Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Miejski w Rajgrodzie powiat Grajewo

Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
Art. 2 pkt. 2 ustawy o organizacji i zakresie działania rad narodowych z 11.09.1944 r. określa, że miejskie rady narodowe miast niewydzielonych mają uprawnienia gminnych rad narodowych. Do kompetencji tych rad należy: planowanie działalności publicznej, w szczególności ustalanie budżetu i planu świadczeń w naturze, kontrola działalności organów wykonawczych (państwowych i samorządowych) z punktu widzenia legalności, celowości i zgodności z zasadniczą linią działalności KRN, powoływanie samorządowych organów wykonawczych, zawieranie umów w sprawie zaciągania pożyczek, zbycia, zmiany lub obciążenia majątku ruchomego. W myśl dekretu PKWN z 23.11.1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego, organem wykonawczym miejskiej rady narodowej jest zarząd miejski, składający się z burmistrza, wiceburmistrza i 3-6 członków zarządu. Zarząd Miasta Rajgrodu wybrany został na posiedzeniu organizacyjnym Miejskiej Rady Narodowej Rajgrodu 31stycznia 1945 roku. Miejska Rada Narodowa Rajgrodu na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 1945 r. uchwaliła statut organizacyjny Biura Zarządu Miejskiego. Biuro Zarządu podzielono na 5 referatów: ogólno-organizacyjny, wojskowy, meldunkowy, aprowizacyjny i mieszkaniowy. 1. Referat Ogólno-Organizacyjny (sprawy organizacyjne, protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego, MRN i PMRN korespondencja i sprawozdania z działalności MRN, plany pracy, zarządzenia w sprawie wyborów, kontrola) 2. Referat Finansowo-Budżetowy (budżety i sprawozdania budżetowe, roczne sprawozdania rachunkowe, wymiar podatków) 3. Referat Gospodarki Gminnej (drogi, sprawa kolei wąskotorowej, sprawy rolne, statystyka rolna, sprawy leśne, przemysł, handel, rzemiosło, mienie zarządu miejskiego) 4. Referat Administracji Społecznej (oświata i kultura, zdrowie i opieka społeczna) 5. Referat Administracyjny (sprawy wyznaniowe i obywatelskie, mienie opuszczone, ewidencja ludności, zaminowanie, sprawy wojskowe, sprawy budowlane, zbrodnie niemieckie, sprawa elektrowni) 6. Urząd Stanu Cywilnego (protokoły przyjęcia ksiąg metrykalnych) - brak danych -

Amount of archival material

65

65

0

0.55

0.55

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.