Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Miejski w Gołdapi

Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku
- brak danych - 1946-1950
- brak danych - 1946 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
Ustawa z 11.09.1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych powołała je do życia. Art. 2 pkt. 2 tej ustawy określa, że miejskie rady narodowe miast niewydzielonych mają uprawnienia gminnych rad narodowych. Do kompetencji tych rad należy: planowanie działalności publicznej, w szczególności ustalanie budżetu i planu świadczeń w naturze, kontrola działalności organów wykonawczych (państwowych i samorządowych) z punktu widzenia legalności, celowości i zgodności z zasadniczą linią działalności KRN, powoływanie samorządowych organów wykonawczych, zawieranie umów w sprawie zaciągania pożyczek, zbycia, zmiany lub obciążenia majątku ruchomego. W myśl dekretu PKWN z 23.11.1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego, organem wykonawczym miejskiej rady narodowej jest zarząd miejski, składający się z burmistrza, wiceburmistrza i 3-6 członków zarządu. Miejska Rada Narodowa w Gołdapi ukonstytuowała się w listopadzie 1945 r., pierwszym burmistrzem został Gustaw Rogowski, Polak mazurskiego pochodzenia. Referat Ogólno-Administracyjny (protokoły posiedzeń zarządu miejskiego, mrn, statut organizacyjny, kontrole, sprawozdawczość), Referat Finansowy (budżety, roczne sprawozdania rachunkowe), Referat Techniczny (wykazy mienia, remonty i odbudowa budynków i przedsiębiorstw miejskich), Instytucja Zastępcza Urzędu Zatrudnienia w Białymstoku (kontrola działalności i sprawozdania) - brak danych -

Amount of archival material

27

27

0

0.30

0.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.