Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Łobzie

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis roboczy Yes - brak danych -
Łobez został wyzwolony 5 marca 1945 r., a władzę w mieście objął radziecki komendant wojenny. Pierwszy polski zarząd ukonstytuował się w kwietniu tego roku. Pełnomocnik Rządu na Obwód Ławiczka po utworzeniu własnego urzędu, dnia 1 czerwca 1945 r. powołano burmistrza miasta Łobez. W latach 1945-1948 struktura organizacyjna zarządu ulegała wielokrotnym zmianom. W związku z wprowadzonym procesem ujednolicania administracji w całym kraju opracowano i wprowadzono w życie wymieniony wcześniej schemat organizacyjny dla zarządów miejskich (20 sierpnia 1948 r.). Zgodnie z tym statutem, biura zarządów miejskich małych miast niewydzielonych miały dzielić się na cztery referaty. W Łobzie został on wprowadzony dopiero w styczniu 1950 r., a Biuro podzielono na następujące referaty: ogólno-administracyjny, finansowy, administracyjny i techniczny. Oddzielne jednostki stanowiły Kasa Miejska i USC. Taka struktura obowiązywała do końca istnienia urzędu.
Tymczasowa Rada Doradcza w Łobzie powołana została 1 października 1945 r. W jej skład weszło 12 osób. Rok później ukonstytuowała się Miejska Rada Narodowa. Miejska Rada Narodowa w Łobzie na sesji w dniu 29 października powołała następujące komisje: Kontroli Społecznej, Finansowo-Budżetową, Oświatową i Osiedleńczą. W późniejszym czasie powołano jeszcze: Komisję Lokalową, Komisję Sanitarną, Komisję Komitetów Blokowych. Wszystkie wymienione wyżej komisje istniały do końca działalności Miejskiej Rady Narodowej w Łobzie. Ostatnia sesja odbyła się 31 maja 1950 r.
1. Zarząd Miejski, 1945-1950, 48 j.a.
1.1. Referat Ogólno-Administracyjny, 1945-1950, 16 j.a.
Organizacja Zarządu Miejskiego, zarządzenia i instrukcje ogólne wydawane przez władze nadrzędne, księga zarządzeń wewnętrznych burmistrza z 1945 r., ogłoszenia Zarządu, materiały dotyczące zmian nazw ulic i placów, protokoły posiedzeń Kolegium Zarządu Miejskiego, księga uchwał Zarządu z 1948 r., sprawozdania z działalności tego urzędu oraz wykazy pracowników Zarządu Miejskiego. A także protokoły zdawczo-odbiorcze zakładów przemysłowych w Łobzie z roku 1945.
1.2. Referat Finansowy, 1946-1950, 7 j.a.
Budżety Zarządu Miejskiego, sprawozdania z wykonania budżetu.
1.3. Referat Administracyjny, 1945-1950, 25 j.a.
Sprawozdania, wykazy, korespondencja w sprawach rolnych, sprawozdania z akcji siewnej z roku 1948, zestawienia sumaryczne gospodarstw rolnych w mieście oraz wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne na terenie Łobza, protokoły przekazania obiektów przemysłowych i handlowych w dzierżawę i wykazy zakładów przemysłowych i rzemieślniczych oraz korespondencja z władzami miejskimi w sprawach handlu, korespondencja w sprawach walki z analfabetyzmem oraz organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta, kwestionariusze podopiecznych opieki społecznej. Są tu spisy mieszkańców Łobza oraz wykazy osób przybyłych z kresów krakowskiego, wileńskiego, rzeszowskiego do miasta. Jest tu także korespondencja z obcokrajowcami dotycząca repatriacji i zatrudnienia. Ponadto w omawianym zespole znajdują się informacje dotyczące partii politycznych i organizacji społecznych powstałych na terenie Łobza, grobownictwa wojennego, odbudowy miasta z 1945 r. oraz wykaz posiadaczy nieruchomości w Łobzie.
2. Miejska Rada Narodowa, 1945-1950, 12 j.a.
Powołanie i skład osobowy Tymczasowej Rady Doradczej w Łobzie z roku 1945. Ponadto protokoły sesji i posiedzenia Prezydium, korespondencja w sprawie ustalania składu osobowego Miejskiej Rady Narodowej w Łobzie w wyniku reorganizacji przeprowadzonej w 1948 r., protokoły kontroli Miejskiej Rady Narodowej oraz protokoły z zebrań z udziałem radnych.
3. Akcesja nr 623/10 , Ref. Ogólno-Administracyjny, 1945-1948, 2 j.a., sprawy personalne członków Zarządu Miejskiego i pracowników Zarządu.
- brak danych -

Amount of archival material

62

61

0

0.44

0.42

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.