia i zaślubień 1839-1839 24
58/192/0/1/15 Księga aktów Stanu Cywilnego Parafii Żydowskiej Szydłowieckiej do zapisywania urodzonych, zaślubionych i zmarłych za rok 1840 1840-1840 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Amount of archival material

175

174

0

2.83

2.81

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.