Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Barlinku

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zarząd Miejski w Barlinku został utworzony w maju 1945 r. W sierpniu 1945 r. podzielony był na pięć referatów: Aprowizacji i Handlu, Ewidencji, Pracy, Przemysłu, Rolnictwa. Do zadań zarządu miejskiego należało zabezpieczenie mienia poniemieckiego, ustalenie nazw ulic, sprawy aprowizacji, oświaty, zdrowia i opieki społecznej, ewidencji ludności. Okólnik nr 20 Ministerstwa Ziem Odzyskanych z dnia 28 lutego 1946 r. zalecał wprowadzenie we wszystkich miastach wzorcowego statutu organizacyjnego, w Zarządzie Miejskim w Barlinku został on wprowadzony dopiero 5 października 1948 r. Utworzono wówczas cztery referaty: Ogólno-Organizacyjny, Finansowy, Społeczny i Techniczny. Ostatnie posiedzenie Kolegium Zarządu Miejskiego w Barlinku odbyło się 2 czerwca 1950 r. Od 13 czerwca 1950 r. rozpoczęło pracę Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Barlinku.
Tymczasowa Rada Doradcza w Barlinku wybrana została w dniu 09 grudnia 1945 r. W Barlinku Miejska Rada Narodowa ukonstytuowała się dnia 26 października 1946 r. Powołano komisje: Budżetowo-Gospodarczą, Kontroli Społecznej, Osiedleńczą, Oświatową, Specjalną. W latach następnych dokonywane były zmiany w liczebności i charakterze komisji. Ostatnia sesja odbyła się w 12 czerwca 1950 r.
1. ZARZĄD MIEJSKI W BARLINKU, 1945-1950, 57 j.a.
1.1. Referat Organizacyjny, 1945-1950, 18 j.a. - znajdują się tu statuty organizacyjne Zarządu, protokoły posiedzeń Kolegium Zarządu, sprawozdania z działalności Zarządu, zarządzenia wewnętrzne obowiązujące w Zarządzie Miejskim, zarządzenia i ogłoszenia komendanta wojennego oraz burmistrza miasta Barlinka. Ponadto zachowały się protokoły zebrań mieszkańców miasta z burmistrzem, wykazy pracowników Zarządu Miejskiego, ewidencja pieczęci Zarządu, raporty sytuacyjne, akta dotyczące majątku Zarządu Miejskiego. Są to protokoły przekazania zakładów w dzierżawę, przejęcia lasów przez Zarząd Miejski, korespondencja w sprawie uruchamiania zakładów przemysłowych.
1.2. Referat Finansowo-Budżetowy, 1945-1950, 20 j.a. - budżety Zarządu Miejskiego, sprawozdania z wykonania budżetu, budżety zakładów komunalnych oraz sprawozdania z ich wykonania. W referacie tym znajdują się także informacje dotyczące kredytowania Zarządu Miejskiego i wykonywania planów oszczędnościowych.
1.3. Referat Administracyjny, 1945-1950,17 j.a. - znajdują się tu akta dotyczące ewidencji ludności, handlu, oświaty, kultury, opieki społecznej oraz spraw społeczno-politycznych. Ewidencja ludności to wykazy osiedleńców i cudzoziemców, korespondencja z obcokrajowcami dotycząca ich repatriacji i zatrudnienia. Pozostałe materiały to pojedyncze jednostki dotyczące organizacji sieci handlowej w mieście, rozwoju przemysłu i rzemiosła, rolnictwa, powstawania spółek łowieckich, oświaty i kultury oraz służby zdrowia.
1.4. Referat Wojskowy, 1946, 1 j.a. - organizacja komórki wojskowej Zarządu Miejskiego w roku 1946.
1.5. Referat Spraw Technicznych i Budowlanych, 1945-1950, 1 j.a. - oświetlenie ulic w Barlinku oraz gospodarka lokalami w mieście.
2. MIEJSKA RADA NARODOWA W BARLINKU, 1945-1950, 13 j.a.
Powołanie i skład osobowy Tymczasowej Rady Doradczej w Barlinku, protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, akta komisji, sprawozdania z działalności Miejskiej Rady Narodowej w Barlinku oraz wnioski i postulaty radnych.
3. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ZARZĄDU MIEJSKIEGO I MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ W BARLINKU, 1947-1950, 11 j.a.
- brak danych -

Amount of archival material

81

81

0

0.61

0.61

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.