Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Toruniu

Archiwum Państwowe w Toruniu
Previous archive Next archive
4794.0 - brak danych -
681.87 14
15989 9302

W skład Archiwum Państwowego w Toruniu wchodzą: Oddział I – materiałów archiwalnych do końca XVIII w. W skład oddziału wchodzą także działy: Dział administracyjno-gospodarczy, Dział finansowo-księgowy, Pracownia konserwacji oraz Pracownia informacji archiwalnej i ewidencji. Oddział II – materiałów archiwalnych od XIX-XXI w. Oddział III – ds. archiwów zakładowych oraz Oddział we Włocławku. Funkcję opiniodawczo- doradczą pełnią organy kolegialne: Kolegium dyrektorskie, Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji i Zespół ds. Zakupu Materiałów Archiwalnych.

Archiwum toruńskie należy do najstarszych w kraju: jego początki sięgają średniowiecza i związane są z lokacją miasta Torunia w 1233 roku. Mieściło się ono w ratuszu staromiejskim, a powstawało stopniowo, w miarę napływu do niego ważnych dla miasta dokumentów i ksiąg. Pierwsze wzmianki o zorganizowanym archiwum miejskim pochodzą dopiero z 1570 i 1587 roku. Część dokumentów i ksiąg miejskich przechowywana była w wieży ratuszowej, reszta zaś rozproszona po innych pomieszczeniach ratusza. Oprócz właściwego archiwum miejskiego, w ratuszu znajdowały się również: Archiwum Ziem Pruskich oraz księgi chełmińskiego sądu ziemskiego. Stopniowo, w nieznanych bliżej okolicznościach, do ratusza trafiły także, jako depozyty, akta okolicznych miast: Brodnicy, Chełmna, Chełmży, Golubia, Kowalewa, Wąbrzeźna i in.

Pierwsze poważne straty poniosło Archiwum w 1703 roku, kiedy to podczas oblężenia szwedzkiego w wyniku bombardowania ratusza spłonęła część toruńskich akt miejskich, w tym m.in. acta consularia, księgi rachunkowe kamlarii miejskiej, missiva oraz depozyty, a wśród nich część Archiwum Ziem Pruskich oraz wszystkie akta chełmińskiego sądu ziemskiego.

Zabór pruski w 1793 r. i wprowadzenie przez Prusy nowego ustroju administracyjnego spowodowały, że archiwum toruńskie nabrało charakteru już tylko historycznego. W 1812 roku podczas ewakuacji ratusza, zamienionego na rozkaz Napoleona na lazaret dla żołnierzy francuskich, Archiwum zostało w bezładzie przeniesione do jednej z kamienic przy ulicy Szczytnej. Po kilku latach akta ponownie przemieszczono do ratusza i przez następne dziesiątki lat wielokrotnie podejmowano próby ich uporządkowania. Udało się to uczynić dopiero pod koniec XIX wieku. Zasadnicze prace porządkowe wykonali wówczas: Ernest Kestner i Józef Tietzen pod kierownictwem syndyka Jerzego Bendera. Dokonali oni podziału całego zasobu Archiwum, łącznie z depozytami, na 4 katalogi: I-Dokumenty i listy, II-Księgi i akta, III-Listy cechowe, IV-Akta cechów. W 1899 roku magistrat toruński utworzył stanowisko archiwisty miejskiego, które przez wiele lat piastował Artur Semrau, profesor gimnazjum toruńskiego.

Od 1927 roku, już w niepodległej Polsce, Archiwum kierowała nauczycielka gimnazjum toruńskiego, Helena Piskorska. Do momentu wybuchu II wojny światowej Archiwum było samodzielną instytucją publiczną z otwartą dla użytkowników pracownią naukową, z aspiracjami przejęcia funkcji centralnego ośrodka archiwalnego północnej Polski. Przechowywano w nim, oprócz akt wymienionych wyżej, akta miast do 1920 r., akta polskich organizacji i stowarzyszeń oraz tłoki pieczęci miejskich i cechowych i in. W okresie międzywojennym w Archiwum nastąpiło znaczne ożywienie w zakresie prowadzonych prac naukowych. Podjęto również intensywne prace inwentaryzacyjne, w wyniku których uporządkowano m.in. zbiory kartograficzne miasta Torunia.

Po wybuchu II wojny światowej kierownictwo Archiwum, przy którym utworzono Urząd do Spraw Genealogicznych (Sippenamt), objął H. Strehlau z Norymbergi. W tym okresie zasób Archiwum był przez Niemców wielokrotnie przemieszczany, a najcenniejsze akta trafiły ostatecznie do kopalni soli w Grasleben. Wywieziono również część zgromadzonych w Archiwum dla potrzeb wspomnianego Urzędu do Spraw Genealogicznych ksiąg metrykalnych z terenu miasta i powiatu toruńskiego. Większość wywiezionych dokumentów i akt udało się odzyskać po 1947 roku.

W 1951 roku Archiwum zostało upaństwowione i włączone do państwowej sieci archiwalnej, początkowo jako Oddział Terenowy Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Dopiero po reformie administracyjnej Archiwum w 1976 roku uzyskało status samodzielnej placówki i nosiło nazwę: Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Toruniu. Upaństwowienie Archiwum w zasadniczy sposób zmieniło zakres i profil jego działania. Do zadań placówki należało odtąd: gromadzenie, przechowywanie, opracowanie i udostępnianie materiałów archiwalnych o wartości historycznej, w tym nadzór nad narastającym zasobem archiwalnym (archiwa zakładowe). Archiwum stało się również ważną bazą źródłową dla powołanego w Toruniu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zasób wzbogacił się o nowe typy zespołów akt: akta administracji ogólnej i specjalnej, przedsiębiorstw i instytucji gospodarczych, instytucji wymiaru sprawiedliwości, szkół oraz innych instytucji państwowych. Terenem działania Archiwum były miasto i powiat Toruń, powiaty: chełmiński, wąbrzeski i golubsko-dobrzyński (od 1956 r.), a także do 1954 r. miasto i powiat Inowrocław oraz powiat mogileński. Archiwum posiadało ekspozyturę w Wąbrzeźnie i oddział w Grudziądzu, zlikwidowane kolejno w roku 1990 i 1999.

Od 1960 roku Archiwum mieści się przy Pl. Rapackiego 4. W 1996 roku po otrzymaniu nowego budynku po byłym kinie "Flisak" zmianie uległa struktura organizacyjna Archiwum. Obecnie przy Pl. Rapackiego 4 mieszczą się: Dyrekcja, Oddział I - Akt wytworzonych do końca XVIII wieku, Pracownia informacji archiwalnej i ewidencji, Pracownia konserwacji oraz dział administracyjno-gospodarczy i dział finansowo-księgowy, natomiast w budynku przy ul. Idzikowskiego 6 funkcjonują: Oddział II - Materiałów archiwalnych z XIX-XXI w. oraz Oddział III - Do spraw archiwów zakładowych. Archiwum toruńskim po II wojnie kierowali kolejno: Helena Piskorska, od 1958 r. - Franciszek Paprocki, w l. 1961-1965 Irena Janosz-Biskupowa, w l. 1966-1984 Karola Ciesielska i od 1984 r. Maksymilian Grzegorz. W latach 1989-2004 dyrektorem Archiwum był dr hab. Jarosław Porazinski. Od 2004 r. Archiwum kieruje dyr. mgr Beata Herdzin.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
69/1900/0 Akta z wyborów do organów samorządu terytorialnego z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeprowadzonych w dniu 21.11.2010r. wraz z wyborami uzupełniającymi z lat 2011-2013. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Toruniu 2010 0
69/1901/0 Akta z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przeprowadzonych w dniu 9.11.2011r. Krajowe Biuro Wyborcze. Delegatura w Toruniu 2011 0
69/1902/0 Akta z wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przeprowadzonych w dniu 20.06.2010r. Krajowe Biuro Wyborcze. Delegatura w Toruniu 2010 0
69/1903/0 Polskie Towarzystwo Leśne w Toruniu działające przy Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Toruniu 1946-1985 0
69/1904/0 Klub Oficerów Rezerwy przy Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Toruniu 1978-1986 0
69/1905/0 Liga Ochrony Przyrody w Toruniu działająca przy Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Toruniu 1963-1985 0
69/1906/0 Koło Łowieckie nr 95 "Darz Bór" w Toruniu działające przy Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Toruniu 1962-1974 0
69/1907/0 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu 1902-2012 0
69/1908/0 Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce [1979-1989] 1990-2010 0
69/1909/0 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Brodnicy [1916-1941] 1924-1980 0
69/1910/0 Urząd Gminy Grodziczno [1972-1989] 1990-1993 0
69/1911/0 Urząd Stanu Cywilnego Rogóźno 1936 0
69/1912/0 Urząd Stanu Cywilnego Rzęczkowo 1936 0
69/1913/0 Urząd Stanu Cywilnego Gruta 1936 0
69/1914/0 Urząd Stanu Cywilnego Lulkowo 1936 [1943] 0
1 ... 144 145 146 147 148
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.