Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Pełczycach

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - 1945-1950 [1951]
- brak danych - 1945 - 1950
1951 - 1951
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Pełczyce zostały wyzwolone 8 lutego 1945 r., jednak dopiero od kwietnia zaczęły do Pełczyc napływać pierwsze grupy polskich osadników. Miasto było natomiast zamieszkałe przez dużą grupę obywateli niemieckich (1574 osoby). W pierwszych tygodniach po wyzwoleniu, władza w mieście znalazła się w rękach radzieckiego komendanta wojennego. W czerwcu 1945 roku mianowany został burmistrz Pełczyc. Przystąpił on do tworzenia polskiego aparatu władzy. Początkowo utworzono „Magistrat miasta Bernstein”. W lipcu tegoż roku zmieniła się nazwa urzędu na zarząd miejski. Obowiązująca stała się także polska nazwa miasta, czyli Bursztynowo. Ta nazwa obowiązywała do sierpnia 1946 r., kiedy to zmieniono nazwę na Pełczyce. Obowiązuje ona do dzisiaj.
Okólnik nr 20 z dnia 28 lutego 1946 r. wprowadzał we wszystkich miastach wzorcowy statut organizacyjny oraz regulamin biura zarządu miejskiego. W Zarządzie Miejskim w Pełczycach został on uchwalony i wprowadzony w życie dopiero 18 lipca 1949 r. Utworzono wówczas następujące referaty: Ogólno-Organizacyjny, Finansowo-Budżetowy, Gospodarki Gminnej i Administracji Społecznej, Administracyjny. Wydanie ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej zakończyło okres istnienia zarządów miejskich i miejskich rad narodowych.
Tymczasową Radę Doradczą powołano w Pełczycach dnia 31 stycznia 1946 r. Utworzono dwie jej komisje: Finansowo-Budżetową i Rewizyjną. Rada Doradcza istniała do dnia 25 września 1946 r.
26 października 1946 roku ukonstytuowała się Miejska Rada Narodowa w Pełczycach. W jej skład weszło piętnastu radnych. Organami pomocniczymi rady były komisje. W Miejskiej Radzie Narodowej w Pełczycach na pierwszej sesji w dniu 26 października 1946 r., utworzono następujące komisje: Kontroli Społecznej, Osiedleńczą oraz Oświatową. Dnia 14 lutego 1947 r. powołano Komisję Finansowo-Budżetową i Komisję Podatku Gruntowego.
Dnia 1 grudnia 1948 r. przeprowadzono w Miejskiej Radzie Narodowej w Pełczycach reorganizację, w wyniku której zmieniono skład osobowy rady, zlikwidowano wszystkie istniejące dotychczas komisje, a powołano nowe: Finansowo-Budżetową, Kontroli Społecznej, Kwalifikacyjną, Osiedleńczą, Oświatową, Prawno-Organizacyjną i Rolną. Dnia 21 czerwca 1950 r. rozpoczęło pracę Prezydium Miejskiej Rady Narodowej.
1. ZARZĄD MIEJSKI W PEŁCZYCACH, 1945-1950, 50 j.a.
1.1. Referat Ogólno-Organizacyjny, 1945-1950, 13 j.a. - protokoły posiedzeń Kolegium Zarządu, korespondencja ze starostą myśliborskim dotycząca organizacji Zarządu, protokoły kontroli Zarządu oraz protokoły zebrań mieszkańców Pełczyc z burmistrzem, informacje dotyczące osadnictwa w mieście, sprawozdania przesyłane do starostwa dotyczące akcji osiedleńczej z roku 1946 oraz informacje dotyczące wysiedlania cudzoziemców z miasta. Najlepiej zachowaną grupę akt stanowią raporty sytuacyjne, które zawierają informacje dotyczące ewidencji ludności, rolnictwa, odbudowy miasta i sytuacji społeczno-politycznej w mieście.
1.2. Referat Finansowo-Budżetowy, 1945-1950, 24 j.a. - są to budżety Zarządu Miejskiego oraz sprawozdania z ich wykonania.
1.3. Referat Gospodarki Gminnej i Administracji Społecznej, 1945-1949, 7 j.a. - w referacie tym zachowały się informacje dotyczące zniszczeń wojennych w Pełczycach, przekazywania przedsiębiorstw miejskich w polski zarząd (z 1945 roku), rejestry przedsiębiorstw znajdujących się w mieście w roku 1946, wykaz majątku Zarządu Miejskiego, organizacja służby zdrowia w Pełczycach oraz wykaz gospodarstw rolnych znajdujących się na terenie miasta w roku 1949.
1.4. Referat Administracyjny, 1945-1947, 6 j.a. - rejestry mieszkańców Pełczyc, spis ludności niemieckiej zamieszkującej w mieście, korespondencja Zarządu Miejskiego w Pełczycach z Powiatowym Biurem Rolnym i Urzędem Ziemskim dotycząca problemu rolnictwa w Pełczycach.
2. MIEJSKA RADA NARODOWA W PEŁCZYCACH, 1945-1950, 15 j.a.
Sprawy organizacyjne Rady Doradczej, protokoły posiedzeń tej Rady, protokoły sesji i posiedzeń Prezydium, akta komisji Miejskiej Rady Narodowej (protokoły kontroli Komisji Kontroli Społecznej oraz protokoły kontroli Komisji Oświatowej z roku 1948).
3. AKTA OSOBOWE ZARZĄDU MIEJSKIEGO I MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ W PEŁCZYCACH, 1945-1950 [1951], 35 j.a.
- brak danych -

Amount of archival material

100

100

0

0.35

0.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.