Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Miejski w Grajewie

Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
Art. 2 pkt. 2 ustawy o organizacji i zakresie działania rad narodowych z 11.09.1944 r. określa, że miejskie rady narodowe miast niewydzielonych mają uprawnienia gminnych rad narodowych. Do kompetencji tych rad należy: planowanie działalności publicznej, w szczególności ustalanie budżetu i planu świadczeń w naturze, kontrola działalności organów wykonawczych (państwowych i samorządowych) z punktu widzenia legalności, celowości i zgodności z zasadniczą linią działalności KRN, powoływanie samorządowych organów wykonawczych, zawieranie umów w sprawie zaciągania pożyczek, zbycia, zmiany lub obciążenia majątku ruchomego. W myśl dekretu PKWN z 23.11.1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego, organem wykonawczym miejskiej rady narodowej jest zarząd miejski, składający się z burmistrza, wiceburmistrza i 3-6 członków zarządu. Zarząd Miasta Grajewa wybrany został na posiedzeniu organizacyjnym Miejskiej Rady Narodowej Grajewa 28 stycznia 1945 roku. Burmistrzem został Antoni Rudziński, wiceburmistrzem - Józef Olszewski, wybrano również dwóch ławników. 7 kwietnia 1945 roku Zarząd liczył 6 członków (burmistrz, wiceburmistrz, 4 członków Zarządu). Biuro Zarządu podzielono na następujące działy: sekretariat, rachuba i kasa, opieka społeczna, aprowizacja i dział mieszkaniowy. Miejska Rada Narodowa Grajewa na posiedzeniu w dniu 30.09.1948 r. uchwaliła statut organizacyjny Biura Zarządu Miejskiego. Dzieliło się ono na referaty: organizacyjny, finansowo-budżetowy, administracyjny, spraw technicznych i majątkowych. I. Referat Organizacyjny (zarządzenia, sprawy organizacyjne, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego, PMRN, sesji MRN, zbrodnie niemieckie, zniszczenia wojenne, sprawy różne: zaminowanie terenu, statystyka, ogłoszenia) II. Referat Finansowo-Budżetowy (budżety, roczne sprawozdania rachunkowe, księgowość i rejestry wymiarowe podatków) III. Referat Administracyjny (kultura i oświata zdrowie, przemysł, statystyka rolna, sprawy kwaterunkowe) V. Referat Spraw Technicznych i Majątkowych (grunty miejskie, mienie opuszczone, drogi, szarwarki, sprawy budowlane) VI. Narodowy Spis Powszechny (1946) - brak danych -

Amount of archival material

135

135

0

1.80

1.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.