Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Myśliborzu

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Powiatowa Rada Narodowa w Myśliborzu na swym pierwszym posiedzeniu 31 sierpnia 1946 r. powołała następujące komisje: Finansowo-Budżetową, Kontroli Społecznej, Oświatową, Organizacyjną-Prawną, Regulaminową. W późniejszym okresie kilkakrotnie zmieniano zakresy funkcjonowania komisji rady, dostosowane one jednak były do odgórnych zaleceń jednostek nadrzędnych.
Czynności kancelaryjne Powiatowej Rady Narodowej w Myśliborzu załatwiało Biuro Prezydialne. W skład biura wchodziły referaty: Ogólny, Komisji, Organizacyjno-Inspekcyjny. Powiatowa Rada Narodowa w Myśliborzu ostatnią sesję odbyła 16 maja 1950 r. W dniu 20 marca 1950 r. wydano ustawę o terenowych organach jednolitej władzy państwowej, która zamykała okres działalności powiatowych rad narodowych i wydziałów powiatowych.
Wydział Powiatowy w Myśliborzu został utworzony 4 listopada 1946 r., z istniejącego przy Starostwie Powiatowym Myśliborskim Referatu Samorządowego. Bezpośrednim kierownikiem biura był Sekretarz Wydziału Powiatowego w Myśliborzu. Wydział powiatowy działał kolegialnie na posiedzeniach zwoływanych przynajmniej co dwa tygodnie. Struktura wewnętrzna Biura Wydziału Powiatowego w Myśliborzu w początkowym okresie nie była uregulowana żadnymi przepisami. 1 stycznia 1949 r. został uchwalony statut organizacyjny, regulamin biura i instrukcja kancelaryjna dla Wydziału Powiatowego w Myśliborzu. Statut organizacyjny przewidywał utworzenie sześciu referatów: Ogólnego, Podatkowego, Finansowego, Społeczno-Gospodarczego, Inspekcji, Pożarnictwa. Przedstawiona wyżej struktura nie uległa żadnym zmianom do czasu wydania ustawy o terenowych organach jednolitej władzy państwowej.
1. POWIATOWA RADA NARODOWA W MYŚLIBORZU, 1946-1950, 66 j.a.
1.1. Referat Ogólny, 1946-1950, 44 j.a. - protokoły sesji i posiedzeń PPRN w Myśliborzu, sprawozdania z działalności PRN w Myśliborzu i jego Prezydium oraz urzędów i instytucji znajdujących się pod kontrolą i nadzorem rady. W referacie tym znajdują się również akta dotyczące organizacji i składu osobowego rad niższego szczebla oraz akta dotyczące ludności autochtonicznej i spraw narodowościowych.
1.2. Referat Komisji, 1946-1950, 20 j.a. - protokoły posiedzeń oraz kontroli przeprowadzonych przez członków komisji, akta Komisji Kontroli Społecznej.
1.3. Referat Inspekcji, 1947-1949, 2 j.a. - zachowane jednostki dotyczą organizacji tego referatu oraz sprawozdań z lustracji rad terenowych.
2. WYDZIAŁ POWIATOWY W MYŚLIBORZU, 1945-1950, 77 j.a.
2.1. Referat Ogólny, 1946-1950, 11 j.a. - znajdują się tu informacje dotyczące organizacji Wydziału Powiatowego w Myśliborzu, protokoły posiedzeń Wydziału, sprawozdania z działalności Wydziału Powiatowego, protokoły kontroli Wydziału, informacje o pracownikach zatrudnionych w Wydziale i w zarządach miejskich i gminnych.
2.2. Referat Finansowy, 1946-1950, 18 j.a. - budżety i sprawozdania finansowe Wydziału Powiatowego w Myśliborzu, zarządów miejskich i gminnych oraz instytucji podległych Wydziałowi.
2.3. Referat Społeczno-Gospodarczy, 1945-1950, 31 j.a. - materiały dotyczące organizacji szkolnictwa, szpitalnictwa w powiecie myśliborskim, majątku samorządowego (przejmowanie przedsiębiorstw i instytucji pod zarząd Wydziału), inwestycje (plany finansowe instytucji samorządowych) oraz nadawanie uprawnień budowlanych.
2.4. Referat Inspekcji, 1946-1950, 17 j.a. - w aktach referatu znajdują się ogólne przepisy dotyczące zarządów gminnych i miejskich w powiecie, protokoły kontroli i zarządzenia pokontrolne zarządów miejskich i gminnych, protokoły zdawczo-odbiorcze przy zmianach personalnych zarówno Wydziału Powiatowego jak i jednostek niższego szczebla.
3. Akta osobowe pracowników Powiatowej Rady Narodowej i Wydziału Powiatowego w Myśliborzu, 1945-1949, 2 j.a.
- brak danych -

Amount of archival material

145

145

0

1.32

1.32

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.