Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Drawnie

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Drawno zostało wyzwolone 20 lutego 1945 r. Miasto nosiło wówczas niemiecka nazwę Neuwedel. Zmieniono ją na Kniazie, a wkrótce potem na Nowe n/ Dragą. Nazwę Drawno ustalono na zebraniu Tymczasowej Rady Doradczej w dniu 12 września 1945 r., ale obowiązującą stała się dopiero w kwietniu 1947 r. Nie zachowały się żadne informacje odnośnie funkcjonowania komendantury wojennej. Zarząd Miejski w Drawnie rozpoczął swoją działalność 15 maja 1945 r. Po kilku zmianach organizacyjnych w latach 1945-1948, na listopadowym posiedzeniu Miejskiej Rady Narodowej zatwierdzono statut organizacyjny i regulamin biura Zarządu Miejskiego. Według uchwały, w Zarządzie Miejskim w Drawnie postanowiono przyjąć statut wzorcowy z 1946 r. z podziałem na cztery referaty: Ogólno-Administracyjny, Finansowy, Społeczny i Techniczny. Wydanie ustawy o terenowych organach władzy państwowej z dnia 20 marca 1950 r. zamknęło okres działalności zarządów miejskich. Działalność rozpoczęły prezydia miejskich rad narodowych Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Drawnie ukonstytuowało się w dniu 19 kwietnia 1950 r.
Tymczasowa Rada Doradcza w Drawnie odbyła się swoje pierwsze posiedzenie w dniu 2 września 1946 r. Liczyła dwudziestu jeden członków spośród których wybrano członków następujących komisji: finansowo-budżetowej, rewizyjnej, mieszkaniowo-osiedleńczej, zdrowia i opieki społecznej, rolnej, rzemieślniczo-przemysłowej, szkolnej, aprowizacyjno-handlowej. Dopiero dnia 26 listopada 1946 r. odbyła się pierwsza sesja stałej Miejskiej Rady Narodowej w Drawnie. W jej skład weszło siedemnastu członków. Powołano też cztery komisje: Budżetową, Oświatową, Kontrolną, Osiedlowo-Mieszkaniową. Ponadto utworzono: Komisję Sanitarno-Porządkową (1947 r.), Komisję Rolną (1948 r.), Komisję Zdrowia (1949 r.) a nazwę Komisji Budżetowej zmieniono na Finansowo-Budżetową. W grudniu 1949 r. utworzono Komisję Drogową. W takim zestawieniu komisje działały do końca istnienia miejskiej rady narodowej.
1. Zarząd Miejski, 1945-1950, 72 j.a.
1.1. Referat Ogólno-Administracyjny, 1945-1950, 28 j.a.
Materiały dotyczące organizacji Zarządu Miejskiego, dane o pracownikach, rozporządzenia burmistrza, sprawozdania statystyczne dotyczące przemysłu, rzemiosła, majątku miasta oraz ewidencji ludności.
1.2. Referat Finansowy, 1945-1950, 23 j.a.
Budżety miasta i sprawozdania z ich wykonania.
1.3. Referat Społeczny, 1946-1950, 18 j.a.
Sprawy dotyczące oświaty, kultury, zdrowia publicznego, opieki społecznej oraz osadnictwa, przejmowanie gospodarstw rolnych i osiedleńczych.
1.4. Referat Techniczny, 1946, 3 j.a.
Wykazy nieruchomości miasta z dwóch ulic i jednego osiedla (ul. Poprzeczna i Szpitalna i Oś. Choszczeńskie).
2. Miejska Rada Narodowa, 1945-1950, 23 j.a. - protokoły sesji, posiedzeń komisji i prezydium oraz sprawozdania z działalności miejskiej rady narodowej. Uzupełnieniem do protokołów sesji powinny być akta komisji rady.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
68/15/0/1.1/1 Sprawy osobowe członków organów i pracowników Zarządu Miejskiego 1948-1948 0
68/15/0/1.1/2 Wykaz personalny i liczbowy członków Miejskiej , Gminnej Rady Narodowej. Sprawy pracownicze 1950-1950 0
68/15/0/1.1/3 Informacja o rozpoczęciu urzędowania przez Zarząd Miejski w Drawnie w 1945 roku 1946-1946 0
68/15/0/1.1/4 Sprawy organizacyjne (wykazy miejscowości, zmiany nazw i zmiany podziału administracyjnego) 1946-1946 0
68/15/0/1.1/5 Przepisy i zarządzenia ogólne, okólniki dotyczące urzędowania 1950-1950 0
68/15/0/1.1/6 Protokoły kontroli Zarządu Miejskiego w Drawnie 1946-1949 0
68/15/0/1.1/7 Komisja Kontroli - protokoły kontroli Zarządu Miejskiego 1948-1949 0
68/15/0/1.1/8 Kontrole Zarządu Miejskiego przeprowadzone przez jednostki nadrzędne 1948-1948 0
68/15/0/1.1/9 Sprawozdania miesięczne Zarządu Miejskiego za grudzień 1945 roku i 1946 roku 1946-1946 0
68/15/0/1.1/10 Sprawozdania miesięczne Zarządu Miejskiego od zaludnienia oraz pogłowia zwierząt 1949-1949 0
68/15/0/1.1/11 Sprawozdania kwartale Zarządu Miejskiego (dotyczące sytuacji gospodarczej miasta i działalności zarządu) za m-c sierpień 1947 roku 1948-1949 0
68/15/0/1.1/12 Raporty sytuacyjne za lata 1947-1948 1947-1948 0
68/15/0/1.1/13 Gospodarka miejska - ilość zakładów przemysłowych, sklepów, zakładów rzemieślniczych, uruchomienie przemysłu (7 września) 1945-1946 0
68/15/0/1.1/14 Majątek samorządowy miasta 1945-1947 0
68/15/0/1.1/15 Przedsiębiorstwa miejskie 1946-1946 0
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

95

95

0

0.60

0.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.