Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe Stargardzkie

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - 1945-1950 [1951-1960]
- brak danych - 1945 - 1950
1951 - 1960
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
rosyjski
inne pomoce Yes indeks osobowy
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Administracja terenowa na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1946 przebiegała odmiennie niż w Polsce Centralnej. Ziemie te wymagały przede wszystkim zasiedlenia przez ludność polską. W miarę przesuwania się frontu władzę nad zajmowanymi terenami przejmowały komendantury wojskowe (najczęściej rosyjskie). Ich podstawowym zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa na zajętych terenach, regulowanie stosunków pomiędzy żołnierzami a ludnością cywilną oraz pomiędzy ludnością polską i niemiecką. Stopniowo komendantury przekazywały władzę w ręce cywilne. Uchwała Rady Ministrów z dnia 14 marca 1945 r. podkreślała stan odrębności Polski Północnej i Zachodniej, która podzieliła te tereny na okręgi, a te na obwody. Na czele okręgu stał pełnomocnik okręgowy (wojewoda), na czele obwodu pełnomocnik obwodowy (starosta).
Stargard został wyzwolony dnia 5 marca 1945 r., a zniszczenia wojenne ocenione zostały na 60% ( w obrębie murów miejskich na 85%). Oceny tej dokonali pracownicy grupy operacyjnej na obwód Starogród, która w dniu 21 kwietnia 1945 r. wyjechała z Piły.
W charakterystyce ogólnej obwodu sporządzonej w dniu 2 czerwca 1945 r. podano, że: w obwodzie jest pięć miast i jedenaście gmin. Gminy miejskie to: Stargard, Ińsko, Dobrzany, Suchań, Chociwel. Gminy wiejskie: Bytowo z siedzibą w Krzemieniu, Dąbrowa, Długie, Klępino, Kania, Nosowo, Pęzino, Marianowo, Mielno z siedzibą w Ciemniku, Słodkowo i Starkowo.
W Obwodowym Urzędzie Pełnomocnika Rządu na Obwód Stargard utworzono następujące referaty: Ogólno-Administracyjny, Społeczno-Polityczny, Wojskowy, Karno-Administracyjny, Przemysłowy, Samorządowy, Aprowizacji i Handlu, Budżetowo-Gospodarczy, Zdrowia Publicznego, Weterynaryjny, Kultury i Sztuki, Pożarnictwa, Osadnictwa i Opieki Społecznej, Budowlany, Pomiarów, Inspektorat Świadczeń Rzeczowych oraz Obwodowy Zarząd Dróg. Działało również Biuro Techniczno-Budowlane, ponadto działał też Urząd Stanu Cywilnego.
Starostwo powiatowe było organem administracji państwowej I instancji. Starostę mianował Minister Ziem Odzyskanych na wniosek wojewody. Był on zwierzchnikiem administracji ogólnej na szczeblu powiatu, do zakresu jego spraw należały sprawy administracji spraw wewnętrznych, zdrowia, opieki społecznej, przemysłu i handlu, komunikacji, odbudowy, wojskowości, kultury i sztuki.
Starostwa Powiatowe zlikwidowane zostały z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej.
1. REFERAT OGÓLNO-ORGANIZACYJNY, 1945-1950, 42 j.a. - materiały dotyczą bieżącej działalności starostwa, nadzoru nad jednostkami podległymi, spraw personalnych urzędu, m. in. Skład osobowy grupy inicjatywnej przybyłej z Piły. Na końcu tej grupy akt umieszczono jednostkę składającą się z bardzo różnorodnych pism niepowiązanych treściowo, ale mających wartość historyczną. Dotyczą one wydarzeń z 1945 roku
2. REFERAT BUDŻETOWO-GOSPODARCZY, 1945-1950, 83 j.a. - są to preliminarze, budżety i sprawozdania z ich wykonania w miastach i gminach powiatu.
3. REFERAT ADMINISTRACYJNO-PRAWNY, 1945-1948, 33 j.a. - są to materiały sprawozdawcze dotyczące oceny szkód wojennych i opis zastanego majątku (lub stwierdzenie braków), stan ilościowy ludności, wykazy obiektów przemysłowych, charakterystykę miast i gmin powiatu, miesięczne sprawozdania zarządów miejskich i gminnych, wydziału powiatowego oraz samego starostwa, raporty o stanie przejętych akt poszczególnych Urzędów Stanu Cywilnego, poszukiwaniu akt w terenie oraz obsadzeniu stanowisk kierowników tych urzędów.
4. REFERAT SPOŁECZNO-POLITYCZNY, 1945-1949, 21 j.a. - są to rejestry cudzoziemców, Niemców, Rosjan, nadania obywatelstwa polskiego, dane o kampanii wyborczej do Sejmu oraz dane o działalności Urzędu Kontroli Prasy i Publikacji i Widowisk.
5. REFERAT WOJSKOWY, 1946-1947, 3 j.a. - sprawozdania i wykazy sporządzone pod kątem potrzeb wojska i zabezpieczenia terenu, rejestr wdów i sierot po partyzantach, konspiratorach i żołnierzach, wykaz posiadaczy koni, zabezpieczenie kwater dla wojska, wypłaty zasiłków dla powracających z frontu oraz sprawozdania z działalności referatu i wykazy stanu ludności.
6. REFERAT OSIEDLEŃCZY, 1945-1950, 431 j.a. - materiały dotyczące procesu zasiedlania powiatu stargardzkiego. Miesięczne raporty sytuacyjne dotyczące napływu osadników, stanu majątków, akcji wysiedlania Niemców, a także akcji „W”. Najliczniejszą grupą akt w tym referacie stanowią wnioski osiedleńcze, akty nadania gospodarstw i akty uwłaszczeniowe.
7. REFERAT APROWIZACJI I HANDLU, 1945-1949, 1 j.a. - zachowane materiały dotyczą organizacji a później likwidacji tego referatu.
8. REFERAT PRZEMYSŁU, 1945-1950, 340 j.a. - materiały statystyczne mówiące o rozwoju rzemiosła na terenie powiatu, dokumentacja techniczna niektórych zakładów, protokoły zdawczo-odbiorcze przedsiębiorstw, ogólne sprawozdania dotyczące przemysłu, handlu i usług.
8.1. KARTA RZEMIEŚLNICZA - BIELIŹNIARSTWO, 1947-1950, 1 j.a.
8.2. KARTA RZEMIEŚLNICZA - BLACHARSTWO, 1949, 1 j.a.
8.3. KARTA RZEMIEŚLNICZA - BRUKARSTWO, 1948, 1 j.a.
8.4. KARTA RZEMIEŚLNICZA - CHOLEWKARSTWO, 1947-1950 [1951-1954], 2 j.a.
8.5. KARTA RZEMIEŚLNICZA - CIESIELSTWO, 1945-1948, 1 j.a.
8.6. KARTA RZEMIEŚLNICZA - CIASTKARSTWO, 1947-1950, 1 j.a.
8.7. KARTA RZEMIEŚLNICZA - CUKIERNICTWO, 1946-195 [1951], 3 j.a.
8.8. KARTA RZEMIEŚLNICZA - CZYSZCZENIE DYWANÓW, 1947-1950 [1951-1955], 1 j.a.
8.9. KARTA RZEMIEŚLNICZA - FOTOGRAF, 1946-1950 [1951-1956], 4 j.a.
8.10. KARTA RZEMIEŚLNICZA - FRYZJERSTWO, 1946-1950, 14 j.a.
8.11. KARTA RZEMIEŚLNICZA - INSTALATORSTWO CENTRALNEGO OGRZEWANIA, 1949-1950 [1951-1953], 2 j.a.
8.12. KARTA RZEMIEŚLNICZA - KARMELARSTWO, 1945-1948, 1 j.a.
8.13. KARTA RZEMIEŚLNICZA - KOŁODZIEJSTWO, 1945-1950 [1951], 5 j.a.
8.14. KARTA RZEMIEŚLNICZA - KOWALSTWO, 1946-1950 [1951-1959], 28 j.a.
8.15. KARTA RZEMIEŚLNICZA - KRAWIECTWO, 1945-1950 [1951], 25 j.a.
8.16. KARTA RZEMIEŚLNICZA - LODZIARSTWO, 1947-1949, 3 j.a.
8.17. KARTA RZEMIEŚLNICZA - MALARSTWO, 1947-1950 [1951-1953], 7 j.a.
8.18. KARTA RZEMIEŚLNICZA - MŁYNARSTWO, 1946-1950 [1951-1957], 17 j.a.
8.19. KARTA RZEMIEŚLNICZA - MODNIARSTWO, 1947-1950, 1 j.a.
8.20. KARTA RZEMIEŚLNICZA - MURARSTWO, 1945-1949, 5 j.a.
8.21. KARTA RZEMIEŚLNICZA - MYDLARSTWO, 1948, 1 j.a.
8.22. KARTA RZEMIEŚLNICZA - ODLEWNICTWO, 1946-1947, 1 j.a.
8.23. KARTA RZEMIEŚLNICZA - PANTOFLARSTWO, 1945-1950 [1951-1957], 3 j.a.
8.24. KARTA RZEMIEŚLNICZA - PIEKARSTWO, 1945-1950 [1951-1953], 36 j.a.
8.25. KARTA RZEMIEŚLNICZA - RADIOMECHANIK, 1948-1950, 1 j.a.
8.26. KARTA RZEMIEŚLNICZA - RYMARSTWO, 1948, 1 j.a.
8.27. KARTA RZEMIEŚLNICZA - RZEŹNICTWO, 1945-1950 [1951-1952], 30 j.a.
8.28. KARTA RZEMIEŚLNICZA - SIODLARSTWO, 1949-1950 [1951-1954], 1 j.a.
8.29. KARTA RZEMIEŚLNICZA - STOLARSTWO, 1945-1950, 8 j.a.
8.30. KARTA RZEMIEŚLNICZA - SZCZOTKARSTWO, 1946-1948, 1 j.a.
8.31. KARTA RZEMIEŚLNICZA - SZEWSTWO, 1946-1950 [1951-1953], 1 j.a.
8.32. KARTA RZEMIEŚLNICZA - SZKLARSTWO, 1946-1950, 2 j.a.
8.33. KARTA RZEMIEŚLNICZA - ŚLUSARSTWO, 1945-1950 [1951-1953], 15 j.a.
8.34. KARTA RZEMIEŚLNICZA - WĘDLINIARSTWO, 1946-1949, 2 j.a.
8.35. KARTA RZEMIEŚLNICZA - WULKANIZATORSTWO, 1948, 1 j.a.
8.36. KARTA RZEMIEŚLNICZA - WYRÓB LODÓW I WATY CUKROWEJ, 1947-1949, 1 j.a.
8.37. KARTA RZEMIEŚLNICZA - ZDUŃSTWO, 1947-1950, 2 j.a.
8.38. KARTA RZEMIEŚLNICZA - ZEGARMISTRZOSTWO, 1946-1950 [1951-1955], 3
8.39. POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA PRZEMYSŁU RZEMIEŚLNICZEGO, 1945-1950 [1951], 37 j.a.
8.40. KONCESJE NA PROWADZENIE PRZEMYSŁU RZEMIEŚLNICZEGO, 1945-1950 [1951], 16 j.a.
9. REFERAT OPIEKI SPOŁECZNEJ, 1949-1950, 32 j.a. - akta zawierają sprawozdania omawiające poziom opieki społecznej w powiecie: ilość i wielkość udzielonych zapomóg, funkcjonowanie zakładów opiekuńczych dla dorosłych i dzieci, istnienie rodzin zastępczych i adopcja sierot, teczki korespondencji z referatami opieki społecznej większości zarządów miejskich i gminnych na terenie starostwa.
10. REFERAT BUDOWNICTWA, 1945-1950, 18 j.a. - zestawienia kosztów wykonanych remontów w niektórych budynkach urzędów publicznych, szczegółowy wykaz szkód wojennych w Stargardzie, rejestr zachowanych budynków miasta, raporty o stanie organizacyjnym i personalnym przedsiębiorstw budowlanych działających na terenie starostwa, dane o stanie technicznym różnych obiektów, protokoły oględzin nieruchomości, sprawy inspekcji budowlanej i nadzoru budowlanego.
11. REFERAT ZDROWIA, 1948, 1 j.a. - teczka o oryginalnym tytule „Akta Lekarza Powiatowego” zawiera dane dotyczące ilości domów w Chociwlu, Dobrzanach, Ińsku i Suchaniu, a także o ilości gospodarstw w powiecie.
12. REFERAT KULTURY I SZTUKI, 1946, 2 j.a. - zachowane jednostki zawierają opisy poszukiwań zbiorów bibliotecznych, muzealnych, archiwalnych, mówią o zabezpieczeniu ocalałych pamiątek i stanie technicznym zabytków, opis „Sobótek” zorganizowanych w 1946 r. na Ziemi Szczecińskiej.
13. REFERAT ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH, 1945-1950, 252 j.a. - są to akta spółdzielni produkcyjnych i parcelacyjnych, protokoły przeprowadzonych kontroli, sprawozdania ze stanu upraw, zasiewów, zwierząt. Duża grupa akt dotyczy regulacji wsi, scalania gruntów, zagospodarowywania stawów i opuszczonych majątków, dzienniki lekcyjne szkół przysposobienia rolniczego, protokoły oszacowań i akty nadań gospodarstw.
14. INSPEKTORAT OŚWIATY ROLNICZEJ, 1947-1950, 6 j.a. - zachowane są fragmentaryczne dane odnośnie organizacji szkół rolniczych, współdziałania z organizacjami młodzieżowymi, imienne wykazy młodzieży biorącej udział w kursach, protokoły kontroli przeprowadzonych przez Powiatowy Inspektorat Oświaty Rolniczej, a także protokoły odpraw gminnych nauczycieli zawodu
15. POWIATOWY ZARZĄD DRÓG, 1945-1950, 11 j.a.
16. REFERAT POMIARÓW, 1945-1950, 2399 j.a.
17. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO STARGARDZKIEGO, 1945-1950, 143 j.a.
18. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ZARZĄDÓW GMIN, 1945-1950 [1951], 254 j.a.
W czasie skontrum zespołu, przeprowadzonego w 1995 r., stwierdzono brak jednostki o sygn. 201.
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 1. Referat Ogólno-Organizacyjny 42 1945-1950 0
2 2. Referat Budżetowo-Gospodarczy 83 1945-1950 0
3 3. Referat Administracyjno-Prawny 33 1945-1948 0
4 4. Referat Społeczno-Polityczny 21 1945-1949 0
5 5. Referat Wojskowy 3 1946-1947 0
6 6. Referat Osiedleńczy 431 1945-1950 0
7 7. Refeart Aprowizacji i Handlu 1 1945-1949 0
8 8. Referat Przemysłu 23 1945-1950 0
8.1 Karta rzemieślnicza - Bieliźniarstwo 1 1947-1950 0
8.2 Karta rzemieślnicza - Blacharstwo 1 1949-1949 0
8.3 Karta rzemieślnicza - Brukarstwo 1 1948-1948 0
8.4 Karta rzemieślnicza - Cholewkarstwo 2 1947-1954 0
8.5 Karta rzemieślnicza - Ciesielstwo 1 1945-1948 0
8.6 Karta rzemieślnicza - Ciastkarstwo 1 1947-1950 0
8.7 Karta rzemieślnicza - Cukiernictwo 3 1946-1951 0
8.8 Karta rzemieślnicza - Czyszczenie dywanów 1 1947-1955 0
8.9 Karta rzemieślnicza - Fotograf 4 1946-1956 0
8.10 Karta rzemieślnicza - Fryzjerstwo 14 1946-1950 0
8.11 Karta rzemieślnicza - Instalatorstwo Centralnego Ogrzewania 2 1949-1953 0
8.12 Karta rzemieślnicza - Karmelarstwo 1 1945-1948 0
8.13 Karta rzemieślnicza - Kołodziejstwo 5 1945-1951 0
8.14 Karta rzemieślnicza - Kowalstwo 28 1946-1959 0
8.15 Karta rzemieślnicza - Krawiectwo 25 1945-1951 0
8.16 Karta rzemieślnicza - Lodziarstwo 3 1947-1949 0
8.17 Karta rzemieślnicza - Malarstwo 7 1947-1953 0
8.18 Karta rzemieślnicza - Młynarstwo 17 1946-1957 0
8.19 Karta rzemieślnicza - Modniarstwo 1 1947-1950 0
8.20 Karta rzemieślnicza - Murarstwo 5 1945-1949 0
8.21 Karta rzemieślnicza - Mydlarstwo 1 1948-1948 0
8.22 Karta rzemieślnicza - Odlewnictwo 1 1946-1947 0
8.23 Karta rzemieślnicza - Pantoflarstwo 3 1945-1957 0
8.24 Karta rzemieślnicza - Piekarstwo 36 1945-1953 0
8.25 Karta rzemieślnicza - Radiomechanik 1 1948-1950 0
8.26 Karta rzemieślnicza - Rymarstwo 1 1948-1948 0
8.27 Karta rzemieślnicza - Rzeźnictwo 30 1945-1952 0
8.28 Karta rzemieślnicza - Siodlarstwo 1 1949-1954 0
8.29 Karta rzemieślnicza - Stolarstwo 8 1945-1950 0
8.30 Karta rzemieślnicza - Szczotkarstwo 1 1946-1948 0
8.31 Karta rzemieślnicza - Szewstwo 32 1946-1953 0
8.32 Karta rzemieślnicza - Szklarstwo 2 1946-1950 0
8.33 Karta rzemieślnicza - Ślusarstwo 15 1945-1953 0
8.34 Karta rzemieślnicza - Wędliniarstwo 2 1946-1949 0
8.35 Karta rzemieślnicza - Wulkanizatorstwo 1 1948-1948 0
8.36 Karta rzemieślnicza - Wyrób lodów i waty cukrowej 1 1947-1949 0
8.37 Karta rzemieślnicza - Zduństwo 2 1947-1950 0
8.38 Karta rzemieślnicza - Zegarmistrzostwo 3 1946-1955 0
8.39 Potwierdzenie zgłoszenia przemysłu rzemieślniczego 37 1945-1951 0
8.40 Koncesje na prowadzenie przemysłu rzemieślniczego 16 1945-1951 0
9 9. Referat Opieki Społecznej 32 1949-1950 0
10 10. Referat Budownictwa 18 1945-1950 0
11 11. Referat Zdrowia 1 1948-1948 0
12 12. Referat Kultury i Sztuki 2 1946-1946 0
13 13. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych 252 1945-1950 0
14 14. Inspektorat Oświaty Rolniczej 6 1947-1950 0
15 15. Powiatowy Zarząd Dróg 11 1945-1950 0
16 16. Referat Pomiarów 2399 1945-1950 0
17 Akta osobowe pracowników Starostwa Powiatowego Stargardzkiego 0 0
18 18. Akta osobowe pracowników Zarządów Gmin 0 0

Amount of archival material

4072

4072

0

11.50

11.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.