Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Okręgu Bóżniczego Iłża

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1876-1942
- brak danych - 1876 - 1942
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236); obowiązywały do końca 1825 r. W tym okresie obowiązki urzędnika stanu cywilnego dla ludności wyznania mojżeszowego wypełniali przełożeni parafii rzymsko-katolickich. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich (m.in. mojżeszowym) - burmistrzowie (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Postanowienie Rady Administracyjnej z 7 września 1830 r. wprowadzało, w miejsce parafii, nazwę Okręgów Dozorów Bóżniczych oraz określało, obowiązujący dla ludności żydowskiej (starozakonnych), tryb dokonywania wpisów, tj. nakładało na rabinów w Okręgach obowiązek prowadzenia („utrzymywania”) oddzielnej od urzędnika stanu cywilnego księgi urodzeń, zgonów, małżeństw i zapowiedzi oraz zgłaszania się z zainteresowanymi i księgą do urzędnika stanu cywilnego celem dokonania wpisów cywilnych; nadzór nad prowadzeniem księgi należał do urzędników „utrzymujących” akta stanu cywilnego dla Żydów oraz do dozorów bóżniczych (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 11 s. 18-20, 22-29; t. 13 s. 147-160). Sprawy osób prowadzących księgi stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich w osadach (wcześniej miastach) normowało postanowienie Komitetu Urządzającego z dnia 24 października/5 listopada 1869 oraz z dnia 15/27 stycznia 1871 (Postanovleniâ Učreditel?nogo Komiteta v Carstve Pol?skom, t. XVII vypusk II, Warszawa 1869, art. 2821, s. 115-118 oraz t. XXI vypusk I, Warszawa 1871, art. 3188, s. 22-23). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Urzędnicy stanu cywilnego (burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze) podlegali administracji ogólnej i resortowi sprawiedliwości.
Okręg utworzony na mocy rozporządzenia KRSWiD z dnia 6/18 lutego 1850 r. (Dziennik Urzędowy Guberni Radomskiej 1850, s. 408). Siedzibą urzędnika stanu cywilnego była Iłża.
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia; wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim.
Od 1 stycznia 1867 r. do okręgu miały należeć, zamieszkiwane przez ludność żydowską, miasteczka Iłża, Wąchock i Wierzbnik oraz wsie w gminach: Lubienia, Starachowice, Wielka Wieś, Skarżysko Kościelne, Mirzec, Błaziny, Krzyżanowice, Rzeczniów; od 1870 r. do Okręgu dołączono, z Okręgu Ostrowiec, wsie położone w nowych granicach pow. iłżeckiego.
Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1876-1913, sygn. 1-37; allegata do akt zaślubionych 1876-1914, sygn. All. 1-39. Zachowały się także unikaty akt: urodzeń z lat 1889 (od N 150), 1890-1940 sygn. 1u-8u; ślubów z lat 1886 (od N 26), 1887-1942, sygn. 1u-2u, 9u-12u; zgonów z lat 1892-1942, sygn. 1u-2u, 13u-14u. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD. księgi (duplikaty) mikrofilmowane do 1877 r. – Mf: GR 1006-100; akta rejestrowane w bazie PRADZIAD; akta wcześniejsze w AP Starachowice; poddane odkażaniu gazem “Rotanox” w XI 1987 i 1998 r., dopływy odkażane na bieżąco
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/443/0/1/1 Akty urodzin, małżeństw i zgonów za rok 1876 Iłżeckiego Okręgu Bożniczego. Wyznanie mojżeszowe 1876-1877 72
58/443/0/1/2 Akty urodzeń - małżeństw - zgonów Wyznanie mojżeszowe Okręg Bożniczy w Iłży rok 1877 1877 58
58/443/0/1/3 Duplikat aktov činovnika Graždanskago Sostoâniâ niehristânskih ispovedanii prihoda Ilža dlâ zapisyvaniâ rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v 1878 godu 1878 0
58/443/0/1/4 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Iłża za 1879 r.] 1906-1908 0
58/443/0/1/5 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Iłża za 1880 r.] 1880 0
58/443/0/1/6 Duplikat aktov činovnika Graždanskago Sostoâniâ nehristânskih veroispovedanii Ilžeckago Božničnago Okruga dlâ zapisyvanii aktov o roždenii, brakosočetani i smerti za 1881 god 1880-1881 0
58/443/0/1/7 Duplikat aktov činovnika Graždanskago Sostoâniâ nehristiânskih veroispovedanii Ilžeckago Božničnago Okruga dlâ zapisyvanii aktov o roždenii, brakosočetani i smerti za 1882 god 1882 0
58/443/0/1/8 Duplikat aktov činovnika Graždanskago Sostoâniâ Ilžeckago Božničnago Okruga dlâ zapisyvanii aktov o roždenii, brakosočetani i smerti za 1883 god 1883 0
58/443/0/1/9 Duplikat akt činovnika Graždanskago Sostoâniâ Ilžeckago Božničnago Okruga dlâ zapisyvanii aktov o roždenii, brakosočetani i umerših za 1884 god 1884 0
58/443/0/1/10 Duplikat akt činovnika Graždanskago Sostoâniâ Ilžeckago Božničnago Okruga dlâ zapisyvanii aktov o roždenii, brakosočetani i smerti za 1885 god 1885 0
58/443/0/1/11 Duplikat akt činovnika Graždanskago Sostoâniâ Ilžeckago Božničnago Okruga dlâ zapisyvanii akt o roždenii, brakosočetani i umerših v 1886 god 1886 0
58/443/0/1/12 Duplikat akt činovnika Graždanskago Sostoâniâ Ilžeckago Božničnago Okruga dlâ zapisyvaniâ akt o roždenii, brakosočetani i smerti za 1887 god 1887 0
58/443/0/1/13 Duplikat akt činovnika Graždanskago Sostoâniâ Ilžeckago Božničnago Okruga dlâ zapisyvaniâ akt o roždenii, brakosočetani i smerti za 1888 god 1888 0
58/443/0/1/14 Duplikat akt činovnika Graždanskago Sostoâniâ Ilžeckago Božničnago Okruga dlâ zapisyvaniâ akt o roždenii, brakosočetani i smerti za 1889 god 1889 0
58/443/0/1/15 Duplikat akt činovnika Graždanskago Sostoâniâ Ilžeckago Božničnago Okruga dlâ zapisyvaniâ akt o roždenii, brakosočetani i umerših v 1890 god 1890 0
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

90

90

0

1.35

1.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.