Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Myśliborzu

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Myślibórz został wyzwolony 2 lutego 1945 r., władzę w mieście przejął radziecki komendant wojenny. W maju 1945 r. powołał on burmistrza Myśliborza. W miarę normalizacji sytuacji na Ziemiach Odzyskanych, Ministerstwo Administracji Publicznej dążyło do ujednolicenia struktur organizacyjnych zarządów miejskich w całym kraju. Dnia 20 sierpnia 1948 r. wprowadziło nowy, jednolity schemat organizacyjny zarządów. W Zarządzie Miejskim w Myśliborzu nowy statut organizacyjny został uchwalony dopiero dnia 30 marca 1950 r. Utworzono wtedy następujące referaty: Organizacyjny, Finansowo-Budżetowy, Administracyjny, Wojskowy, Spraw Technicznych i Budowlanych. Odrębne komórki stanowiły Urząd Stanu Cywilnego i Kasa Miejska. Do czasu likwidacji Zarządu Miejskiego w Myśliborzu nie zaszły w jego strukturze organizacyjnej żadne inne zmiany. Ostatnie posiedzenie Kolegium Zarządu Miejskiego odbyło się dnia 18 czerwca 1950 r. Od dnia 28 czerwca tegoż roku rozpoczęło pracę Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Myśliborzu.
W Myśliborzu Tymczasową Radę Doradczą powołano dnia 30 stycznia 1946 r. Miejska Rada Narodowa w Myśliborzu ukonstytuowała się 7 października 1946 r. W jej skład weszło dwudziestu czterech radnych. Organami pomocniczymi rady były komisje. Miejska Rada Narodowa w Myśliborzu na pierwszej sesji powołała następujące komisje: Budżetowo-Finansową, Kontroli Społecznej, Oświatową, Osiedleńczą i Lokalową. W dniu 1 stycznia 1949 r. połączono Komisję Osiedleńczą i Komisję Lokalową i utworzono Komisję Lokalowo-Osiedleńczą. W dniu 21 kwietnia 1950 r. komisję tą ponownie rozdzielono i utworzono dwie: Komisję Lokalową i Komisję Rolno-Osiedleńczą. Dnia 1 stycznia 1949 r. utworzono także Komisję Zdrowia. Wszystkie te komisje przetrwały do końca istnienia Miejskiej Rady Narodowej w Myśliborzu. Ostatnia sesja odbyła się dnia 14 czerwca 1950 r.
1. ZARZĄD MIEJSKI W MYŚLIBORZU, 1945-1950, 22 j.a.
1.1. Referat Organizacyjny, 1945-1950, 9 j.a. - są to: protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego, informacje dotyczące organizacji Zarządu Miejskiego (tymczasowy regulamin Zarządu z roku 1945, statuty organizacyjne z roku 1948 i 1950), protokoły kontroli Zarządu Miejskiego oraz sprawozdania z działalności Zarządu, zarządzenia i ogłoszenia burmistrza.
1.2. Referat Finansowo-Budżetowy, 1945-1950, 10 j.a. - znajdują się tu budżety Zarządu Miejskiego oraz sprawozdania z ich wykonania.
1.3. Referat Administracyjny, 1945-1949, 3 j.a. - są to pojedyncze jednostki dotyczące: repatriacji obywateli niemieckich, przekazania Elektrowni Miejskiej w Zarząd Zjednoczenia Energetycznego Pomorza Zachodniego oraz plany inwestycyjne Zarządu Miejskiego z roku 1949.
2. MIEJSKA RADA NARODOWA W MYŚLIBORZU, 1945-1950, 9 j.a. - protokoły sesji oraz posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, akta komisji (dotyczy działalności Komisji Oświatowej), sprawozdania z działalności Miejskiej Rady Narodowej oraz sprawozdania ze składu osobowego Rady z roku 1949.
3. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ZARZĄDU MIEJSKIEGO I MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ W MYŚLIBORZU, 1945-1949, 34 j.a.
- brak danych -

Amount of archival material

65

65

0

0.25

0.25

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.