Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Okręgu Bóżniczego Sienno

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1874-1913
- brak danych - 1874 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236); obowiązywały do końca 1825 r. W tym okresie obowiązki urzędnika stanu cywilnego dla ludności wyznania mojżeszowego wypełniali przełożeni parafii rzymsko-katolickich. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich (m.in. mojżeszowym) - burmistrzowie (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Postanowienie Rady Administracyjnej z 7 września 1830 r. wprowadzało, w miejsce parafii, nazwę Okręgów Dozorów Bóżniczych oraz określało, obowiązujący dla ludności żydowskiej (starozakonnych), tryb dokonywania wpisów, tj. nakładało na rabinów w Okręgach obowiązek prowadzenia („utrzymywania”) oddzielnej od urzędnika stanu cywilnego księgi urodzeń, zgonów, małżeństw i zapowiedzi oraz zgłaszania się z zainteresowanymi i księgą do urzędnika stanu cywilnego celem dokonania wpisów cywilnych; nadzór nad prowadzeniem księgi należał do urzędników „utrzymujących” akta stanu cywilnego dla Żydów oraz do dozorów bóżniczych (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 11 s. 18-20, 22-29; t. 13 s. 147-160). Sprawy osób prowadzących księgi stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich w osadach (wcześniej miastach) normowało postanowienie Komitetu Urządzającego z dnia 24 października/5 listopada 1869 oraz z dnia 15/27 stycznia 1871 (Postanovleniâ Učreditel?nogo Komiteta v Carstve Pol?skom, t. XVII vypusk II, Warszawa 1869, art. 2821, s. 115-118 oraz t. XXI vypusk I, Warszawa 1871, art. 3188, s. 22-23). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Urzędnicy stanu cywilnego (burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze) podlegali administracji ogólnej i resortowi sprawiedliwości.
Okręg istniał od 1826 r. (Dz. U. Woj. Sandomierskiego, 1826, s. 182). Siedzibą urzędnika stanu cywilnego było Sienno.
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia; wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim.
Od 1 stycznia 1867 r. do okręgu miały należeć, zamieszkiwane przez ludność żydowską, miasteczka Grabowiec i Sienno oraz wsie w gminach: Łaziska, Pętkowice, Ruda Kościelna, Rzeczniów, Sienno; od 1870 r. z Okręgu odłączono, do Okręgu Ostrowiec, wsie położone w nowych granicach pow. opatowskiego.
Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1874-1913, sygn. 1-40; allegata do akt zaślubionych 1874-1885, 1887-1913, sygn. All. 1-39; unikat zaślubionych, 1905-1913, sygn. 1u. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD. księgi (duplikaty) mikrofilmowane do 1877 r. – Mf GR 1158-1161; akta rejestrowane w bazie PRADZIAD; akta wcześniejsze w AP Starachowice; poddane odkażaniu gazem “Rotanox” w XI 1987 i 1998 r., dopływy odkażane na bieżąco
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/477/0/1/1 Dublikat aktov uroždennyh brakosočetavšihsâ i umerših - prihoda Senno nehristânskih veroispovedanij za 1874 god 1874-1875 57
58/477/0/1/2 Dublikat aktov uroždennyh brakosočetavšihsâ i umerših prihoda Senno nehristânskih veroispovedanij za 1875 god 1874-1876 61
58/477/0/1/3 Dublikat aktov uroždennyh brakosočetavšihsâ i umerših prihoda Senno nehristânskih veroispovedanij za 1876 god 1875-1877 67
58/477/0/1/4 Dublikat aktov uroždennym brakosočetavšimsâ i umeršim nehristânskago veroispovedaniâ prihoda Senno ilžeckago uezda Radomskoj Gubernii za 1877 god 1877-1878 57
58/477/0/1/5 Dublikat aktov uroždennym brakosočetavšim i umeršim nehristânskago ispovedaniâ božničnago Okruga Senno ilžeckago uezda na 1878 god 1878-1879 51
58/477/0/1/6 Dublikat kniga dlâ zapisyvaniâ aktov uroždennym brakosočetavšim i umeršim po Sennickomu Božničnomu Okrugu ilžeckago uezda za 1879 god 1879-1880 54
58/477/0/1/7 Dublikat kniga dlâ zapisyvaniâ aktov uroždennym brakosočetavšim i umeršim po Sennickomu Božničnomu Okrugu ilžeckago uezda za 1880 god 1880-1881 56
58/477/0/1/8 Dublikat kniga dlâ zapisyvaniâ aktov uroždennyh brakosočetavših i umerših po Sennickomu Božničnomu Okrugu ilžeckago uezda Radomskoj Gubernii za 1881 god 1881-1881 50
58/477/0/1/9 Dublikat aktov uroždennyh brakosočetavšihsâ i ob umerših Senenskago Božničnago Okrugu ilžeckago uezda Radomskoj Gubernii - 1882 goda 1882-1883 39
58/477/0/1/10 Dublikat aktov uroždennyh brakosočetavšihsâ i ob umerših Senenskago Božničnago Okrugu ilžeckago uezda Radomskoj Gubernii - 1883 goda 1883-1883 25
58/477/0/1/11 Dublikat kniga dlâ zapisyvaniâ aktov uroždennyh brakosočetavših i umerših po Senenskamu Božničnamu Okrugu ilžeckago uezda Radomskoj Gubernii za 1884 god 1884-1885 30
58/477/0/1/12 Dublikat kniga dlâ zapisyvaniâ aktov uroždennyh brakosočetavšihsâ i umerših po Senenskamu Božničnamu Okrugu ilžeckago uezda Radomskoj Gubernii za 1885 god 1885-1885 37
58/477/0/1/13 Dublikat kniga dlâ zapisyvaniâ aktov: uroždennyh brakosočetavšihsâ i umerših po Senenskomu Božničnamu Okrugu ilžeckago uezda Radomskoj Gubernii za 1886 god 1886-1886 26
58/477/0/1/14 Dublikat kniga dlâ zapisyvaniâ aktov: uroždennyh brakosočetavšihsâ i umerših po Senenskomu Božničnamu Okrugu ilžeckago uezda Radomskoj Gubernii za 1887 god 1887-1887 20
58/477/0/1/15 Dublikat kniga dlâ zapisyvaniâ aktov: uroždennyh brakosočetavšihsâ i umerših po Senenskomu Božničnamu Okrugu ilžeckago uezda Radomskoj Gubernii na 1888 god 1887-1888 29
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

80

80

0

0.90

0.90

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.