Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Choszcznie

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - 1946-1950 [1951]
- brak danych - 1946 - 1950
1951 - 1951
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
POWIATOWA RADA NARODOWA W CHOSZCZNIE ukonstytuowała się na posiedzeniu Międzypartyjnej Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Politycznych 30 sierpnia 1946 r. W jej skład weszły 44 osoby. Powołano wówczas cztery komisje rady, a w okresie późniejszym utworzono jeszcze siedem. Wszystkie one zgodne były z odgórnymi zaleceniami i istniały do końca działalności Powiatowej Rady Narodowej w Choszcznie.
Czynności kancelaryjne Powiatowej Rady Narodowej w Choszcznie załatwiało Biuro Prezydialne. Na czele Biura Prezydialnego Powiatowej Rady Narodowej w Choszcznie stał sekretarz Prezydium. Biuro zatrudniało trzy osoby (sekretarza, inspektora rad narodowych i kancelistę). Powiatowa Rada Narodowa w Choszcznie ostatnią sesję odbyła 5 czerwca 1950 r. Tego dnia odbyła się też pierwsza sesja Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, czyli terenowego organu jednolitej władzy państwowej. WYDZIAŁ POWIATOWY W CHOSZCZNIE powstał 1 września 1947 r., z istniejącego przy Starostwie Powiatowym Choszczeńskim Referatu Samorządowego. Pracownicy tego referatu wykonywali zadania Wydziału Powiatowego. Struktura wewnętrzna Biura Wydziału Powiatowego w Choszcznie w początkowym okresie nie była uregulowana żadnymi przepisami. Dnia 29 września 1948 r. uchwalony został statut organizacyjny Wydziału Powiatowego i regulamin Biura. W Biurze Wydziału istniały następujące komórki wewnętrzne: Referat Ogólno-Organizacyjny, Referat Finansowy, Referat Podatkowy, Referat Inspekcji Samorządu Gminnego, Referat Społeczno-Gospodarczy. Dnia 7 lipca 1949 r. wprowadzono w Wydziale Powiatowym w Choszcznie nowy statut organizacyjny oraz szczegółowy podział czynności między pracownikami Biura oraz rzeczowy wykaz akt. Struktura organizacyjna Wydziału Powiatowego nie zmieniła się i pozostała taka sama do czasu wydania ustawy o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Wydział Powiatowy w Choszcznie działał do 18 maja 1950 r. Tego dnia odbyło się ostatnie posiedzenie Wydziału.
1. POWIATOWA RADA NARODOWA W CHOSZCZNIE, 1946-1950, 43 j.a.
1.1. Referat Ogólny, 1946-1950, 25 j.a. - protokoły sesji i posiedzeń PPRN w Choszcznie, wykazy radnych PRN w Choszcznie, wykazy radnych miejskich i gminnych rad narodowych, sprawozdania z działalności PRN w Choszcznie oraz sprawozdania z działalności rad niższego stopnia i instytucji znajdujących się pod nadzorem władz powiatowych.
1.2. Referat Komisji, 1946-1950, 15 j.a. - zachowane są akta wszystkich komisji jakie działały przy PRN w Choszcznie. Zachowane materiały to protokoły posiedzeń komisji PRN w Choszcznie oraz protokoły kontroli przeprowadzonych przez członków komisji.
1.3. Referat Organizacyjno-Inspekcyjny, 1948-1950, 3 j.a. - protokoły sesji i posiedzeń prezydiów rad narodowych niższych stopni, sprawozdania inspektora rad narodowych z odbytych inspekcji oraz swojej działalności.
2. WYDZIAŁ POWIATOWY W CHOSZCZNIE, 1947-1950, 123 j.a.
2.1. Referat Ogólno-Organizacyjny, 1947-1950, 9 j.a. - akta organizacji Wydziału Powiatowego w Choszcznie, protokoły posiedzeń Wydziału, sprawozdania z działalności Wydziału Powiatowego oraz samorządów niższych stopni, wykazy osób zatrudnionych w Wydziale i w zarządach miejskich i gminnych powiatu choszczeńskiego.
2.2. Referat Finansowy, 1946-1950, 17 j.a. - zachowany materiał to budżety powiatowego związku samorządowego, sprawozdania z jego wykonania, analizy wykonania budżetów przez zarządy miejskie i gminne powiatu choszczeńskiego, plany oszczędnościowe jednostek podległych Wydziałowi Powiatowemu.
2.3. Referat Podatkowy, 1946-1948, 4 j.a. - znajdują się tu sprawozdania z wpływu podatków oraz wykazy rozdziału subwencji Urzędu Wojewódzkiego Szczecińskiego pomiędzy związki samorządowe powiatu choszczeńskiego.
2.4. Referat Społeczno-Gospodarczy, 1946-1950 [1951], 79 j.a. - akta dotyczące nabycia, sprzedaży lub dzierżawy majątku samorządowego, wnioski o włączenie inwestycji do państwowego planu inwestycyjnego, ogólne sprawy dotyczące rozwoju oświaty i służby zdrowia na terenie powiatu oraz informacje dotyczące rolnictwa w powiecie choszczeńskim, rejestry gospodarstw i wymiary podatku gruntowego.
2.5. Referat Inspekcji, 1946-1950, 14 j.a. - protokoły kontroli zarządów miejskich i gminnych powiatu choszczeńskiego, sprawozdania z działalności samorządu gminnego oraz wytyczne dotyczące sposobu przeprowadzenie kontroli w zarządach, protokoły zdawczo-odbiorcze zarządów miejskich i gminnych sporządzane przy zmianach personalnych w tych urzędach.
- brak danych -

Amount of archival material

166

166

0

1.55

1.55

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.