Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Stargardzie Szczecińskim

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Powiatowa Rada Narodowa w Stargardzie ukonstytuowała się na sesji dnia 27 września 1946 r. W jej skład weszło 60 radnych. Czynności kancelaryjne Powiatowej Rady Narodowej w Stargardzie załatwiało Biuro Prezydialne. Jego struktura, podobnie jak struktura innych biur, nie była uregulowana żadnymi przepisami. Uregulowanie ustroju wewnętrznego Biura nastąpiło po wprowadzeniu z dniem 1 stycznia 1949 r. tymczasowego statutu organizacyjnego biur prezydialnych powiatowych rad narodowych, tymczasowego podziału czynności oraz tymczasowej instrukcji kancelaryjnej wydanych przez Biuro Prezydialne Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie. Statut przewidywał podział biura na referaty i podreferaty. Powołano: Referat Ogólny (podreferaty: personalny, finansowo-gospodarczy, sekretariat rady i prezydium, kancelaria biura), Referat Komisji, Referat Organizacyjno-Inspekcyjny (podreferaty: organizacyjny, inspekcji). Na czele Biura Prezydialnego Powiatowej Rady Narodowej w Stargardzie stał sekretarz Prezydium, przejściowo obowiązki te pełnił Inspektor Rady Narodowej.
Powiatowa Rada Narodowa w Stargardzie na swym pierwszym posiedzeniu powołała następujące komisje: Organizacyjno-Prawną, Dyscyplinarną, Ziemsko-Osiedleńczą (w 1948 r. zmieniła nazwę na Rolną), Finansowo-Budżetową, Kulturalno-Oświatową, Lokalową, Kwalifikacyjną, Opieki Społecznej, Melioracyjną, Kontroli Społecznej, Zdrowia, 21 października 1946 r. utworzono Komisję Drogową, 28 sierpnia 1947 r. powołano Komisję Planowania. Wszystkie wyżej wymienione komisje funkcjonowały do czasu wydania ustawy o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Obok komisji stałych powołano także komisje niestałe: Społeczną Komisję Kontroli Cen, Obywatelską Komisję Podatkową, Komisję Wymiany Towarowej.
Powiatowa Rada Narodowa w Stargardzie ostatnią sesję odbyła 7 czerwca 1950 r. Tego samego dnia odbyło się też ostatnie posiedzenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej.
Mimo okólnika z października 1946 r. nakazującego organizacyjne i kancelaryjne zespolenie biur wydziałów powiatowych ze starostwami, do takiego zespolenia w Stargardzie nie doszło. Struktura wewnętrzna Biura Wydziału Powiatowego w Stargardzie w początkowym okresie nie była uregulowana żadnymi przepisami. 15 lutego 1949 r. został uchwalony statut organizacyjny, regulamin Biura Wydziału Powiatowego oraz instrukcja kancelaryjna dla kancelarii Wydziału. Statut organizacyjny przewidywał utworzenie sześciu referatów: Ogólnego, Finansowego, Podatkowego, Opieki Społecznej, Inspekcji i Pożarnictwa. Przedstawiona struktura nie uległa żadnym zmianom do czasu wydania ustawy z 20 marca 1950 r.
1. POWIATOWA RADA NARODOWA W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM, 1949-1950, 51 j.a.
1.1. Referat Ogólny, 1946-1950, 27 j.a. - protokoły sesji i posiedzeń Prezydium PRN, wykazy radnych PRN oraz wykazy radnych miejskich i gminnych rad narodowych, sprawozdania z działalności PRN w Stargardzie Szczecińskim oraz sprawozdania składane Radzie przez Wydział Powiatowy, Starostę, Szpital Powiatowy, Inspektorat Szkolny oraz inne instytucje i urzędy (brak jest tych sprawozdań w protokołach sesji). Liczną grupę stanowią materiały dotyczące szkolnictwa na terenie powiatu, sprawozdania z pracy szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych, imienne wykazy analfabetów w powiecie oraz protokoły otwarcia bibliotek gminnych. Jedno ze sprawozdań Inspektora Szkolnego przedstawia rozwój szkolnictwa i opieki nad dzieckiem od 30 kwietnia 1945 r. oraz dzieje Inspektoratu Szkolnego.
1.2. Referat Komisji, 1947-1950, 23 j.a. - zachowane są akta wszystkich komisji stałych i niestałych. Najwięcej zachowanego materiału to akta Komisji Kontroli Społecznej, protokoły posiedzeń jak i protokoły kontroli przeprowadzonych przez członków komisji. Pozostałe komisje to przede wszystkim protokoły ich posiedzeń. Jedynie w aktach Komisji Oświaty znajdują się materiały dotyczące działalności bibliotek i szkół.
1.3. Referat Organizacyjno-Inspekcyjny, 1948-1950, 1 j.a. - materiał tego referatu stanowiły protokoły sesji i posiedzeń Prezydium oraz komisji miejskich i gminnych rad narodowych. Ze względu na braki tych materiałów w zespołach macierzystych, akta te wyłączono. Zachowana jednostka to protokoły kontroli przeprowadzonych przez członków miejskich i gminnych komisji kontroli społecznej i przesyłanych do Powiatowej Rady Narodowej w celu zatwierdzenia.
2. WYDZIAŁ POWIATOWY W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM, 1945-1950, 115 j.a.
2.1. Referat Ogólny, 1945-1950, 25 j.a. - znajdują się tu informacje dotyczące: organizacji Wydziału Powiatowego w Stargardzie, protokoły posiedzeń Wydziału, sprawozdania z działalności Wydziału Powiatowego, pracowników zatrudnionych w Wydziale oraz zarządach gminnych i miejskich, ewidencji pieczęci urzędowych, protokoły kontroli Wydziału, sprawozdania z działalności zarządów miejskich i gminnych, sprawozdania dotyczące wykroczeń pracowników samorządowych, organizacji służby zdrowia i szkolnictwa na terenie powiatu stargardzkiego, protokoły odpraw burmistrzów i wójtów.
2.2. Referat Finansowy, 1946-1950, 21 j.a. - zachowały się pojedyncze preliminarze budżetowe, budżety i sprawozdania finansowe Wydziału Powiatowego, zarządów miejskich i gminnych.
2.3. Referat Inspekcji, 1946-1950, 69 j.a. - w aktach tego referatu znajdują się: sprawozdania z działalności Inspektora samorządu gminnego, protokoły lustracji i zarządzenia pokontrolne zarządów miejskich i gminnych, wnioski w sprawie zatwierdzania uchwał zarządów miejskich i gminnych, protokoły zebrań sołtysów w poszczególnych gminach.
Nie zachowały się materiały referatów: Podatkowego, Opieki Społecznej, Pożarnictwa.
3. Akta osobowe pracowników Powiatowej Rady Narodowej i Wydziału Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim, 1945-1950, 276 j.a.
- brak danych -

Amount of archival material

442

442

0

1.45

1.45

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.