Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Grajewie

Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku
- brak danych - (1947-1949) 1950-1975
- brak danych - 1947 - 1949
1950 - 1975
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Ustawą z 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej zlikwidowano dualistyczny model administracji wprowadzając jednolity, oparty na radach narodowych i ich organach. Dla poszczególnych dziedzin działalności rady narodowe powoływały komisje stałe, zaś dla doraźnych - komisje niestałe. Zgodnie z ustawą organem wykonawczym i zarządzającym rady, działającym kolegialnie, było wybierane przez radę jej prezydium. Obok prezydium ustawa tworzyła wydziały prezydium, które zarządzały poszczególnymi dziedzinami należącymi do właściwości rady narodowej. Pierwsza sesja Powiatowej Rady Narodowej w Grajewie odbyła się 10 czerwca 1950 roku. W 1950 r. powołano 7 wydziałów: Ogólny, Finansowy, Oświaty, Rolnictwa i Leśnictwa, Komunikacyjny, Zdrowia, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz 10 referatów: kadr, kontroli, społeczno-administracyjny, wojskowy, budownictwa, przemysłu, handlu, kultury, pracy i pomocy społecznej, do spraw wyznań oraz powiatową komisję planowania gospodarczego. W myśl ustawy z 22 listopada 1972 r. o zmianie konstytucji PRL i radach narodowych rady narodowe były organami władzy państwowej i podstawowymi organami samorządowymi. Prezydium rady z organu administracji państwowej, jakim było do reformy, staje się organem władzy państwowej przez powierzenie jej kierownictwa pracami rady. Funkcje terenowego organu administracji państwowej oraz organu wykonawczego i zarządzającego rady na szczeblu powiatu powierzono naczelnikowi, powoływanemu przez prezesa Rady Ministrów po zaopiniowaniu go przez właściwą radę narodową. Naczelnik powiatu wykonywał swe zadania poprzez podległy mu urząd powiatowy. Po wprowadzeniu dwustopniowego podziału administracyjnego państwa z dniem 1 czerwca 1975 roku zostały zlikwidowane wszystkie organy władzy i administracji państwowej szczebla powiatowego (ustawa z 28 maja 1975 r.) Wydział Organizacyjno-Prawny (1950-1975) - 708 j.a., Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego (1951-1975) - 162 j.a., Wydział Finansowy (1950-1975) - 815 j.a., Wydział Oświaty (1950-1974) - 77 j.a., Wydział Kultury (1961-1974) - 41 j.a., Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki (1972-1974) - 3 j.a., Wydział Spraw Wewnętrznych (1950-1974) - 72 j.a., Wydział Skupu (1957) - 3 j.a., Wydział Rolnictwa i Leśnictwa (1954-1957) - 6 j.a., Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (1949-1957) - 57 j.a., Wydział Handlu, Przemysłu i Usług (1952-1953) - 2 j.a., Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej (1950-1974) - 18 j.a., Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (1965-1974) - 21 j.a., Wydział Komunikacji i Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnych (1951-1957) - 54 j.a., Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury (1947-1961) - 308 j.a. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
64/75/0/1/1 [Wytyczne, instrukcje, okólniki, sprawozdania] 1950-1950 0
64/75/0/1/2 Zarzadzenia zewnętrzne 1950-1951 0
64/75/0/1/3 Zarządzenia wewnętrzne 1950-1950 0
64/75/0/1/4 Przepisy i zarządzenia ogólne 1953-1954 0
64/75/0/1/5 zarządzenia i okólniki 1955-1955 0
64/75/0/1/6 Przepisy, zarządzenia i okólniki [ Uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w białymstoku] 1957-1957 0
64/75/0/1/7 Zarządzenia i pisma okólne Pr[ezydium] P[owiatowej] R[ady] N[arodowej], Przewodniczącego P[rezydium] P[owiatowej] R[ady] N[arodowej] i Wydziału Org[anizacyjno-] Prawnego Prez[ydium] P[owiatowej] R[ady] N[arodowej] 1966-1966 0
64/75/0/1/8 Zarządzenia i pisma okólne Pr[ezydium] P[owiatowej] R[ady] N[arodowej], Przewodniczącego P[rezydium] P[owiatowej] R[ady] N[arodowej] i Wydziału Org[anizacyjno-] Prawnego Prez[ydium] P[owiatowej] R[ady] N[arodowej] 1967-1967 0
64/75/0/1/9 Zarządzenia P[rzewodniczącego] P[rezydium] P[owiatowej] R[ady] N[arodowej] i Wydz[iału] Org[anizacyjno-] Praw[nego] 1968-1968 0
64/75/0/1/10 Zarządzenia i pisma okólne Pr[ezydium] P[owiatowej] R[ady] N[arodowej], Przewodniczącego P[rezydium] P[owiatowej] R[ady] N[arodowej] i Wydziału Org[anizacyjno-] Praw[nego] 1969-1969 0
64/75/0/1/11 Zarządzenia i pisma okólne Pr[ezydium] P[owiatowej] R[ady] N[arodowej], Przewodniczącego P[rezydium] P[owiatowej] R[ady] N[arodowej] i Wydziału Org[anizacyjno-] Praw[nego] 1970-1970 0
64/75/0/1/12 Zarządzenia i pisma okólne P[owiatowej] R[ady] N[arodowej], Przewodniczącego P[rezydium] P[owiatowej] R[ady] N[arodowej] i Wydziału Org[anizacyjno-] Prawnego Prez[ydium] P[owiatowej] R[ady] N[arodowej] 1971-1971 0
64/75/0/1/13 Zarządzenia i pisma okólne Pr[ezydium] P[owiatowej] R[ady] N[arodowej], Przewodniczącego P[rezydium] P[owiatowej] R[ady] N[arodowej] i Wydziału Org[anizacyjno-] Prawnego Prez[ydium] P[owiatowej] R[ady] N[arodowej] 1973-1973 0
64/75/0/1/14 Sprawy wyborów do sejmu polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1952-1952 0
64/75/0/1/15 Protokoły obwodowych komisji Wyborczych 1954-1954 0
1 2 3 4 ... 73 74 75 76 77 ... 147 148 149 150

Amount of archival material

2238

2238

0

26.00

26.00

0.00

Amount of non-archival material

32

1.70

1950-1975

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.