Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gminna Rada Narodowa Szczuczyn powiat Grajewo

Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku
- brak danych - 1945-1954
- brak danych - 1945 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Po wyzwoleniu w styczniu 1945 r. gminne rady narodowe i zarządy gminne ówczesnego powiatu szczuczyńskiego działały na podstawie ustawy z 23 marca 1933 roku o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. W gminach organem stanowiącym i kontrolującym była rada gminna, organem zarządzającym i wykonawczym był zarząd gminny, który składał się z wójta, podwójciego i 2-3 członków zarządu. Zakres działania gminnych rad narodowych określała ustawa z 1933 r., potwierdzona ustawą Krajowej Rady Narodowej z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych oraz dekretem PKWN z 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego. Zarząd gminny jako organ wykonawczy wybierany był przez radę narodową, wybór wójta i podwójciego zatwierdzał starosta. Obok zadań należących do kompetencji samorządu terytorialnego, zarząd gminny wykonywał funkcje administracji państwowej zlecone przez urzędy szczebla powiatowego. Ustawa z 20 marca 1950 r. o jednolitych organach władzy ludowej wprowadziła zmiany w strukturze wewnętrznej gminnych rad narodowych i poszerzyła zakres ich kompetencji w stosunku do zarządów gminnych. Organem wykonawczym gminnej rady narodowej stało się jej prezydium. Dawne działy zastąpiono referatami: ogólno-administarcyjnym, finansowym, spraw socjalnych i kulturalnych, gospodarki komunalnej i rolnym. Na terenie powiatu szczuczyńskiego po wyzwoleniu szybko zorganizowano gminne rady narodowe, gmina Szczuczyn powstała 30 stycznia 1945 roku. Rozporządzeniem Rady Ministrów z 23 lutego 1948 r. nazwa powiatu szczuczyńskiego została zmieniona na powiat grajewski. Po powstaniu starostwa kolneńskiego 17 sierpnia 1948 r. gminne rady narodowe Grabowo i Lachowo przejęło to starostwo. Ustawa o reformie podziału administracyjnego z 25 września 1954 r. zdecydowała o likwidacji gmin, w ich miejsce powstały prezydia gromadzkich rad narodowych. Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny (protokoły posiedzeń grn, pgrn, zarządu gminnego i komisji, zebrania sołtysów, zebrania gromadzkie, mienie gminy i gromad), Dział Finansowo-Budżetowy (budżet), Dział Administracyjny (sprawozdania sytuacyjne, sprawy odbudowy); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (sprawozdania z działalności, kontrole, protokoły sesji grn, protokoły posiedzeń pgrn i komisji, zebrania sołtysów, zebrania gromadzkie), Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych (oświata), Referat Gospodarki Komunalnej (ewidencja mostów i przepustów), Referat Rolnictwa (statystyka rolna) - brak danych -

Amount of archival material

43

43

0

0.30

0.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.