Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gminna Rada Narodowa Górne powiat Gołdap

Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku
- brak danych - 1947-1954
- brak danych - 1947 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Wyzwolenie miasta i powiatu Gołdap nastąpiło 23 stycznia 1945 roku. Początkowo władzę sprawował radziecki komendant wojenny. Uchwała Rady Ministrów z 14 marca 1945 r. o organizacji administracji polskiej na Ziemiach Odzyskanych uregulowała przekazanie władzy w ręce administracji polskiej. Powiat gołdapski, tak jak powiat ełcki i olecki, podlegał Pełnomocnikowi Rządu R.P. na Okręg Mazurski, płk. Jakubowi Prawinowi. Pierwszy starosta gołdapski, Piotr Lewandowski, objął urzędowanie 11 kwietnia 1945 r., ale całkowitą władzę nad powiatem przejął 12 czerwca 1945 roku. Uchwałą Rady Ministrów z 7 lipca 1945 r. i zarządzeniem Ministerstwa Administracji Publicznej z 9 lipca 1945 r. powiaty ełcki, gołdapski i olecki zostały włączone w obręb województwa białostockiego. Starostwo dokonało podziału na gminy na jesieni 1945 roku starosta mianował wójtów, którzy organizowali gminy, formalne wybory wójtów nastąpiły po organizacji gminnych rad narodowych. Gmina Górne z powodu zaminowania terenu i zniszczenia budynków powstała w czerwcu 1947 roku. Zarządy gminne i gminne rady narodowe działały na podstawie ustawy z 23 marca 1933 roku o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. W gminach organem stanowiącym i kontrolującym była rada gminna, organem zarządzającym i wykonawczym był zarząd gminny, który składał się z wójta, podwójciego i 2-3 członków zarządu. Zakres działania gminnych rad narodowych określała ustawa z 1933 r., potwierdzona ustawą Krajowej Rady Narodowej z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych oraz dekretem PKWN z 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego. Zarząd gminny jako organ wykonawczy wybierany był przez radę narodową, wybór wójta i podwójciego zatwierdzał starosta. Obok zadań należących do kompetencji samorządu terytorialnego, zarząd gminny wykonywał funkcje administracji państwowej zlecone przez urzędy szczebla powiatowego. Ustawa z 20 marca 1950 r. o jednolitych organach władzy ludowej wprowadziła zmiany w strukturze wewnętrznej gminnych rad narodowych i poszerzyła zakres ich kompetencji w stosunku do zarządów gminnych. Organem wykonawczym gminnej rady narodowej stało się jej prezydium. Dawne działy zastąpiono referatami: ogólno-administracyjnym, finansowym, spraw socjalnych i kulturalnych, gospodarki komunalnej i rolnym. Ustawa o reformie podziału administracyjnego z 25 września 1954 r. zdecydowała o likwidacji gmin, w ich miejsce powstały prezydia gromadzkich rad narodowych. Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny (sprawy organizacyjne, protokoły posiedzeń pgrn, zarządu gminnego, zebrania sołtysów, kontrole), Dział Finansowo-Budżetowy (budżety, sprawozdania rachunkowe), Dział Gospodarki Gminnej (osadnictwo, statystyka rolna), Dział Administracji Społecznej (oświata), Dział Administracyjny (raporty sytuacyjne, ewidencja ludności); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (kontrola, plany pracy i sprawozdawczość, protokoły sesji grn, protokoły posiedzeń pgrn, komisji, zebrania sołtysów, zebrania gromadzkie, podział terytorialny), Referat Finansowo-Budżetowy (budżet), Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych (oświata), Referat Rolny (osadnictwo, statystyka), Gminne Koło TPPR - brak danych -

Amount of archival material

61

61

0

0.45

0.45

0.00

Amount of non-archival material

7

0.10

1951-1954

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.