Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Łobzie

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Powiatowa Rada Narodowa w Łobzie ukonstytuowała się na posiedzeniu Międzypartyjnej Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Politycznych dnia 31 sierpnia 1946 r. W jej skład weszło 35 osób.
Powiatowa Rada Narodowa w Łobzie na swym pierwszym posiedzeniu 31 sierpnia 1946 roku powołała następujące komisje: Gospodarczą, Kontroli Społecznej, Odbudowy Warszawy, Oświatową, Prawno-Organizacyjną, Regulaminową. W okresie późniejszym powoływano kolejno komisje: Dyscyplinarną, Finansowo-Budżetową, Osiedleńczą, Cen oraz Rolną. W marcu 1949 r. w Powiatowej Radzie Narodowej w Łobzie przeprowadzono reorganizację składu osobowego Rady i istniejących komisji. Zlikwidowano istniejące dotychczas komisje, a w ich miejsce powołano nowe: Komisję Dyscyplinarną, Komisję Finansowo-Budżetową, Komisję Kontroli Społecznej, Komisję Opieki Społecznej, Komisję Oświatową, Komisję Rolną, Komisję Zdrowia.
Czynności kancelaryjne Powiatowej Rady Narodowej w Łobzie załatwiało Biuro Prezydialne. Ostatnią sesję rada odbyła 6 czerwca 1950 r.
W Biurze Wydziału Powiatowego istniały następujące komórki wewnętrzne: Sekretariat, Referat Inspekcji Gminnej, Rachuba, Referat Drogowy, Referat Budowlany, Referat Zdrowia, Referat Weterynarii. Dnia 26 stycznia 1949 r. wprowadzono w Wydziale Powiatowym w Łobzie nowy statut organizacyjny oraz szczegółowy podział czynności między pracownikami Biura oraz rzeczowy wykaz akt. Zgodnie ze statutem zlikwidowano Sekretariat Wydziału, a utworzono w jego miejsce Referat Organizacyjno-Administracyjny. Ponadto obok istniejących już referatów (wymienionych wyżej), utworzono: Referat Społeczno-Gospodarczy i Referat Pożarnictwa. Przedstawiona struktura organizacyjna Wydziału Powiatowego w Łobzie nie uległa zmianom do czasu wydania ustawy o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Wydział Powiatowy w Łobzie działał do czerwca 1950 r. Brak protokołów posiedzeń Wydziału z 1950 roku uniemożliwia podanie dokładnej daty dziennej zakończenia prac tego organu.
1. POWIATOWA RADA NARODOWA W ŁOBZIE, 1946-1950, 33 j.a.
1.1. Referat Ogólny, 1947-1950, 14 j.a.
Protokoły sesji i posiedzeń PPRN w Łobzie, wykazy radnych PRN w Łobzie oraz wykazy radnych miejskich i gminnych rad narodowych, sprawozdania z działalności PRNN w Łobzie oraz sprawozdania z działalności rad niższego stopnia i instytucji znajdujących się pod nadzorem władz powiatowych.
1.2. Referat Komisji, 1946-1950,16 j.a.
Zachowane są akta wszystkich komisji jakie działały przy Powiatowej Radzie Narodowej w Łobzie. Istniejące materiały to protokoły posiedzeń komisji Powiatowej Rady Narodowej w Łobzie oraz protokoły kontroli przeprowadzonych przez członków komisji.
1.3. Referat Organizacyjno-Inspekcyjny, 1947-1950, 3 j.a.
Sprawozdania inspektora rad narodowych z odbytych inspekcji oraz swojej działalności, informacje inspektora rad narodowych z akcji otwierania bibliotek gminnych w 1948 r.
2. WYDZIAŁ POWIATOWY W ŁOBZIE, 1945-1950, 68 j.a.
2.1. Referat Organizacyjno-Administracyjny, 1945-1950, 25 j.a.
Protokoły posiedzeń Wydziału, sprawozdania z działalności Wydziału Powiatowego oraz samorządów niższych stopni, protokoły kontroli Wydziału oraz wykazy osób zatrudnionych w Wydziale i w zarządach miejskich i gminnych powiatu łobeskiego. Ponadto protokoły ze zjazdów burmistrzów, wójtów i sołtysów powiatu łobeskiego, a także materiały dotyczące Komunalnej Kasy Oszczędności (statut organizacyjny oraz protokoły posiedzeń z roku 1949, bilanse Kasy z lat 1947-1948), majątku samorządowego, zakładów i przedsiębiorstw znajdujących się na terenie powiatu łobeskiego, biblioteki powiatowej.
2.2. Rachuba, 1945-1950, 22 j.a.
Zachowany materiał to budżety powiatowego związku samorządowego, sprawozdanie z jego wykonania, analizy wykonania budżetów przez zarządy miejskie i gminne powiatu łobeskiego. Ponadto sprawozdania statystyczne z wpływów z podatku gruntowego ROR-u na terenie powiatu łobeskiego.
2.3. Referat Społeczno-Gospodarczy, 1947-1950, 11 j.a.
Sprawy dotyczące nabycia, sprzedaży lub dzierżawy majątku samorządowego oraz wnioski o włączenie inwestycji do państwowego planu inwestycyjnego.
2.4. Referat Inspekcji, 1945-1950, 10 j.a.
Protokoły kontroli zarządów miejskich i gminnych powiatu łobeskiego, sprawozdania z działalności samorządu gminnego oraz wytyczne dotyczące sposobu przeprowadzenie kontroli w zarządach, protokoły zdawczo-odbiorcze zarządów miejskich i gminnych sporządzane przy zmianach personalnych w tych urzędach.
- brak danych -

Amount of archival material

101

101

0

1.00

1.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.