Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Lipianach

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - 1945-1950 [1952]
- brak danych - 1945 - 1950
1952 - 1952
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis roboczy Yes - brak danych -
Lipiany zostały zajęte przez wojska radzieckie 2 lutego 1945 r. Władzę w mieście objął radziecki komendant wojenny. Organ ten istniał do kwietnia 1945 roku, kiedy to osiedlająca się polska ludność zorganizowała polski samorząd, choć już w lutym 1945 r. zorganizował się pierwszy Zarząd Miejski. Po zajęciu Lipian przez wojska radzieckie i ustanowieniu tymczasowego podziału Ziem Zachodnich i Północnych na okręgi i obwody, miasto Lipiany z przyległymi gminami wiejskimi: Lipiany i Mielęcin należały do obwodu myśliborskiego. Na skutek znacznego zniszczenia Pyrzyc i niemożności zorganizowania tam Urzędu Pełnomocnika Rządu na obwód Pyrzyce (brak odpowiedniego budynku), już w maju 1945 r. wysunięto propozycję przeniesienia władz obwodu Pyrzyce do Lipian. Pełnomocnik Rządu na Okręg Pomorze Zachodnie dnia 5 lipca 1945 r. przeniósł siedzibę obwodu Pyrzyce do Lipian, tym samym włączając Lipiany w skład obwodu pyrzyckiego. Miasto Lipiany stało się siedzibą władz powiatowych i miejskich. W latach 1945-1948 struktura organizacyjna zarządu ulegała wielokrotnym zmianom. Na podstawie zachowanych materiałów archiwalnych nie można stwierdzić, czy w Zarządzie Miejskim w Lipianach wprowadzono strukturę organizacyjną zgodną ze schematem organizacyjnym dla zarządów miejskich (z dnia 20 sierpnia 1948 r.).
W Lipianach Tymczasowa Rada Doradcza została powołana najprawdopodobniej w początkach 1946 r. W skład Rady wchodziło sześciu członków. Innych informacji na temat Tymczasowej Rady Doradczej w Lipianach nie udało się odnaleźć.
Miejska Rada Narodowa w Lipianach ukonstytuowała się 17 października 1946 r. Miejska Rada Narodowa w Lipianach na pierwszej sesji dnia 17 października 1946 r. powołała następujące komisje: Finansowo-Budżetową, Gospodarczą, Kontroli Społecznej, Oświatową. W dniu 26 października 1946 r. utworzono dwie następne komisje: Opieki Społecznej i Sanitarną, a w 1948 r. powołano Komisję Rolną. Wszystkie te komisje przetrwały do końca istnienia Miejskiej Rady Narodowej w Lipianach. Ostatnia sesja odbyła się 31 maja 1950 r. Pierwsza sesja Miejskiej Rady Narodowej odbyła się 2 lipca 1950 r.
1. Zarząd Miejski, 1945-1950, 45 j.a.
1.1 Referat Ogólno-Administracyjny, 1945-1950, 23 j.a.
Protokoły posiedzeń Kolegium Zarządu, protokół posiedzenia Miejskiej Rady Doradczej, sprawozdania z działalności władz miejskich, protokoły kontroli Zarządu, raporty sytuacyjne, statystyczne informacje na temat osadnictwa w mieście, odbudowy ze zniszczeń wojennych, uruchamiania zakładów przemysłowych, organizacji partii politycznych i organizacji społecznych, informacje na temat majątku miejskiego i nieruchomości miejskich oraz wykazy szkód w rolnictwie na terenie miasta z roku 1945. Pojedyncze jednostki zawierają korespondencję z władzami miejskimi w sprawach: uruchamiania zakładów rzemieślniczych, sklepów, szkół oraz opieki społecznej dla najbardziej potrzebujących, a także wykazy obywateli niemieckich, korespondencja dotycząca ich repatriacji, sprawozdania dotyczące napływu osadników do Lipian.
1.2. Referat Finansowy, 1946-1950, 22 j.a.
Budżety Zarządu Miejskiego w Lipianach, sprawozdania z realizacji budżetu, budżety i sprawozdania z ich wykonania dla przedsiębiorstw miejskich: Przedsiębiorstwa Administracji Nieruchomości, Rzeźni Miejskiej, Przedsiębiorstwa: Wodociągi i Kanalizacja, Zakładu Oczyszczania Miasta.
2. Miejska Rada Narodowa, 1946-1950 [1952], 10 j.a.
Protokoły sesji i posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lipianach, niewiele materiałów z działalności komisji Miejskiej Rady Narodowej w Lipianach, skorowidz uchwał sesji i Prezydium, sprawozdania z działalności Miejskiej Rady Narodowej z roku 1949 oraz protokoły kontroli rady z roku 1947.
3. Akcesja nr 384/97, 1946, 1 j.a., sprawy osobowe członków i pracowników gminy.
- brak danych -

Amount of archival material

56

55

0

0.32

0.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.