Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Okręgu Bóżniczego Nowe Miasto n/Pilicą

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1862-1928
- brak danych - 1862 - 1928
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 53 j.a.
16 No 6 j.a.
Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236); obowiązywały do końca 1825 r. W tym okresie obowiązki urzędnika stanu cywilnego dla ludności wyznania mojżeszowego wypełniali przełożeni parafii rzymsko-katolickich. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich (m.in. mojżeszowym) - burmistrzowie (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Postanowienie Rady Administracyjnej z 7 września 1830 r. wprowadzało, w miejsce parafii, nazwę Okręgów Dozorów Bóżniczych oraz określało, obowiązujący dla ludności żydowskiej (starozakonnych), tryb dokonywania wpisów, tj. nakładało na rabinów w Okręgach obowiązek prowadzenia („utrzymywania”) oddzielnej od urzędnika stanu cywilnego księgi urodzeń, zgonów, małżeństw i zapowiedzi oraz zgłaszania się z zainteresowanymi i księgą do urzędnika stanu cywilnego celem dokonania wpisów cywilnych; nadzór nad prowadzeniem księgi należał do urzędników „utrzymujących” akta stanu cywilnego dla Żydów oraz do dozorów bóżniczych (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 11 s. 18-20, 22-29; t. 13 s. 147-160). Sprawy osób prowadzących księgi stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich w osadach (wcześniej miastach) normowało postanowienie Komitetu Urządzającego z dnia 24 października/5 listopada 1869 oraz z dnia 15/27 stycznia 1871 (Postanovleniâ Učreditel?nogo Komiteta v Carstve Pol?skom, t. XVII vypusk II, Warszawa 1869, art. 2821, s. 115-118 oraz t. XXI vypusk I, Warszawa 1871, art. 3188, s. 22-23). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Urzędnicy stanu cywilnego (burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze) podlegali administracji ogólnej i resortowi sprawiedliwości.
Okręg istniał od 1826 r. Siedzibą urzędnika stanu cywilnego było Nowe Miasto nad Pilicą.
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia; wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim.
Akta metrykalne (część roczników zachowana fragmentarycznie) urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1874-1877, 1880-1882, 1885, 1887-1891, 1893-1895, 1899-1901, 1904-1905, 1908-1913, zgonów 1924, sygn. 1-29; alegata do akt zaślubionych 1862,1874-1877, 1881-1884, 1887, 1889-1890, 1892-1893, 1895-1901,1905-1910,1924,1927-1928, sygn. All. 1-30. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD. księgi (duplikaty) mikrofilmowane do 1877 r. – Mf: GR 1063-1066; akta rejestrowane w bazie PRADZIAD; akta wcześniejsze w AP Łódź; poddane odkażaniu gazem “Rotanox” w XI 1987 i 1998 r., dopływy odkażane na bieżąco
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/450/0/1/1 Kniga Duplikatov rodivšim brakosočetavšim i umeršim Evreiskago Veroispvedaniâ Novomâstinskago Božničnago Okruga za 1874 1874-1874 47
58/450/0/1/2 Księga akt 1875 Nowe Miasto Wyz.[nania] Mojżeszowego 1875-1876 31
58/450/0/1/3 Księga akt 1876 r. Nowe Miasto Wyz.[nania] Mojżeszowego 1875-1876 63
58/450/0/1/4 Księga akt 1877 r. Nowe Miasto Wyz. [nania] Mojżeszowe 1877-1877 56
58/450/0/1/5 Księga akt 1880 Nowe Miasto Wyznanie Mojżeszowe 1880-1881 25
58/450/0/1/6 Księga akt m.[ałżeństw] z[gonów] 1881 Nowe Miasto n/Pilicą Wyznanie Mojżeszowe 1881-1881 17
58/450/0/1/7 [Duplikat akt urodzonych i zaślubionych Okręgu Bóżniczego Nowe Miasto n/Pilicą za 1882 r.] 1882-1882 31
58/450/0/1/8 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych - fragment Okręgu Bóżniczego Nowe Miasto n/Pilicą za 1885 r.] 1885-1885 23
58/450/0/1/9 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Nowe Miasto n/Pilicą za 1887 r.] 1886-1888 45
58/450/0/1/10 Duplikat aktov Graždanskago Sostoâniâ nehrestiânskago ispovedaniâ Novomâstskogo Božničnago Okruga Ravskago uezda za god 1888 1887-1889 27
58/450/0/1/11 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Nowe Miasto n/Pilicą za 1889 r.] 1889-1889 49
58/450/0/1/12 [Duplikat akt urodzonych Okręgu Bóżniczego Nowe Miasto n/Pilicą za 1890 r. - niekompletny] 1890-1890 27
58/450/0/1/13 [Duplikat akt urodzonych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Nowe Miasto n/Pilicą za 1891 r.] 1891-1891 13
58/450/0/1/14 Duplikat aktov Graždanskago Sostoâniâ nehrestiânskih ispovedanij Novomâstskago Božničnago Okruga Ravskago uezda za god 1893 god 1893-1893 53
58/450/0/1/15 [Duplikat akt urodzonych zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Nowe Miasto n/Pilicą za 1894 r.] 1893-1894 67
1 2 3 4

Amount of archival material

59

53

0

0.44

0.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.