Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe Myśliborskie

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
Pełnomocnik Rządu na Obwód Myśliborski 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Administracja terenowa na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1946 przebiegała odmiennie niż w Polsce Centralnej. Ziemie te wymagały przede wszystkim zasiedlenia przez ludność polską. W miarę przesuwania się frontu władzę nad zajmowanymi terenami przejmowały komendantury wojskowe (najczęściej rosyjskie). Ich podstawowym zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa na zajętych terenach, regulowanie stosunków pomiędzy żołnierzami a ludnością cywilną oraz pomiędzy ludnością polską i niemiecką. Stopniowo komendantury przekazywały władzę w ręce cywilne. Uchwała Rady Ministrów z dnia 14 marca 1945 r. podkreślała stan odrębności Polski Północnej i Zachodniej, która podzieliła te tereny na okręgi, a te na obwody. Na czele okręgu stał pełnomocnik okręgowy (wojewoda), na czele obwodu pełnomocnik obwodowy (starosta).
Myślibórz został wyzwolony 2 stycznia 1945 roku przez II Armię Pancerną I Frontu Białoruskiego. Podobnie jak w innych miastach władzę objął komendant wojenny. 23 maja 1945 r. z Piły do Myśliborza przybyła polska grupa operacyjna z Pełnomocnikiem Rządu na obwód Myśliborski. Na terenie powiatu działały już władze samorządu miejskiego w: Myśliborzu, Lipianach, Pełczycach, Barlinku oraz sołtysi w 10 gminach. W jego skład wchodziły cztery miasta (Myślibórz, Barlinek, Pełczyce, Lipiany), dziesięć gmin (Golenice, Karsko, Myslibórz, Nowogródek, Pełczyce, Barlinek, Różańsko, Staw, Mielęcin, Lipiany) oraz 85 gromad. W sierpniu 1945 r. z powiatu myśliborskiego wyłączono miasto Lipiany oraz gminy: Lipiany i Mielęcin i włączono je do obwodu Pyrzyckiego. Pełnomocnik Rządu na obwód Myśliborski rozpoczął organizację Urzędu Obwodowego Pełnomocnika Rządu. Urzędy te miały charakter tymczasowy. Okręgowe Urzędy Pełnomocników Rządu zlikwidowane zostały w wyniku rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 1946 r. o tymczasowym podziale administracyjnym Ziem Odzyskanych. Utworzone zostało wówczas województwo szczecińskie. Zlikwidowano podział na obwody, wprowadzając powiaty. Starostwo Powiatowe była organem wykonawczym administracji ogólnej I instancji. Na czele powiatu stał starosta powiatowy mianowany przez Ministra Ziem Odzyskanych na podstawie wniosku wojewody. Zakres jego działania obejmował obszar powiatu myśliborskiego. W czerwcu stan organizacyjny urzędu przedstawiał się następująco: Pełnomocnik, Zastępca Pełnomocnika, Referaty: Ogólno-Organizacyjny, Karno-Administracyjny, Rolny, Opieki Społecznej, Zdrowia Publicznego, Drogowo-Budowlany, Melioracyjny, Budżetowo-Gospodarczy, Pożarnictwa. W latach 1945-1950 kilkakrotnie zmieniała się organizacja urzędu. Ostatnie zmiany organizacyjne wprowadzono w sierpniu 1949 r., zgodnie z nowym statutem organizacyjnym dla starostw powiatowych wprowadzonym zarządzeniem wojewody szczecińskiego.
Starostwo Powiatowe Myśliborskie funkcjonowało do 6 czerwca 1950 r. W myśl ustawy z dnia 20 marca 1950 r. od 6 czerwca działalność rozpoczęło Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Myśliborzu.
1. REFERAT OGÓLNO-ORGANIZACYJNY, 1945-1950, 90 j.a. - materiały organizacyjne Urzędu Pełnomocnika Rządu, Starostwa Powiatowego Myśliborskiego, zarządów gmin i zarządów miejskich powiatu, materiały z zakresu nadzoru nad działalnością urzędów podległych starostwu, zarządzenia wewnętrzne i okólniki Starosty, akta dotyczące zjazdów i konferencji Starosty z wójtami i burmistrzami, protokoły kontroli Urzędu Pełnomocnika i starostwa oraz zarządzenia pokontrolne, korespondencja w sprawach odszkodowań wojennych. Akta Podreferatu Statystycznego: sprawozdania z działalności Urzędu Pełnomocnika, Starostwa, zarządów miejskich i zarządów gmin oraz instytucji podległych Staroście, raporty sytuacyjne Pełnomocnika, Starostwa, zarządów miejskich i zarządów gmin, wykazy statystyczne ludności, kwestionariusze chłonności gospodarstw, wykazy gospodarstw, sprawozdania dotyczące rolnictwa, sprawozdania urzędów stanu cywilnego, wykazy urzędów, instytucji, przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych na terenie powiatu. Są też akta dotyczące podziału administracyjnego powiatu, zmiany nazw miejscowości z niemieckich na polskie.
2. REFERAT ADMINISTRACYJNO-PRAWNY, 1945-1950, 12 j.a. - akta dotyczące nadania obywatelstwa polskiego: indywidualne wnioski weryfikowanych osób, opinie o tych osobach wydawane przez ówczesne władze, protokoły przesłuchań świadków, deklaracje wierności, a także akta dotyczące zrzeczenia się obywatelstwa polskiego. Ponadto, zachowane są protokoły kontroli Biur Ewidencji Ruchu Ludności oraz z zakresu nadzoru nad działalnością urzędów stanu cywilnego.
3. REFERAT SPOŁECZNO-POLITYCZNY, 1946-1950, 17 j.a. - materiały dotyczące rejestracji, zatrudniania i repatriacji Niemców z terenu powiatu myśliborskiego, imienne wykazy Niemców, podania z prośbą o przydział obywateli niemieckich do pracy w gospodarstwach rolnych oraz uruchamianych zakładach przemysłowych, informacje dotyczące obywateli innych narodowości zamieszkujących powiat myśliborski. Zachowane są informacje dotyczące stowarzyszeń i związków społecznych, majątków kościelnych, spraw wyznaniowych, działalności legalnych partii politycznych, wyborów do Sejmu i referendum.
4. REFERAT WOJSKOWY, 1945-1949, 2 j.a. - zachowane jednostki dotyczą potwierdzenia wpłat podatku wojskowego płaconego przez zarządy gmin i zarządy miejskie.
5. REFERAT OSIEDLEŃCZY, 1945-1950, 33 j.a. - akta dotyczące organizacji referatu, sprawozdania dotyczące osadnictwa na terenie powiatu – wykazy gospodarstw przeznaczonych do osadnictwa, ewidencja repatriantów, wykazy chłonności osiedleńczej oraz materiały dotyczące wprowadzania osadników na gospodarstwa rolne (podania z załącznikami o przydział gospodarstw, inwentarza).
6. REFERAT PRZEMYSŁU I HANDLU, 1945-1949, 21 j.a. - wykazy zakładów przemysłowych i rzemieślniczych istniejących na terenie powiatu, informacje dotyczące ich uruchamiania, protokoły przejęć tych przedsiębiorstw od władz radzieckich, dane szacunkowe tych zakładów, sprawozdania Referatu Przemysłu i Handlu przesyłane do Urzędu Wojewódzkiego Szczecińskiego dotyczące stopnia uprzemysłowienia powiatu, rozwoju placówek handlowych, uboju zwierząt gospodarczych, produkcji przetworów mlecznych, informacje dotyczące organizacji spółdzielczości oraz cechów.
7. REFERAT ODBUDOWY, 1945-1950, 27 j.a. - akta dotyczące odbudowy miast i wsi oraz kredytów udzielanych na odbudowę, podania osób prywatnych i instytucji państwowych z prośbami o pomoc w odbudowie, wykaz pracowników Obwodowego Biura Odbudowy i sił technicznych, wykazy grobów poległych żołnierzy w poszczególnych gminach, sprawozdania Referatu Odbudowy przesyłane do Urzędu Wojewódzkiego dotyczące ruchu budowlanego, odbudowy budynków prywatnych i państwowych, robót rozbiórkowych, zatrudniania w przedsiębiorstwach budowlanych.
8. REFERAT ZDROWIA, 1945-1949, 13 j.a. - wykazy zachorowań na choroby zakaźne na terenie powiatu myśliborskiego, sprawozdania przesyłane do Urzędu Wojewódzkiego dotyczące ilości urodzeń i zgonów w poszczególnych gminach powiatu, zapotrzebowanie na lekarzy i pielęgniarki, tworzenie Ośrodków Zdrowia, opieka nad matką i dzieckiem, walką z chorobami zakaźnymi, tworzenie Punktów Szczepień.
9. REFERAT KULTURY I SZTUKI, 1945-1948, 14 j.a. - informacje dotyczące kultury i oświaty na terenie powiatu myśliborskiego: wykazy zespołów amatorskich, wykazy występów teatrów objazdowych w poszczególnych gminach, wykazy zabytków, informacje o sposobach zabezpieczania przedmiotów o wartości trwałej, spis mebli wschodnich przekazanych do magazynu Obwodowego Urzędu Likwidacyjnego, wykazy obrazów znalezionych w poszczególnych gminach, sprawozdania referatu dotyczące imprez o charakterze kulturalnym, działalności świetlic dla dzieci i młodzieży, sal teatralnych w powiecie.
10. REFERAT ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH, 1946-1949, 540 j.a. - sprawozdania z przebudowy ustroju rolnego: sprawozdania z parcelacji gruntów, nadań gospodarstw rolnych indywidualnym rolnikom, regulacji wsi i scalania gruntów, wykazy gospodarstw osiedlonych oraz przeznaczonych do zasiedlenia, akta chłonności osadniczej na terenie powiatu, protokoły przekazania osadnikom gospodarstw rolnych, zaświadczenia o przyznaniu ziem na terenie powiatu Myślibórz. Sprawozdania dotyczące powstawania i rozwoju ośrodków kultury rolnej, akcji żniwnej i wykopkowej w powiecie, stanu zabudowy w gospodarstwach rolnych, sprawy łowieckie na terenie powiatu (podział na okręgi łowieckie, korespondencja w sprawach łowieckich), obwody i zarządzenia rybackie.
11. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO MYŚLIBORSKIEGO, 1945-1949, 365 j.a.
11.1. KARTY RZEMIEŚLNICZE, 1945-1949, 226 j.a.
11.2. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO MYŚLIBORSKIEGO, 1945-1949, 89 j.a.
11.3. AKTA OSOBOWE SOŁTYSÓW I PODSOŁTYSÓW, 1945-1946, 50 j.a.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
68/3/0/1.1/1 Zarządzenia Pełnomocnika Rządu. 1945-1945 0
68/3/0/1.1/2 Protokoły odpraw burmistrzów i wójtów. 1945-1946 0
68/3/0/1.1/3 Sprawy burmistrzów i wójtów ( oskarżenia i wyjaśnienia). 1945-1946 0
68/3/0/1.1/4 Sprawy kancelaryjne i archiwalne. Sprawy organizacji Urzędu Pełnomocnika. 1945-1945 0
68/3/0/1.1/5 Uroczystości, odznaczenia. 1946-1946 0
68/3/0/1.1/6 Korespondencja z Pełnomocnikiem Rządu na Okręg Pomorza Zachodniego dotycząca organizacji Urzędu Obwodowego i Obwodu Myślibórz. 1945-1945 0
68/3/0/1.1/7 Sprawozdania Pełnomocnika Rządu dotyczące działalności i organizacji Obwodowego Urzędu Pełnomocnika. 1945-1946 0
68/3/0/1.1/8 Zmiana nazw miejscowości z niemieckich na polskie. Zmiana nazw ulic Barlinka i Myśliborza. 1945-1945 0
68/3/0/1.1/9 Sprawozdania z działalności Zarządów Miejskich. 1945-1946 0
68/3/0/1.1/10 Sprawozdania z działalności Zarządów Gmin. 1945-1946 0
68/3/0/1.1/11 Sprawozdania z działalności Zarządów Gmin. 1945-1946 0
68/3/0/1.1/12 Korespondencja z Zarządem Miejskim w Barlinku dotycząca organizacji życia społeczno - gospodarczego. 1945-1945 0
68/3/0/1.1/13 Korespondencja z Zarządem Miejskim w Myśliborzu dotycząca organizacji urzędu oraz życia społeczno-politycznego w mieście. 1945-1945 0
68/3/0/1.1/14 Sprawozdania z działalności: Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, Obwodowego Zarządu Dróg, Urzędu Wodno-Kanalizacyjnego 1945-1946 0
68/3/0/1.1/15 Protokoły kontroli jednostek podległych Urzędowi Pełnomocnika. 1945-1945 0
1 2 3 4 ... 24 25 26 27 28 ... 49 50 51 52

Amount of archival material

1134

1134

0

2.93

2.93

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.