Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Dobrzanach

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Dobrzany zostały wyzwolone 2 marca 1945 r., a władzę objął komendant wojenny. W początkowym okresie posługiwano się niemiecką nazwą miasta Jakobshagen. W lipcu 1945 r. wprowadzono polską nazwę Jakubowo, ale posługiwano się również nazwą Dobrzanek. Ostatecznie, decyzją Komisji Ustalania Nazw Miejscowości przy Ministerstwie Administracji Publicznej, w czerwcu 1946 r. przyjęto nazwę Dobrzany.
Zarząd Miejski w Dobrzanach został utworzony w lipcu 1945 r. Z dniem 22 października 1949 r. wprowadzono podział na cztery działy: Ogólno-Budżetowy, Finansowy i Podatkowy, Administracji Społecznej, Administracji Poruczonej. Ta struktura organizacyjna przetrwała do końca istnienia Zarządu. Wydanie ustawy o terenowych organach jednolitej władzy państwowej z dnia 20 marca 1950 r. położyło kres istniejącemu dualizmowi władzy. 30 czerwca 1950 r. rozpoczęło pracę Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Dobrzanach.
W Dobrzanach Miejska Rada Narodowa ukonstytuowała się z inicjatywy Międzypartyjnej Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Politycznych dnia 2 maja 1947 r. W celu realizacji swoich zadań uchwałodawczych i opiniodawczych Miejska Rada Narodowa na pierwszej sesji powołała następujące komisje: Kontroli Społecznej, Oświatową, Sanitarną i Zdrowia Publicznego, Osiedleńczą. W późniejszym okresie utworzono: Komisję Drogową, Komisję Planowania i Komisję Rolno-Gospodarczą. 25 listopada 1948 r. zlikwidowano Komisję Planowania oraz Komisję Sanitarną. Utworzono natomiast Komisję Finansową. Przy Miejskiej Radzie Narodowej w Dobrzanach działały także komisje niestałe: 11 grudnia 1947 r. powołano Komisję Szacunkową, której zadaniem było ustalenie stawek komornego od lokali mieszkalnych, 28 września 1948 r. utworzono Komisję do spraw Podatku Gruntowego, 11 grudnia 1948 r. utworzono Komisję Ochrony Lasu. Miejska Rada Narodowa w Dobrzanach ostatnią sesję odbyła 11 maja 1950 r.
1. ZARZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH, 1945-1950, 59 j.a.
1.1. Dział Ogólny i Budżetowy, 1945-1950, 25 j.a. - statuty organizacyjne, korespondencja w sprawach organizacji Zarządu, sprawozdania z działalności Zarządu Miejskiego, wykazy zatrudnionych pracowników, protokoły zdawczo-odbiorcze przy zmianach personalnych oraz protokoły kontroli Zarządu, protokoły zebrań burmistrza z mieszkańcami Dobrzan. Ponadto znajdują się tu wykazy szkód wojennych, spisy nieruchomości państwowych, korespondencja w sprawach przejmowania przez Zarząd Miejski zakładów przemysłowych. Budżety Zarządu Miejskiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu.
1.2. Dział Administracji Społecznej, 1945-1950, 12 j.a. - informacje o stanie rolnictwa w mieście, sprawozdania z produkcji rolnej, wykazy gospodarstw rolnych oraz spis użytków i zasiewów. Są także materiały dotyczące rozwoju rzemiosła, przemysłu, handlu, oświaty, kultury i opieki społecznej.
1.3. Dział Administracji Poruczonej, 1945-1950, 22 j.a. - akta ewidencji ludności: wykazy osiedlonych rodzin w Dobrzanach, sprawozdania miesięczne burmistrza dotyczące ruchu ludności, a także organizacji Urzędu Stanu Cywilnego oraz repatriacji cudzoziemców, potwierdzenia nadań na własność budynków mieszkalnych i wykaz osadników z roku 1949.
2. MIEJSKA RADA NARODOWA W DOBRZANACH, 1947-1950, 7 j.a. - protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Dobrzanach i sprawozdania z działalności Miejskiej Rady Narodowej oraz akta komisji Miejskiej Rady Narodowej, a także protokoły posiedzeń Prezydium.
3. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ZARZĄDU MIEJSKIEGO I MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ W DOBRZANACH, 1945-1949, 34 j.a.
- brak danych -

Amount of archival material

100

100

0

0.45

0.45

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.