Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Chociwlu

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - 1945-1950 [1952]
- brak danych - 1945 - 1950
1952 - 1952
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Chociwel został wyzwolony 3 marca 1945 r., a władzę objął komendant wojenny. Zarząd Miejski w Chociwlu został utworzony w maju 1945 r. Do zadań zarządu miejskiego należało zabezpieczenie mienia poniemieckiego, ustalenie nazw ulic, sprawy aprowizacji, oświaty, zdrowia i opieki społecznej, ewidencji ludności. Okólnik nr 20 Ministerstwa Ziem Odzyskanych z dnia 28 lutego 1946 r. zalecał wprowadzenie we wszystkich miastach wzorcowego statutu organizacyjnego, w Zarządzie Miejskim w Chociwlu został on wprowadzony 1 października 1948 r. Utworzono wówczas cztery referaty: Ogólno-Organizacyjny, Finansowo-Budżetowy, Gospodarki Gminnej i Administracji oraz Administracyjny. Od 24 czerwca 1950 r. rozpoczęło pracę Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Chociwlu.
W Chociwlu Miejska Rada Narodowa ukonstytuowała się z inicjatywy Międzypartyjnej Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Demokratycznych dnia 2 maja 1947 r. Powołano również następujące komisje: Lokalową, Finansową, Oświatową, Gospodarczą. W latach następnych utworzono również komisje: Kontroli Społecznej, Porządkowo-Sanitarną, Podatkową, Rolną, Bezpieczeństwa, Drogową, Zdrowia i Opieki Społecznej, Komitetów Blokowych. W latach następnych dokonywane były zmiany w liczebności i charakterze komisji. Ostatnia sesja odbyła się w 14 czerwca 1950 r.
1. ZARZĄD MIEJSKI W CHOCIWLU, 1945-1950, 77 j.a.
1.1. Referat Ogólno-Organizacyjny, 1945-1950, 12 j.a. - znajdują się tu zarządzenia ogólne, korespondencja z władzami zwierzchnimi dotycząca organizacji i zakresu działania Zarządu, protokół pierwszego posiedzenia Kolegium Zarządu Miejskiego z 28 sierpnia 1945 r., instrukcja kancelaryjna, wykaz akt i statut organizacyjny, sprawozdania z działalności Zarządu, wykazy zatrudnionych osób w Zarządzie od 1945 r. do 1949, protokoły zdawczo-odbiorcze, korespondencja w sprawach przekazania zakładów Zarządowi Miejskiemu.
1.2. Referat Finansowo-Budżetowy, 1945-1950, 27 j.a. - budżety Zarządu Miejskiego, sprawozdania z wykonania budżetów, sprawozdania z wykonania budżetów przedsiębiorstw miejskich, informacje dotyczące kredytowania Zarządu Miejskiego oraz pomocy finansowej udzielanej przez Zarząd Miejski osobom fizycznym.
1.3. Referat Gospodarki Gminnej i Administracji Społecznej, 1945-1950, 23 j.a. - informacje dotyczące stanu dróg i ulic w mieście, sprawozdania z produkcji roślinnej i zwierzęcej, rejestry gospodarstw rolnych w mieście, hodowli zwierząt, zapobieganiu chorobom wśród nich, informacje dotyczące rozwoju przemysłu, rzemiosła, handlu, oświaty w Chociwlu, a także sprawozdania opieki społecznej i akcji sanitarno-porządkowej w Chociwlu.
1.4. Referat Administracyjny, 1945-1950, 15 j.a. - sprawozdania ze stanu ludności w mieście, rejestry mieszkańców, osób opuszczających miasto i przybywających do niego. Pozostałe jednostki to pojedyncze materiały dotyczące gospodarki lokalowej, stanu budynków mieszkalnych w mieście, odbudowy miast, grobownictwa wojennego.
2. MIEJSKA RADA NARODOWA W CHOCIWLU, 1946-1950 [1952], 11 j.a. - protokół z posiedzenia Tymczasowej Miejskiej Rady Narodowej w Chociwlu z dnia 7 czerwca 1946 r., akta sesji, akta komisji, sprawozdania z działalności Miejskiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium, ewidencja radnych, księga uchwał Miejskiej Rady Narodowej
3. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ZARZĄDU MIEJSKIEGO I MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ, 1945-1946, 24 j.a.
- brak danych -

Amount of archival material

112

112

0

0.63

0.63

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.